Hoogte van de dekkingsgraad


| HOME | ACTUEEL | HOOGTE VAN DE DEKKINGSGRAADToelichting op het verloop van de beleidsdekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad steeg in december van 109,3% naar 112,1%.
Dit kwam door een stijging van de rekenrente en een positief resultaat op de aandelenmarkten.

De beleidsdekkingsgraad steeg in december van 107,7% naar 108,0%.
Omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2019 lager is dan 110,0%, is er geen ruimte voor     
toeslagverlening (indexatie) per 1 januari 2020. De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Een korting per 1 januari 2020 is niet aan de orde.
 

De komende jaren blijft toeslagverlening uitermate onzeker.
Volgens het herstelplan van februari 2019, dat uitgaat van de situatie per 31 december 2018, zou het fonds in vier jaar kunnen herstellen naar een beleidsdekkingsgraad boven het vereiste niveau van 116,3%. Bij dat niveau heeft het pensioenfonds voldoende buffers om schokken op de financiële markten op te vangen.

Omdat de beleidsdekkingsgraad eind december 2019 nog steeds lager is dan het vereiste niveau, zal in februari 2020 een nieuw herstelplan worden opgesteld. De hersteltermijn zal korter zijn dan een jaar geleden omdat de feitelijke dekkingsgraad in 2019
is gestegen van 108,6% naar 112,1% en de uitgangssituatie dus beter is.

Het opbouwpercentage zal in 2020 worden gehandhaafd op 1,875%.
Omdat de rente in 2019 verder is gedaald, is de kostprijs van pensioen hoger geworden. Bij een gelijkblijvende premie van 24% (waarvan 8% voor de deelnemer), zou de opbouw verlaagd moeten worden naar 1,5%. Omdat de werkgever bereid is de premie voor 2020 aan te vullen tot 27,2% en het pensioenfonds alsnog bereid is genoegen te nemen met een wat lager dan kostendekkende premie, kan het opbouwpercentage in 2020 gehandhaafd worden op het fiscaal maximaal toegestane niveau.
Wat is nu de dekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

  

 HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap