Bestuur


| HOME | ORGANISATIE | BESTUUR


Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds en is en blijft als zodanig verantwoordelijk voor al hetgeen door of namens het pensioenfonds wordt gedaan of nagelaten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en reglementen van het pensioenfonds en van alle relevante wet- en regelgeving alsmede voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van het pensioenfonds. Het bestuur handelt onafhankelijk ten behoeve van alle belanghebbenden van het fonds. Naast de deskundigheidseisen die op basis van wet- en regelgeving door De Nederlandsche Bank worden gesteld, heeft het bestuur ook een eigen deskundigheidsprogramma, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld zijn opgenomen.
 
Het bestuur bestaat uit zes leden, te weten: twee vertegenwoordigers van Wolters Kluwer Holding Nederland (WKNL), twee vertegenwoordigers van de actieve deelnemers, een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en een extern onafhankelijk bestuurslid. De vertegenwoordigers van WKNL worden aangewezen door de directie van WKNL. De vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden worden aangewezen door de (vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden uit het) verantwoordingsorgaan. Het extern bestuurslid wordt door het bestuur aangewezen.

De aanwijzing van een bestuurslid wordt pas definitief na een positief oordeel over de betrokkene van De Nederlandsche Bank.
Er vindt eerst een betrouwbaarheids- en deskundigheidsonderzoek door De Nederlandsche Bank plaats. Alle bestuursleden hebben zitting voor maximaal vier jaar, treden dan af en kunnen terstond opnieuw aangewezen c.q. herkozen worden. Herbenoeming kan maximaal twee keer plaatsvinden.Samenstelling van het bestuur


Leden namens Wolters Kluwer Holding Nederland:

De heer F.A.J. (Frans Jan) van Buren, voorzitter
Tel. 0172-641414  (Wolters Kluwer n.v. - Vice President Corporate Accounting) 
frans.jan.van.buren@wolterskluwer.com

Mevrouw M.C. (Chantal) Gelmers 
Tel. 0570-648033 (Wolters Kluwer n.v. - Human Resources Vice President Legal &  Regulatory, Deventer)
chantal.gelmers@wolterskluwer.comLeden namens de actieve deelnemers:

Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma, secretaris
Tel. 0570-647473 (Wolters Kluwer Nederland b.v. - Sr. Teammanager ICT Publishing Systems, Deventer)
dorien.schaafsma@wolterskluwer.com

De heer R.H. (Ronald) Alsen 
Tel. 0172-608049
alsenron@outlook.comLid namens de pensioengerechtigden:

De heer J.C. (Hans) Derriks
Tel. 0575-513518 

hans.derriks@solcon.nlOnafhankelijk extern bestuurslid 

De heer P.C. (Paul) van Aalst
Tel. 030-7370531 (Strategeon Investment Consulting B.V. - Partner, Bilthoven)
paul.vanaalst@strategeon.nl


De profielschets voor (nieuwe) bestuursleden kunt u
hier bekijken.Nevenfuncties bestuursleden
                                   
De heer J.C. (Hans) Derriks     : Penningmeester Partij van de Arbeid afdeling Lochem

De heer R.H. (Ronald) Alsen    : Docent bij Universiteit van Amsterdam/ Amsterdam Business School
                                              Gastdocent bij Universiteit van Tilburg
                                              Sleutelfunctiehouder internal audit bij CDC fondsen ING/NN
                                              Ondernemer ZZP-er (Alsen Advisory Services)
                                              Ambassador Next Sales, ondersteuning voor start-ups op zeer beperkte schaal
                                            
De heer P.C. (Paul) van Aalst  :  Eigenaar Strategeon Investment Consultancy B.V.
                                              Lid College van Vereffenaars Stichting Pensioenfonds Grontmij in liquidatie
                                              
 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap