Hoogte van de dekkingsgraad


| HOME | ACTUEEL | HOOGTE VAN DE DEKKINGSGRAADToelichting op het verloop van de beleidsdekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad daalde in de maand november van 111,8% naar 111,7% door een daling van de rekenrente.

De beleidsdekkingsgraad is in november gedaald van 113,4% naar 113,3%. De beleidsdekkings-graad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkings-graden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening (indexatie) kan plaatsvinden of dat de pensioenen en pensioenaanspraken gekort moeten worden.

Volgens het herstelplan dat in februari 2018 is geactualiseerd en uitgaat van de situatie per
31 december 2017, zou het fonds in 2 jaar kunnen herstellen naar een beleidsdekkingsgraad boven het vereiste niveau van 116,7%. Bij dat niveau heeft het pensioenfonds voldoende buffers om schokken op de financiële markten op te vangen.

In het herstelplan zijn maatregelen genomen om de financiële positie verder te verbeteren. Actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers moeten allemaal een steentje bijdragen. De komende jaren blijft 
toeslagverlening daarom nog steeds uitermate onzeker. Het bestuur heeft een toeslagverlening van 0,04% toegekend per 1 januari 2018. Het bestuur verwacht op basis van de huidige beleidsdekkingsgraad, dat ook per 1 januari 2019 een beperkte toeslagverlening mogelijk zal zijn.

De premie dient kostendekkend te blijven. Met sociale partners is een premie afgesproken van 24% voor drie tot vijf jaar vanaf 2015. Daarmee kan het opbouwpercentage in deze periode waarschijnlijk gehandhaafd blijven op het huidige fiscaal maximum van 1,875%. Wel is de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Als de rente laag blijft of nog verder daalt, zal de pensioenopbouw van actieve (premiebetalende) deelnemers in de toekomst mogelijk verlaagd moeten worden.Wat is nu de dekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen. 


 

 

 HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap