Intern toezicht


| HOME | ORGANISATIE | INTERN TOEZICHT
 

De per 1 april 2018 ingestelde raad van toezicht is belast met het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur, legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordings-orgaan en de werkgever, en doet verslag daarvan in het jaarverslag van het fonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en is hierdoor medebeleidsbepalend. Conform artikel 19 van de statuten heeft het bestuur een reglement intern toezicht opgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd.

Samenstelling van de raad van toezicht
De raad van toezicht is, na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, ingesteld door het bestuur en bestaat uit drie leden: de heer De heer E.C.H. (Erik) Klijn (voorzitter), mevrouw L.F. (Liesbeth) Rutgers en de heer E.R. (Erwin) Capitain.
 
Een korte introductie van de leden van de raad van toezicht 

Mr. E.C.H. (Erik) Klijn CPE
21-07-1963
Rechten aan de universiteit Utrecht, Executive Pensions Program aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, reflectie op pensioentoezicht Zijlstra Center VU.
Sinds 2005 werkzaam in de pensioenbranche, waarvan sinds 2010 als zelfstandig ondernemer Pfsupport
Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds DOW
Voorzitter visitatiecommissie: PF Yara, PF Fysiotherapeuten en PF Verloskundigen
Lid van de visitatiecommissies van pensioenfondsen Heijmans, Total, Ecolab en Fresenius
Secretaris Raad van Toezicht SPT en secretaris visitatiecommissie Equens
Compliance officer bij pensioenfondsen Equens, SPTT en SPOA
Secretaris van de VITP
Lid van de ledenraad Rabobank Rotterdam e.o.
MBO-'coach'(samenwerking Zadkine, JINC, Rabobank)
Lid monitoringcommissie Rabobank ondersteunt

Drs. L.L.F. (Liesbeth) Rutgers
07-01-1962
Internationale algemene economie en bedrijfseconomie Tilburg University
Sinds 2009 eigenaar van Triple-R B.V.
Daarvoor Commercieel directeur F&C (BMO) en hoofd vastrentende beleggingen Gilissen
Triple-R adviseert besturen van diverse stichtingen op het gebied van risicomanagement, governance, beleggingsbeleid en selectie van beheerders.
Visiteur Pensioenfonds Allianz Nederland
Penningmeester Jane Goodall Instituut Nederland

Drs. E.R. (Erwin) Capitain
23-12-1957
Bedrijfseconomie en accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Sinds 2008 parttime universitair hoofddocent accountantsopleiding Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor audit partner bij Deloitte.
Voorzitter Raad van Toezicht van Pensioenfonds Vervoer, lid Raad van Toezicht van de CDC fondsen van ING en NN en van Pensioenfonds Heineken, extern adviseur en sleutelfunctiehouder Interne Audit bpf BOUW, lid van de visitatiecommissie van de pensioenfondsen van Hal, Total en Yara.
Compliance officer bij Bank ten Cate & Cie N.V.
Voorzitter Raad van Toezicht De Kinderkliniek
Voorzitter Stichting Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum
Lid bestuur Stichting Friends of EUROCLIO
Voorzitter monitoringcommissie VITP

Bestuurslid (penningmeester) Stichting Nationaal Register (kenniscentrum)


 Bekijk of download hier het Reglement Intern Toezicht

De Profielschets voor (nieuwe) leden raad van toezicht kunt u hier bekijken.

Bekijk hier het verslag van de raad toezicht 2018 en de reactie van het bestuur.
 


 

 

 


 HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap