Pensioenbegrippenlijst


| GEPENSIONEERDEN | PENSIOENBEGRIPPENLIJST

ANW Algemene Nabestaandenwet; wettelijke uitkering voor uw partner (tot zijn of haar AOW-leeftijd jaar) bij uw overlijden.

AOW Algemene Ouderdomswet; wettelijke pensioenuitkering.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.

CAO De CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO UB), de CAO voor de Vaktijdschriftjournalisten (CAO VAK) of de CAO WKNL.

Beleidsdekkingsgraad Alle pensioenfonsen moeten gebruikmaken van de zogenaamde 'beleidsdekkingsgraad'. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Bereikbare pensioenaanspraak Het pensioenbedrag dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 68e had deelgenomen aan de pensioenregeling.
Conversie Het bij scheiding splitsen van de opgebouwde pensioenaanspraken in twee eigen pensioenen voor u en uw ex-partner.

Deelnemer Personeelsleden die in dienst zijn van een van de in Nederland gevestigde dochter-bedrijven van Wolters Kluwer en deelnemen aan de pensioenregeling.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad drukt de verhouding uit tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen.

Einddatum huwelijk of geregistreerd partnerschap
De dag waarop de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan wel de dag waarop ontbinding van huwelijk na scheiding van tafel en bed in die registers is ingeschreven.

Ex-partner
De man of de vrouw die is gescheiden, de ex-geregistreerde partner of de nog met elkaar getrouwde man of vrouw na scheiding van tafel en bed.

Feitelijke dekkingsgraad De feitelijke dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding op enig moment weer tussen de bezittingen aan de ene kant en de huidge en toekomstige pensioenuitkeringen aan de andere kant. Indien de bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds precies overeenkomen, dan is de dekkingsgraad 100%.

Franchise
Het deel van uw salaris waarover u geen pensioenrechten opbouwt, omdat verondersteld wordt dat over dat deel van uw inkomen het AOW-pensioen toereikend is.

Huwelijkse voorwaarden
Schriftelijke afspraken die voor of tijdens het huwelijk bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het huwelijksvermogen valt.

Huwelijksouderdomspensioen
Ouderdomspensioen dat tussen huwelijkssluiting en echtscheiding of scheiding van tafel en bed is opgebouwd.

Indexatie
Zie toeslagverlening.

Indexering
Zie toeslagverlening.

Koopsompolis Dit is een aanvullende privé inkomensverzekering voor later.

Korten  Het verlagen van de pensioenaanspraken en afhankelijk van de financiële positite van het pensioenfonds.

Kritische dekkingsgraad
  Deze dekkingsgraad wordt jaarlijks berekend en vastgesteld op het niveau waaronder herstel binnen 3 jaar naar de minimaal vereiste dekkingsgraad niet mogelijk wordt geacht.

Lijfrente Dit is een verzekering bedoeld als (aanvullende) privé pensioenvoorziening.

Middelloon
Pensioenregeling waarbij het uiteindelijke pensioen een afspiegeling is van wat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren dat u aan de pensioenregeling deelneemt.

Medewerker
Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij een Wolters Kluwer Holding Nederland-onderneming.

Navigatiemetafoor  Een afbeelding van drie pijlen waarin het toekomstig bedra van het pensioen zichtbaar wordt gemaakt in een verwacht, een pessimistisch en een optimistisch scenario.

Ouderdomspensioen
Pensioen, bestemd voor de financiële verzorging van de gerechtigde, nadat deze de in de pensioenregeling omschreven pensioenleeftijd heeft bereikt.

Partner
Voor de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is uw partner degene met wie u (op het moment van overlijden):
Getrouwd bent,
Een geregistreerd partnerschap heeft of
Een samenlevingsovereenkomst heeft en u deze partner heeft aangemeld bij het pensioenfonds. Zolang dat niet is gebeurd, is uw partner ook niet verzekerd.

Partnerpensioen
Pensioenuitkering aan partner. Voorheen werd dit nabestaanden- of weduwe- en weduwnaarspensioen genoemd.

Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 is een communicatiemiddel over de pensioenregeling dat uit drie lagen bestaat, met een vast aantal onderwerpen, teksten en iconen.

Pensioenaanspraak
Het door u tot op heden opgebouwde ouderdomspensioen.

Pensioenbreuk
Situatie waarin er een periode geen of onvoldoende pensioen wordt opgebouwd omdat u bijvoorbeeld niet of minder heeft gewerkt of een situatie waarin het reeds opgebouwde pensioen na wisseling van baan niet meer of onvoldoende wordt verhoogd, onder invloed van latere loon- of prijsstijgingen.

Pensioenconversie
Zie conversie.

Pensioengevend salaris
De inkomenselementen die pensioengevend zijn. In deze pensioenregeling is dit 12 x het vaste voltijd brutomaandsalaris, zoals dat geldt op 1 januari (of de datum van indiensttreding) + 8% vakantiegeld. Andere variabele inkomensbestanddelen tellen niet mee.

Pensioengrondslag
Pensioengevend salaris minus franchise.

Pensioenopbouw
De manier waarop u jaarlijks pensioen opbouwt.

Pensioenovereenkomst
De afspraken die Wolters Kluwer Holding Nederland met werknemers maakt over het pensioen.

Pensioenoverzicht
Ook wel UPO genoemd. Een overzicht van het opgebouwde pensioen (pensioenaanspraken) en het te bereiken pensioen.

Pensioenpremie
Voor de opbouw van uw pensioen wordt een premie afgedragen aan het pensioenfonds. Deze pensioenpremie bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. De totale premie voor uw pensioenregeling bedraagt in 2020 24% van de pensioengrondslag. Van deze premie neemt de werkgever 16% (2/3 deel) voor zijn rekening.
U betaalt, als deelnemer, 8% (1/3 deel) van de pensioengrondslag.

Pensioenreglement
De regels die van toepassing zijn op uw pensioenregeling.

Pensioenrichtleeftijd  De in de regeling gedefinieerde leeftijd waarop het ouderdomspensioen ingaat. De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar (de 1e dag van de maand van de 68e verjaardag). 

Pensioenschijf-van-vijf  Een rekentool van het Nibud waarmee u inzicht krijgt in uw inkomen én uitgaven na uw pensioendatum.

Pensioenuitvoerder Pensioenfonds of verzekeraar die ouderdomspensioen uitkeert.

Pensioenverevening
Zie verevening.

Pensioenvergelijker
De Pensioenvergelijker is onderdeel van Pensioen 1-2-3. Het doel van de Pensioenvergelijker is de deelnemer duidelijk maken dat pensioenregelingen van elkaar verschillen en dat het nuttig is om deze verschillen te bekijken.

Premievrij
Pensioen waarvoor u geen premie meer inlegt.

Privacyverklaring
Hierin wordt uitgelegd met welke persoonsgegevens SPWKN werkt en hoe daarmee wordt omgegaan. Ook staat er informatie in over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens.

Scheiding van tafel en bed
  Uitspraak van de rechter waarbij de verplichting van echtgenoten om samen te wonen is opgeheven en boedelverdeling plaatsvindt.

Standaardverdeling
Verdeling waarbij elke ex-partner de helft krijgt van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Toeslagverlening
Jaarlijkse aanpassing van de (slapende) pensioenaanspraken aan de gestegen prijzen.

UPO
Uniform pensioenoverzicht.

Verevening
Verdelen van de opgebouwde pensioenaanspraken bij echtscheiding.

Waardeoverdracht
Overdracht van de waarden van reeds opgebouwd pensioen, van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever.

Waardevast
Toeslagverlening van de opgebouwde en ingegane pensioenen op basis van prijsindexatie.

WGA
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

WIA
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

WKNL
De Wolters Kluwer Holding-ondernemingen in Nederland die een gezamenlijk arbeidsvoorwaardenbeleid volgen.

Wolters Kluwer Wolters Kluwer nv of een in Nederland gevestigde directe of indirecte dochtervennootschap, waarvan Wolters Kluwer nv meer dan 50% van de gewone aandelen bezit
.


 
HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap