Voetstappen-in-zand-bij-Mis

Doelstelling, missie, visie en strategie Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: ‘het fonds’) heeft haar doelstelling, missie, visie en strategie vastgesteld en daarbij tevens aangegeven, op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan de vastgestelde strategie.

Doelstelling

In de doelstelling geeft het fonds aan wat zijn bestaansgrond is en wat het nastreeft.

De doelstelling van het fonds is het toekennen van nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten aan zijn deelnemers, het uitkeren van pensioenen aan zijn pensioengerechtigden en het – voor zover de middelen van het fonds dat, afhankelijk van de dekkingsgraad, toelaten - het waardevast houden van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten.

Missie

In de missie wordt beschreven waarvoor het fonds staat en welke waarden en identiteit het fonds kenmerken.

Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenovereenkomst, die Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. (‘de werkgever’) heeft gesloten met zijn (gewezen) werknemers. De uitvoering dient correct, evenwichtig, transparant, risicobewust, maatschappelijk verantwoord en efficiënt te geschieden. Het fonds wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn, dat zijn ambities en verplichtingen naar zijn deelnemers helder communiceert en onderbouwd wil waarmaken.

Visie

In de visie wordt beschreven waarvoor het fonds staat, en wat ten grondslag ligt aan het handelen van het fonds.

Het fonds wil professioneel, efficiënt en wendbaar zijn. Een pensioenfonds, dat in staat is om tijdig en adequaat te reageren op actuele ontwikkelingen, ten einde de belangen van zijn deelnemers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Daarbij geldt dat een solvabele en stabiele financiële positie van het fonds, het leveren van een bijdrage met een positieve maatschappelijke impact, transparantie bij de verantwoordelijkheid voor en de afweging van de besluitvorming en een heldere communicatie met deelnemers, de werkgever en andere belanghebbenden essentieel zijn voor het vertrouwen in het fonds. Hierbij is een evenwichtige afweging van belangen leidend in de besluitvorming.

Strategie

Met de strategie wordt aangegeven hoe het fonds zijn doelstelling, missie en visie wil waarmaken, welke middelen het fonds daartoe wil inzetten en op welke manier.

Het bestuur hanteert een managementcyclus bij het realiseren van de gestelde doelen. Het bestuur handelt daarbij in overeenstemming met de wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen. Periodiek worden de inspanningen, kritische succesfactoren en resultaten van het fonds geëvalueerd en besproken in de eigen organisatie en wordt daar verantwoording over afgelegd. Het bestuur richt zich daarbij op het belang van de deelnemers, op de beginselen van goed bestuur en op een gedegen onderbouwd risicomanagement, alsmede op een tijdige en juiste communicatie met de deelnemers, de werkgever en de toezichthouders. Het bestuur hecht belang aan permanente deskundigheid, kwaliteit, motivatie en inzetbaarheid van alle bij het fonds betrokkenen.

Uitvoering

Met uitvoering wordt aangegeven welke acties worden ondernomen en welke middelen worden ingezet om de doelstelling te realiseren, te onderhouden, te evalueren en te actualiseren.

Het bestuur delegeert de uitvoerende werkzaamheden aan de directeur van het fonds. De directeur van het fonds geeft leiding aan de medewerkers van het pensioenbureau. De medewerkers van het pensioenbureau zijn competent voor het uitvoeren van de kerntaken te weten de bestuursondersteuning, het risicomanagement, de pensioenadministratie en de pensioencommunicatie, het vermogensbeheer en de financiële administratie.

Het fonds realiseert transparantie, betrokkenheid en vertrouwen door de deelnemers, de werkgever en andere belanghebbenden proactief en continue met inzet van verschillende media te informeren over enerzijds de inspanningen en resultaten van het fonds en anderzijds te duiden wat de risico’s bij toekomstige ontwikkelingen zijn. Deelnemers, de werkgever en andere belanghebbenden worden uitgenodigd in gesprek te gaan met het fonds om antwoord te krijgen op zowel persoonlijke als algemene vragen. Het bestuur hecht aan rechtstreeks contact met de deelnemers. Naast communicatie met behulp van de website van het fonds, brieven, de telefoon en e-mail worden ook bijeenkomsten georganiseerd om te luisteren naar hetgeen bij de deelnemers leeft.

Invloed actualiteit

Op 1 juli 2023 is de WTP ingegaan. Als gevolg hiervan moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden gewijzigd in een zogenaamde premieregeling. Dat betekent dat pensioenuitkeringen niet langer vast zijn, maar dat de ingelegde premie en het daarop behaalde rendement de uiteindelijke hoogte van het pensioen bepaalt. Daarbij is er de keuze tussen een SPR of een FPR. In de zomer van 2023 bereikten sociale partners overeenstemming over de voorkeur voor een FPR als nieuwe pensioenregeling. Begin 2023 had het bestuur al geconcludeerd dat de FPR passend kan zijn voor deelnemers, maar niet uitvoerbaar is voor het fonds. Het bestuur acht het uitvoeren van een FPR (wat een niet onderscheidend product is) niet mogelijk binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering, met een aanvaardbaar kostenniveau en met het gewenste en verwachtte serviceniveau. Het uitvoeren van een FPR door het fonds is daarmee niet in het belang van onze deelnemers. Daarop constateerde het bestuur dat de huidige strategie van het fonds niet langer houdbaar is.

Hierop volgde een strategische heroriëntatie. Het bestuur kwam tot de conclusie dat een liquidatie, gevolgd door een collectieve waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder het meest in het belang is van de deelnemers. Voordat hiertoe werd besloten heeft het bestuur dit scenario door middel van een specifieke vraag in de ERB getoetst. De conclusie was dat het scenario liquidatie van het fonds beheerst en integer kan worden uitgevoerd. De risico’s zijn adequaat geïdentificeerd en benoemd en de bijbehorende beheersmaatregelen zijn van voldoende niveau. Er zijn zeker nog risico’s in dit proces, en deze zullen daarom de nodige aandacht krijgen in 2024. De manier waarop de ERB is uitgevoerd wordt ondersteund door de sleutelfunctiehouder risicobeheer. Het bestuur heeft op 4 december 2023 een voorgenomen besluit tot liquidatie genomen met een beoogde overdrachtsdatum van 1 januari 2025.