Hoogte van de dekkingsgraad


| HOME | FINANCIEEL | HOOGTE VAN DE  DEKKINGSGRAADToelichting op het verloop van de beleidsdekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad steeg in april van 99,4% naar 101,4%.
De aandelenkoersen herstelden na het verlies in maart door onrust over het coronavirus en dalende olieprijzen. De verdere rentedaling in april had een verlagend effect op de dekkingsgraad. Toenemende zorgen over de kredietwaardigheid van bedrijven en kwetsbare overheden zorgden voor toenemende vraag naar, en dalende rentes voor, beleggingen met een laag risico.
We hopen dat het coronavirus over een aantal maanden verdwenen of uitgewoed is en de financiële markten in de tweede helft van 2020 weer enig herstel laten zien. Een verdere daling van de beurzen en de rente kan de komende periode echter niet worden uitgesloten.
Het bestuur houdt vast aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 35% aandelen en vastgoed en 65% vastrentende waarden.


De beleidsdekkingsgraad daalde in april van 106,7% naar 105,9%.
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden.

Gevolgen voor uw pensioen
Wat de daling van de dekkingsgraad betekent voor uw toekomstige pensioen, is nu nog niet te zeggen. Het pensioenfonds belegt voor de lange termijn. Maar, op korte termijn zien we dat de dekkingsgraad door de ontwikkelingen op de financi
ële markten daalt.
De pensioenen zullen in de loop van het jaar niet worden gekort, ondanks de lage dekkingsgraad. Of een korting in 2021 nodig is, wordt bepaald op basis van de feitelijke dekkingsgraad en de beleidingsdekkingsgraad per 31 december 2020.

De kritische dekkingsgraad voor het pensioenfonds is 96,7%. Indien de feitelijke dekkingsgraad de rest van het jaar 101,4% blijft, zal de beleidsdekkingsgraad uitkomen op 102,2% eind 2020. Dan is een korting niet aan de orde.
De komende jaren blijft toeslagverlening echter uitermate onzeker.
Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen en uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Wat is nu de dekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

 


 
 HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap