Verantwoordingsorgaan

| HOME | ORGANISATIE | VERANTWOORDINGSORGAAN Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd of uit eigen beweging over alle aangelegenheden die het fonds betreffen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot het beleid inzake beloningen en inzake elk voorgenomen besluit tot ontbinding, fusie en splitsing van het pensioenfonds. Het bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan vergadert minimaal twee maal per jaar met het bestuur. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld uit actieve deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. Van de in totaal negen zetels is er één zetel beschikbaar voor de werkgever en worden de overige acht zetels naar rato verdeeld op basis van de onderlinge getalsverhoudingen van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden per 31 december 2017. Dit betekent dat er per 1 augustus 2018 voor een periode van vier jaar twee leden namens de actieve deelnemers, zes leden namens de pensioengerechtigden en één lid namens de werkgever in het verantwoordingsorgaan zitting hebben.


Samenstelling en taakverdeling verantwoordingsorgaan 

Per 1 augustus 2018 zijn de volgende personen voor een periode van vier jaar lid van het verantwoordingsorgaan.

Leden namens de actieve deelnemers:

De heer F.G. (Ciske) Visser (voorzitter)             0172-641494 (Wolters Kluwer Holding Nederland n.v., Alphen a/d Rijn)  ciske.visser@wolterskluwer.com
Mevrouw B. (Linda) Damen 0172-641509 (Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn)  linda.damen@kluwerlaw.com


Leden namens de werkgever:

De heer C.W.J. (Cor) Wellenberg                                                           
0570-6489078 (Wolters Kluwer Nederland b.v., Deventer)                                                                                   
cor.wellenberg@wolterskluwer.com


Leden namens pensioengerechtigden: 

De heer P.E. (Peter) Duijff (secretaris) 06-24441234 (regio Midden) p.duijff@gmail.com
De heer J. (Jaap) van Dijk   0570-541893 (regio Oost)
jaapsuzandijk@hetnet.nl
De heer G.J. (Gé) Gijzenij 0570-562278 (regio Oost) g.gijzenij@gmail.com
Mevrouw J.A.M. (José) van der Meer-van der Zwet 0172-439943 (regio West) josevdmeer@casema.nl
De heer R.G.C. (Reinhard) Crommelin 06-12135569 (regio Oost) reinhardcrommelin@gmail.com
De heer A.C. (Ab) Visser 06-27247923 (regio Oost)
a.cvisser@kpnplanet.nl

 Bekijk of download hier het Reglement Verantwoordingsorgaan

De profielschets voor (nieuwe) leden verantwoordingsorgaan kunt u
hier bekijken.

Wilt u een vraag stellen aan het verantwoordingsorgaan, dan kan dat via een e-mail naar: 
nl-verantwoordingsorgaan@wolterskluwer.com

 

Commissies van verantwoordingsorgaan

Juridische / reglementen commissie 

leden:

De heer R.G.C. (Reinhard) Crommelin
Mevrouw B. (Linda) Damen
De heer J. (Jaap) van Dijk
De heer A.C. (Ab) Visser

Financiële commissie

leden:
  
De heer F.G. (Ciske) Visser
De heer J. (Jaap) van Dijk
De heer J.H.M. (René) Timmerman

Reserveleden verantwoordingsorgaan


Reserveleden namens de actieve deelnemers:

De heer J.H.M. (René) Timmerman
(Wolters Kluwer Nederland b.v., Deventer)

De heer F.J. (Fred) Diele
(Wolters Kluwer Nederland b.v., Deventer)

Reserveleden namens pensioengerechtigden:

De heer P.M. (Peter) van der Jagt
(regio Oost)

Vacature


Nevenfuncties (reserve)leden verantwoordingsorgaan


De heer F.G. (Ciske) Visser                 :  Manager Consolidation & Group Reporting Wolters Kluwer Holding Nederland n.v.
Mevrouw B. (Linda) Damen                :  Sales Channel & Affiliate Representative Kluwer Law International
De heer P.E. (Peter) Duijff                  :  Zelfstandig docent engineering
De heer G.J. (Gé) Gijzenij                   :  Penningmeester bij 't Olster Erfgoed en Infocentrum de Nul
                                                          Voorzitter VVE Oosterhout 2, 4, 6
De heer C.W.J. (Cor) Wellenberg         :  Manager Accounting Wolters Kluwer Nederland b.v.
                                                          Interim penningmeester Wijhe '92
De heer R.G.C. (Reinhard) Crommelin  :  Voorzitter bestuur afdeling Deventer PCOB 
De heer P.M. (Peter) van der Jagt        :  Vrijwilliger voor Huis der Taal (organisatie verbonden aan bibliotheek Deventer)
                                                           Bestuurslid/penningmeester van de Stichting Duurzaamheidscentrum Deventer
 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap