Intern toezicht


| HOME | ORGANISATIE | INTERN TOEZICHT
 

De per 1 april 2018 ingestelde raad van toezicht is belast met het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur, legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordings-orgaan en de werkgever, en doet verslag daarvan in het jaarverslag van het fonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en is hierdoor medebeleidsbepalend. Conform artikel 19 van de statuten heeft het bestuur een reglement intern toezicht opgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd.

Samenstelling van de raad van toezicht
De raad van toezicht is, na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, ingesteld door het bestuur en bestaat uit drie leden: de heer De heer E.C.H. (Erik) Klijn (voorzitter), mevrouw L.F. (Liesbeth) Rutgers en de heer E.R. (Erwin) Capitain.
 
Een korte introductie van de leden van de raad van toezicht 

Mr. E.C.H. (Erik) Klijn CPE
21-07-1963
Rechten aan de universiteit Utrecht, Executive Pensions Program aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, reflectie op pensioentoezicht Zijlstra Center VU.
Sinds 2005 werkzaam in de pensioenbranche, waarvan sinds 2010 als zelfstandig ondernemer Pfsupport
Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds DOW
Voorzitter visitatiecommissie: PF Yara, PF Fysiotherapeuten en PF Verloskundigen
Lid van de visitatiecommissies van pensioenfonds Total en Ecolab
Secretaris Raad van Toezicht SPT
Secretaris visitatiecommissie Equens
Compliance officer bij pensioenfondsen SPTT en SPOA
Lid van de ledenraad Rabobank Rotterdam e.o.
MBO-'coach' (samenwerking Zadkine, JINC, Rabobank)
Lid monitoringcommissie Rabobank ondersteunt

Drs. L.L.F. (Liesbeth) Rutgers
07-01-1962
Internationale algemene economie en bedrijfseconomie Tilburg University
Sinds 2009 eigenaar van DGA Triple R B.V.
Daarvoor Commercieel directeur F&C (BMO) en hoofd vastrentende beleggingen Gilissen
Triple R adviseert besturen van diverse stichtingen op het gebied van risicomanagement, governance, beleggingsbeleid en selectie van beheerders.
Penningmeester Jane Goodall Instituut Nederland
Lid visitatiecommissie Stichting pensioenfonds Yara
Raad van Toezicht van Stichting Burgersweeshuis en Roomsch Catholiek Jongeren Weeshuis (BWRCJW)
Raad van Toezicht Philips Foundation

Drs. E.R. (Erwin) Capitain
23-12-1957
Universitair hoofddocent accountantsopleiding Vrije Universiteit Amsterdam.
Voorzitter Raad van Toezicht De Kinderkliniek
Lid van het bestuur Stichting Friends of EUROCLIO
Lid raad van Commissarissen van Mossades Holding B.V.
Voorzitter Stichting Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum
Lid Raad van Toezicht van de CDC fondsen van ING en NN en van Pensioenfonds Heineken
Sleutelfunctiehouder Interne Audit bpf BOUW
Lid van de visitatiecommissie van de pensioenfondsen van Hal, Total en Yara.
Compliance officer bij Bank ten Cate & Cie N.V.
Voorzitter monitoringcommissie VITP

Bestuurslid (penningmeester) Stichting Nationaal Register (kenniscentrum)


 Bekijk of download hier het Reglement Intern Toezicht

De Profielschets voor (nieuwe) leden raad van toezicht kunt u hier bekijken.

Bekijk hier het verslag van de raad toezicht 2019 en de reactie van het bestuur.
 


 

 

 


 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap