Mythes over pensioen


| ACTUEEL | MYTHES OVER PENSIOEN


Mythes over pensioen

Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop.
Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit.

De mythes over uw pensioen 

  1. Pensioen is 70% van je laatst verdiende loon 
  2. Als ik met pensioen ga, is de pot leeg
  3. Mijn pensioenpremie is voor de mensen die nu pensioen krijgen
  4. Ik krijg vast minder geld terug dan ik heb ingelegd
  5. Pensioen is waardevast 
  6. Het is gunstig om je pensioen mee te nemen van de ene werkgever naar de andere 
  7. Als ik overlijd, dan is er voor mijn nabestaanden een prima pensioen
  8. De AOW is voldoende om van te leven

Wij willen de participanten van het pensioenfonds aanraden zich goed te laten informeren en adviseren over hun pensioensituatie. Onze medewerkers van het pensioenfonds staan klaar om uw vragen over de pensioenregeling te beantwoorden (tel 0570-648081).

Hoe het dan wel zit

1. Het maatschappelijk streven wordt steeds meer zo'n kleine 80% (pensioen + AOW) van het gemiddeld verdiende salaris te krijgen als u op uw 68e met pensioen gaat. Of u die 80% bereikt is afhankelijk van diverse factoren. Zaken als bijvoorbeeld uw carrièrepad, de hoogte van uw salaris, of u al of niet gescheiden bent, het aantal deelgenomen jaren aan de pensioenregeling, het parttime / fulltime percentage dat u gewerkt heeft, de hoogte van de in het verleden en toekomstig toegekende toeslagverlening, het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd etc., kunnen invloed hebben op uw opgebouwde pensioen en uw opgebouwde AOW. Een pensioen is niet iets vanzelfsprekends. Een werkgever is niet verplicht u een pensioenregeling aan te bieden. De meeste werkgevers doen dit wel. Wolters Kluwer Nederland heeft ook een pensioenregeling en een eigen pensioenfonds waar het pensioen is ondergebracht. Het pensioenfonds WKNL biedt een goede basisregeling in de vorm van een middelloonregeling. Dit houdt in dat de pensioenopbouw gebaseerd is op het gemiddelde salaris gedurende de diensttijd, tot een maximum van € 110.111 (in 2020). Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat u op het percentage van ca. 80% van het gemiddeld verdiende salaris uitkomt.

2. Iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd kan er op rekenen dat er straks pensioen voor hem of haar is. Dit kunt u in de gaten houden door regelmatig op mijnpensioenoverzicht.nl in te loggen.

3. Uw premie is bedoeld voor uw eigen pensioen. Om later uw pensioen te kunnen blijven betalen, wordt uw premie belegd om er meer van de maken.

4. Tot nu toe is gebleken dat participanten die bij ons pensioen opbouwen tot ruim drie keer hun premie-inleg terugkrijgen aan pensioen. Hoeveel precies is voor iedereen anders. Dat hangt af van uw geboortejaar, carrière, inkomen, hoelang u pensioen opbouwt en nog een aantal andere zaken.

5. Opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen worden jaarlijks (voorwaardelijk) geïndexeerd. Deze toeslagverlening (indexatie) vindt alleen plaats als het pensioenfonds een toereikende financiële positie heeft.Het is daarom niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening in de toekomst zal plaatsvinden. Overigens dient u zich te realiseren dat deze voorwaardelijkheid niet alleen geldt voor toeslagverlening, maar ook voor uw nominale aanspraken. Mocht zich de situatie voordoen dat er onvoldoende financiële middelen zijn en alle andere mogelijkheden om tot een gezondere financiële positie te komen uitgeput zijn, dan kan de mogelijkheid zich voor gaan doen dat er gekort moet gaan worden op de door u opgebouwde aanspraken. Uw nominale pensioenaanspraken zijn dus niet gegarandeerd.

6. Waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken is niet altijd gunstig. Dit hangt af van de inhoudelijke verschillen van
de pensioenregelingen, de financiële positie en het toeslagbeleid van beide pensioenfondsen (of SPWKN en een eventuele verzekeraar).


7. Of uw nabestaanden een goed pensioen ontvangen na uw overlijden, is ondermeer afhankelijk van het moment van uw
overlijden en de keuzes die u en uw partner bij uitdiensttreding of pensionering hebben gemaakt. Hoe dit precies zit, kunt u lezen in hoofdstuk 8 van de Voorlichtingsbrochure voor deelnemers van
het pensioenfonds en op deze website bij het onderdeel werknemers,
uit dienst.

8. Als u getrouwd bent of met een partner samenwoont bedraagt de AOW-uitkering (gegevens 1 januari 2020) per persoon € 10.932 per jaar. Alleenstaanden ontvangen een AOW-uitkering van € 15.935 per jaar. De genoemde AOW-uitkeringen zijn inclusief vakantiegeld en inclusief inkomensondersteuning AOW. U kunt zelf het beste bepalen of dit voor u voldoende is om van te leven. 


* Toeslagverlening op opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen is voorwaardelijk; er is geen recht op toeslagverlening en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur besluit jaarlijks over een gezamenlijke verhoging van de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen. Dit besluit leidt niet tot enig recht van de bij het pensioenfonds betrokken (gewezen) deelnemers op een verhoging van de opgebouwde pensioenaanspraken dan wel ingegane pensioenen. Het bestuur kan slechts tot verhoging besluiten indien de financiële positie van het pensioenfonds dat – naar het oordeel van het bestuur – toelaat. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald, maar wordt gefinancierd uit de eventuele overrendementen. Ook als gedurende een groot aantal aaneensluitende jaren (volledige) toeslagverlening wordt toegekend, mag daaraan geen verwachting voor de toekomst worden ontleend. Overigens dient u zich te realiseren dat deze voorwaardelijkheid niet alleen geldt voor de toeslagverlening, maar ook voor uw nominale aanspraken. Mocht zich de situatie voordoen dat er onvoldoende financiële middelen zijn en alle andere mogelijkheden om tot een gezondere financiële positie te komen uitgeput zijn, dan kan de mogelijkheid zich voor gaan doen dat er gekort moet gaan worden op de door u opgebouwde aanspraken.HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap