Hoogte van de dekkingsgraad


| HOME | ACTUEEL | HOOGTE VAN DE DEKKINGSGRAADToelichting op het verloop van de beleidsdekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad daalde in maart van 110,7% naar 109,6% door een daling van de rekenrente.

De beleidsdekkingsgraad is in maart gedaald van 112,2% naar 112,0%. De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maands- gemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er
toeslagverlening (indexatie) kan plaatsvinden of dat de pensioenen en pensioenaanspraken gekort moeten worden. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2018 hoger was dan 110,0%, was er ruimte voor een beperkte toeslagverlening van 0,48% per 1 januari 2019.

Volgens het herstelplan dat in februari 2019 is geactualiseerd en uitgaat van de situatie per 31 december 2018, zou het fonds in 4 jaar kunnen herstellen naar een beleidsdekkingsgraad boven het vereiste niveau van 116,3%. Bij dat niveau heeft het pensioenfonds voldoende buffers om schokken op de financiële markten op te vangen. In het herstelplan worden maatregelen genomen om de financiële positie te verbeteren. Actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers moeten allemaal een steentje bijdragen. De komende jaren blijft toeslagverlening daarom nog steeds uitermate onzeker.

Het opbouwpercentage kan in 2019 gehandhaafd blijven op het fiscaal maximum van 1,875%. Als de rente laag blijft of nog verder daalt, zal de pensioenopbouw van actieve (premiebetalende) deelnemers in de toekomst mogelijk verlaagd moeten worden. Dit is mede afhankelijk van de afspraken die sociale partners in 2019 gaan maken voor de komende jaren.


Wat is nu de dekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

 

 HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap