(Her)verkiezing bestuurslid namens werknemers

| ACTUEEL| (HER)VERKIEZING BESTUURSLID NAMENS WERKNEMERS |


(Her)verkiezing bestuurslid namens de werknemers voor het pensioenfonds


•    Kandidaat voorgedragen door het bestuur is mevrouw D. (Dorien) Schaafsma
•    Tegenkandidaten mogelijk
                                                


Aan alle deelnemers,

Per 31 december 2018 loopt de statutaire zittingstermijn van mevrouw D. Schaafsma als bestuurslid B (namens de werknemers) ten einde. Zij is volgens de statuten “terstond herkiesbaar” voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Mevrouw Schaafsma is bereid om haar bestuurstermijn te verlengen en in de vergadering van 21 november 2018 heeft het bestuur haar officieel kandidaat gesteld voor herverkiezing.  Vervolgens is de (her)benoeming voorgelegd aan de raad van toezicht (RvT). De RvT kan de (her)benoeming van een kandidaat bestuurslid beletten indien deze naar de mening van de RvT niet voldoet aan de profielschets voor (nieuwe) bestuursleden. De RvT heeft mevrouw Schaafsma geschikt bevonden, zodat nu de verkiezingsprocedure opgestart kan worden.

Voordracht
Het bestuur stelt voor mevrouw D. (Dorien) Schaafsma (40 jaar) voor een nieuwe periode van 4 jaar aan te wijzen als bestuurslid B. Mevrouw Schaafsma is sinds 2007 werkzaam bij Wolters Kluwer in Nederland, op dit moment in de functie van Senior Teammanager ICT Publishing Systems. Zij is bestuurslid van het pensioenfonds sinds januari 2015.

Mits positief oordeel De Nederlandsche Bank
De aanwijzing van een bestuurslid geschiedt steeds onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel over betrokkene van De Nederlandsche Bank als bedoeld in de Pensioenwet.

Vereiste toetsing: voldoet kandidaat aan vereisten in profielschets?

Een belangrijk vereiste is het vereiste van de profielschets voor (nieuwe) bestuursleden. In deze profielschets zijn de vereiste bestuursvaardigheden, competenties en kennis opgenomen. De RvT toetst of een kandidaat aan de vereisten zoals gesteld in de profielschets voldoet. Pas nadat de kandidaat voldoende geschikt is bevonden kan deze tot bestuurslid worden benoemd. Indien de kandidaat naar het oordeel van de RvT niet aan de vereisten zoals gesteld in de profielschets voldoet, wordt de selectieprocedure opnieuw gestart. Toetsing van mevrouw Schaafsma heeft plaatsgevonden. Mochten er één of meerdere tegenkandidaten gesteld worden, dan moet voor deze kandidaten ook toetsing aan de profielschets plaatsvinden. Een kandidaat die niet voldoet kan geen bestuurslid worden.

Tegenkandidaten mogelijk
Overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de statuten kunnen deelnemers andere kandidaten bij het bestuur voordragen, mits de voordracht per kandidaat is ondertekend door tenminste vijftien (15) deelnemers en mits de voordracht bij het bestuur is ingediend uiterlijk 11 februari 2019. Hierna toetst de RvT of de kandidaat voldoet aan de vereisten uit de profielschets.

Indien er tegenkandidaten komen zal de verkiezing van het bestuurslid dan plaatsvinden in een extra vergadering van het verantwoordingsorgaan op 25 februari 2019. Zijn er geen tegenkandidaten dan is mevrouw Schaafsma automatisch herkozen als bestuurslid B (namens de werknemers).

Het bestuur van
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer NederlandHomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap