Hoogte van de dekkingsgraad


| HOME | ACTUEEL | HOOGTE VAN DE DEKKINGSGRAADToelichting op het verloop van de beleidsdekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad steeg in oktober van 106,1% naar 108,4%. Dit kwam door een stijging van de rekenrente en een positief resultaat op de aandelenmarkten.

De beleidsdekkingsgraad daalde in oktober van 108,2% naar 107,9%. De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maands-gemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er
toeslagverlening (indexatie) kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Voor toeslagverlening moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 110%. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit de komende twee maanden nog zal gebeuren. Daarom zal toeslagverlening per 1 januari 2020 niet mogelijk zijn.
 
De komende jaren blijft toeslagverlening uitermate onzeker.
Volgens het herstelplan dat in februari 2019 is geactualiseerd en uitgaat van de situatie per 31 december 2018, zou het fonds in vier jaar kunnen herstellen naar een beleidsdekkingsgraad boven het vereiste niveau van 116,3%. Bij dat niveau heeft het pensioenfonds voldoende buffers om schokken op de financiële markten op te vangen.

Tot en met oktober is de feitelijke dekkingsgraad dit jaar, ondanks het herstel van de dip in augustus, niet verbeterd. Het herstel zal daardoor minstens een jaar langer duren. Het bestuur zal indien nodig extra maatregelen treffen om de financiële positie te versterken. Op dit moment is echter de verwachting dat een korting van de pensioenen aan het eind van 2019 niet aan de orde is.

Het opbouwpercentage is in 2019 gehandhaafd op het fiscaal maximum van 1,875%.
Maar als de rente laag blijft, zal de pensioenopbouw van actieve (premiebetalende) deelnemers na 2019 verlaagd moeten worden.
Wat is nu de dekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

  

 HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap