Bestuurscommissies


| HOME | ORGANISATIE | BESTUURSCOMMISSIES


Het fonds heeft een besturingsmodel, waarbij de nodige verankeringen zijn aangebracht vanuit de diverse aanwezige bestuurscommissies naar het bestuur. Ieder bestuurslid dekt een of meerdere deskundigheidsgebieden af en heeft zitting in een of meer bestuurscommissies. Naast een vertegenwoordiging vanuit het bestuur, maakt het pensioenbureau (evenals een vertegenwoordiger vanuit het verantwoordingsorgaan als toehoorder en eventuele externe deskundigen) ook altijd deel uit van een bestuurscommissie. Per bestuurscommissie is een voorzitter uit het bestuur aangewezen. De voorzitter van de bestuurscommissie is de linking pin naar het voltallige bestuur en de periodieke bestuursvergaderingen. Daarnaast is er voor elke bestuurscommissie een zogenaamd ‘reserve bestuurslid’ aangewezen die als challenging partner in de bestuursvergaderingen fungeert (een verdere invulling van de gewenste countervailing power binnen het bestuur).

 1. Beleggingscommissie


De beleggingscommissie is een adviescommissie van het bestuur bestaande uit twee leden uit het bestuur, de directeur en de chief investment officer van het pensioenbureau en een extern beleggingsadviseur. 

De commissie brengt op verzoek van het bestuur en op eigen initiatief adviezen uit aan het bestuur en evalueert de uitvoering van het beleggingsbeleid. De commissie is bevoegd binnen het door het bestuur vastgestelde beleid besluiten te nemen over de allocatie van middelen en de aanstelling of het ontslag van externe vermogensbeheerders.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid nadat dit door het bestuur is vastgesteld.
 

Samenstelling van de beleggingscommissie

Lid

De heer P.C. (Paul) van Aalst, voorzitter
De heer J.C. (Hans) Derriks
De heer J.L. (Jaap) van Wieringen
De heer G.W.J. (George) Dessing
Namens

Bestuur
Bestuur
Pensioenbureau
Wolters Kluwer n.v.
 
Countervailing power vanuit het bestuur:


De heer F.A.J. (Frans Jan) van BurenToehoorders

De heer A.P. (André) Keur
De heer G.J. (Gé) Gijzenij
 


Pensioenbureau
Verantwoordingsorgaan

 Bekijk of download hier het Reglement Beleggingscommissie
2. Communicatiecommissie


De communicatiecommissie ondersteunt het pensioenfonds bij de uitvoering van het communicatieplan. De belangrijkste communicatiedoelstellingen van het pensioenfonds zijn:

  • Participanten pensioenbewust maken. Participanten moeten het belang van pensioen beseffen en bereid zijn zich in hun pensioen te verdiepen
  • Zorgen dat participanten hun pensioenoverzicht kunnen interpreteren
  • Begrijpelijk maken dat participanten hun gegevens die ze van het pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland krijgen en andere financiële gegevens aan elkaar moeten koppelen om een totaalbeeld te krijgen en eventueel acties moeten nemen indien nodig
  • Duidelijk maken dat het pensioenfonds een betrouwbare partij is als het gaat om: financiële soliditeit en positie, realistische verwachtingen, fair beleid, administratieve nauwkeurigheid, het verlenen van snelle betrouwbare service
  • De weg naar het pensioenfonds moet gemakkelijk te vinden zijn
  • Zorgen dat participanten blij zijn dat ze bij het pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland zijn aangesloten.

Samenstelling van de communicatiecommissie

Lid

Mevrouw M.C. (Chantal) Gelmers, voorzitter
Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma
Mevrouw J.A.M. (José) van der Meer
De heer A.P. (André) Keur
Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark, secretaris


Namens

Bestuur (en afdeling HR&C)
Bestuur
Verantwoordingsorgaan
Pensioenbureau
Pensioenbureau             

Countervailing power vanuit het bestuur:

De heer J.C. (Hans) Derriks

 

3. GeschiktheidscommissieHet bestuur van het pensioenfonds moet voldoen aan de geschiktheidseisen die voortvloeien uit de Pensioenwet. Het bestuur van het pensioenfonds heeft een eigen geschiktheidsprogramma opgesteld. In het geschiktheidsprogramma dat jaarlijks opgesteld wordt, staat beschreven op welke wijze het bestuur het gewenste geschiktheidsniveau bevordert en handhaaft. Sinds de inwerkingtreding van de door DNB en AFM opgestelde Beleidsregel Geschiktheid is duidelijk dat DNB en AFM onder geschiktheid naast kennis ook vaardigheden en professioneel gedrag verstaan.
Hoewel het geen wettelijke eisen zijn, wordt in het geschiktheidsprogramma ook de nodige aandacht besteed aan het geschiktheidsniveau van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht.

Samenstelling van de geschiktheidscommissie

Lid

Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma, voorzitter
De heer P.C. (Paul) van Aalst
De heer A.P. (André) Keur

Namens

Bestuur
Bestuur
Pensioenbureau


Countervailing power vanuit het bestuur:


Mevrouw M.C. (Chantal) Gelmers

4. Jaarverslagcommissie


De jaarverslagcommissie brengt adviezen uit voor de opstelling van het bestuursverslag.
De commissie bestaat uit twee leden van het bestuur, de directeur en de chief investment officer van het pensioenbureau. 


Samenstelling van de jaarverslagcommissie

Lid

De heer J.C. (Hans) Derriks, voorzitter
De heer F.A.J. (Frans Jan) van Buren
De heer A.P. (André) Keur
De heer J.L. (Jaap) van Wieringen

Namens

Bestuur
Bestuur
Pensioenbureau
Pensioenbureau


Countervailing power vanuit het bestuur:

Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma


Toehoorder


De heer F.G. (Ciske) Visser                                                Verantwoordingsorgaan
5. Risicobeheercommissie

Het fonds heeft een risicobeheercommissie die het bestuur adviseert over het te voeren risicomanagement. De risicobeheercommissie heeft voor een groot aantal risicothema’s een monitoringsfunctie op relevante kernrisico’s die belegd zijn bij de diverse bestuurscommissies en het pensioenbureau, en ondersteunt hiermee de risicobeheerfunctie. Veel bestuursbesluiten worden genomen op advies van een van de bestuurscommissies. De taak van de risicobeheercommissie is om toe te zien op de zorgvuldigheid van de besluitvorming vanuit risicoperspectief. Het gaat dan vooral om het expliciet zichtbaar maken van de belangrijkste risico’s en over-wegingen die met een advies aan het bestuur over een voorgesteld besluit samenhangen.

De hoofddoelstelling van het risicomanagement is het vaststellen en (doen) managen van de (bestuurlijk relevante) kernrisico’s binnen de kaders van de geformuleerde risicobereidheid, ter minimalisering van de verstoring van de realisatie van de doelstellingen van het fonds. Het risicoma-nagementbeleid is daarmee een richtsnoer en instrument voor het gecontroleerd effectueren van de doelstellingen van het fonds. Bij IRM gaat het om de combinatie van het identificeren van risico’s, het inschatten van de noodzakelijke beheersingsmaatregelen, het uitvoeren of toezien op de uitvoering daarvan, de periodieke (her-) beoordeling en bijsturing binnen een heldere structuur en het verslagleggen daarvan. Dit is een cyclisch en interactief proces waarbij de tijdige dialoog en de kwaliteit van die dialoog met de stakeholders essentieel is.Samenstelling van de risicobeheercommissie


Lid

De heer R.H. (Ronald) Alsen, voorzitter
Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma
De heer E.P.S. (Evert) van der Steen
Namens

Bestuur
Bestuur
Externe risicomanager

Countervailing power vanuit het bestuur:

De heer P.C. (Paul) van Aalst


Toehoorders

De heer A.P. (André) Keur
Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark
De heer J.L. (Jaap) van Wieringen

De heer P.E. (Peter) DuijffPensioenbureau
Pensioenbureau
Pensioenbureau
Verantwoordingsorgaan

 


6. Uitbestedingscommissie

De uitbestedingscommissie adviseert het bestuur over het uitbestedingsbeleid en is tevens bevoegd, binnen het door het bestuur vastgestelde beleid en het jaarplan, beslissingen te nemen op het gebied van de uitbesteding van het fonds. De belangrijkste taak van de uitbestedingscommissie is het continu inzichtelijk maken en verbeteren van de mate waarin het fonds grip heeft op zijn uitbestedingsrelaties, met het doel om de kwaliteit van de externe dienstverlening te optimaliseren. De uitbestedingscommissie bestaat uit 4 leden: 2 bestuursleden, de directeur en de chief investment officer. Bij de vergaderingen van de uitbestedingscommissie is eveneens een toehoorder vanuit het verantwoordingsorgaan aanwezig.


Samenstelling van de uitbestedingsommissie

Lid

De heer J.C. Derriks (Hans), voorzitter
De heer R.H. Alsen (Ronald)
De heer A.P. (André) Keur             
De heer J.L. (Jaap) van Wieringen

Namens

Bestuur
Bestuur
Pensioenbureau
Pensioenbureau


Countervailing power vanuit het bestuur:

De heer P.C. (Paul) van AalstToehoorder

Mevrouw B. (Linda) Damen

Verantwoordingsorgaan

 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap