Verkiezing reservelid pensioengerechtigden verantwoordingsorgaan

| ACTUEEL | VERKIEZING RESERVELID PENSIOENGERICHTIGDEN VERANTWOORDINGSORGAAN 1 MEI 2020 |


Verkiezing reservelid pensioengerechtigden verantwoordingsorgaan 1 mei 2020


Verkiezing reservelid verantwoordingsorgaan (VO)
Per 1 augustus 2018 is een nieuw
VO gekozen, bestaande uit 2 leden namens de deelnemers, 6 leden namens de pensioengerechtigden en voor elke kiesgroep 2 reserveleden. Het VO bestaat verder uit 1 lid aangewezen door de werkgever.

H
elaas heeft de heer P.G. Berlijn, lid namens de pensioengerechtigden, aangegeven niet langer beschikbaar te zijn. Het reservelid namens de pensioengerechtigden de heer A.C. Visser, is daardoor doorgeschoven en lid namens de pensioengerechtigden geworden. Hierdoor zijn er geen reserveleden namens de pensioengerechtigden meer beschikbaar, ten behoeve van een tussentijdse vacature. Omdat de zittingstermijn van 4 jaar van het huidige VO nog niet eens op de helft is, is het verstandig deze ontstane tussentijdse vacature op te vullen.

Verkiezingsprocedure bij tussentijdse vacature
De statuten geven hierover aan dat voorziening in een tussentijdse vacature plaatsvindt zoveel mogelijk overeenkomstig de in de statuten en het reglement VO vastgelegde procedure voor de verkiezing van een volledig VO.
Een exemplaar van de statuten en het reglement VO is te raadplegen via de website van het pensioenfonds www.pensioen-wk.nl of op aanvraag te verkrijgen bij het pensioenbureau.

Taken en bevoegdheden van het VO

Het VO adviseert het bestuur van het pensioenfonds over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het pensioenfonds.
Zo dient o.a. het jaarverslag ter kennis gebracht te worden aan het VO en treden bovendien wijzigingen in statuten en reglementen niet in werking voordat het VO ze heeft goedgekeurd.

Kandidaatstelling de heer P.M. van der Jagt
Zowel het bestuur als de pensioengerechtigden kunnen kandidaten stellen voor het VO. Het pensioenfonds kent een profielschets voor (nieuwe) leden van het VO. Het bestuur toetst of een kandidaat voldoet aan de profielschets.
Het bestuur stelt conform het reglement de heer P.M. van der Jagt (66 jaar en werkzaam geweest bij WKNL Deventer als uitgever) kandidaat. Het bestuur heeft vastgesteld dat de heer Van der Jagt voldoet aan de profielschets.

Tegenkandidaten
Tot uiterlijk 1 juni 2020 kunnen pensioengerechtigden tegenkandidaten voordragen. Een dergelijke voordracht dient per kandidaat voorzien te zijn van tenminste vijftien (15) handtekeningen van pensioengerechtigden, alsmede een schriftelijke bereidstelling van de voorgedragen kandidaat. Ook tegenkandidaten dienen te voldoen aan de profielschets. Het bestuur toetst of een tegenkandidaat voldoet aan de profielschets.
 
De verkiezing
Indien er
tegenkandidaten zijn voorgedragen door pensioengerechtigden (die voldoen aan de profielschets) zal er een schriftelijke stemming plaatsvinden in de kiesgroep pensioengerechtigden. Kiesgerechtigden zullen in dat geval uiterlijk 1 juli 2020 een stembiljet ontvangen. Uiterlijk 24 juli 2020 zal dan de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt worden.

Het bestuurHomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap