Pensioen 1-2- 3

| INFORMATIE | PENSIOEN 1-2-3 |Beste (gewezen) deelnemer,

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: Pensioenfonds WKNL). U bouwt verplicht pensioen bij het Pensioenfonds WKNL op als u in dienst bent bij Wolters Kluwer in Nederland. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 (versie 2020) leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In
laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van het Pensioenfonds WKNL. Bekijk ook laag 2 en laag 3.

 Gaat u met pensioen?
Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdoms-pensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.
Wordt u arbeidsongeschikt en uw dienstverband wordt (gedeeltelijk) beëindigd? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf (gedeeltelijk) geen premie meer.
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij Wolters Kluwer in Nederland werkt. Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op laag 3 en klik door naar het pensioenreglement.
Werkt u niet meer bij Wolters Kluwer in Nederland en overlijdt u? Dan krijgt uw partner niet in alle gevallen een partnerpensioen van ons. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.


 


U bouwt op drie manieren pensioen op:

  1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  2. Pensioen bij Pensioenfonds WKNL. U bouwt dit pensioen op via uw huidige werkgever Wolters Kluwer in Nederland. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. 
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Ten eerste bouwt u pensioen op over uw vaste salaris tot maximaal € 110.111. En ten tweede houdt het pensioenfonds rekening met de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet "franchise". De franchise voor 2020 bedraagt
€ 14.167. Over het brutoloon min de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u uiteindelijk zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling. U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij het Pensioenfonds WKNL betaalt u zelf een derde (8%) van de premie en uw werkgever twee derde (16%). De premie die u zelf betaalt en de premie die uw werkgever betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uit dienst gaat of als u met pensioen gaat.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik de 'Pensioenvergelijker'.
Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met het pensioenfonds en uw werkgever.

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan, deze keuze kunt u maken op het moment dat u met pensioen gaat.

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, weer terug ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dit is niet meer mogelijk nadat u en uw partner eenmaal de keuze gemaakt hebben.

Komt uw partner niet in aanmerking voor een ANW-uitkering van de overheid of wilt u extra inkomsten voor uw partner verzekeren? Via Wolters Kluwer Nederland kunt u bij ASR Verzekeringen een ANW-hiaatverzekering afsluiten. Wilt u met deeltijdpensioen gaan? Deze mogelijkheid heeft u vanaf het moment dat u 58 jaar wordt en houdt in dat u gedeeltelijk gaat werken en gedeeltelijk met pensioen gaat. Bespreek dit met het pensioenfonds en uw werkgever.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Het Pensioenfonds WKNL heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s en omstandigheden:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Het Pensioenfonds WKNL heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. 
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Meer informatie over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen vindt u elders op deze website.

Als het Pensioenfonds WKNL een tekort heeft, wordt eerst aan de werkgever gevraagd om een bijstorting. Mocht er na een eventuele bijstorting nog steeds een tekort zijn dan gaat uw pensioen omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. Tot nu toe is dit bij het Pensioenfonds WKNL niet nodig geweest. Ook de afgelopen drie jaar zijn de pensioenen dus niet verlaagd.
Als we uitgaan van de hoogte van de feitelijke dekkingsgraad per einde van het vorig kwartaal, verwachten we dat we ook in de komende jaren uw pensioenrechten niet hoeven te verlagen. Echter, bij ongunstige economische ontwikkelingen kan een verlaging van uw pensioenrechten niet worden uitgesloten. Omdat Pensioenfonds WKNL per 1 januari 2020 een reservetekort had (beleidsdekkingsgraad < 116%) is een herstelplan van toepassing.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen drie jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

Jaar        Indexatie     Stijging van de prijzen
2020        0,00%         2,65%
2019        0,48%         1,88%
2018        0,04%        1,45%
 

 
Het Pensioenfonds WKNL maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
  • Kosten voor de pensioenuitvoering.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
   

  Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Een aanvraagformulier vindt u hierbij.   Als u werkloos wordt. 
  Als u arbeidsongeschikt wordt.   Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid bij ingang van het pensioen (bijvoorbeeld uw pensioen vervroegen of hoog/laag).
  Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

  Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
  Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.    Neem contact met ons op als u vragen heeft. Bel met 0570-648081 of stuur een e-mail naar pensioenfonds@wolterskluwer.com. Heeft u een klacht? Ga voor de klachtenregeling naar de websitepagina
  Als u verhuist naar of in het buitenland.     
U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw pensioen. De Pensioenschijf-van-vijf helpt om uw inkomsten en uitgaven na uw pensioen op een rij te zetten. Zo krijgt u in drie stappen een indicatie of uw inkomsten straks voldoende zijn om uw uitgaven te betalen. U weet dan of het slim is om actie te ondernemen voor uw pensioen.

De Pensioenschijf-van-vijf vindt u op www.nibud.nl
.
 


   Meer weten over uw pensioen? Kijk op laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3.

HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap