Verkiezing reserve lid gepensioneerden verantwoordingsorgaan

| ACTUEEL | VERKIEZING RESERVE LID GEPENSIONEERDEN VERANTWOORDINGSORGAAN |


Verkiezing reserve lid gepensioneerden verantwoordingsorgaan 1 maart 2019


Aan de gepensioneerden,

Verkiezing reserve lid verantwoordingsorgaan (VO)
Per 1 augustus 2018 is een nieuw VO gekozen, bestaande uit 2 leden namens de deelnemers, 6 leden namens de gepensioneerden en voor elke kiesgroep 2 reserve leden. Het VO bestaat verder uit 1 lid aangewezen door de werkgever.

Helaas heeft de heer H.D. Konijnenbelt, reserve lid namens de gepensioneerden, aangegeven niet langer beschikbaar te zijn. Bij de gepensioneerden is op dit moment dus nog sprake van 1 beschikbaar reserve lid, ten behoeve van een tussentijdse vacature. Omdat de zittingstermijn van 4 jaar van het huidige VO nog maar net begonnen is, is het verstandig deze ontstane tussentijdse vacature op te vullen.

Verkiezingsprocedure bij tussentijdse vacature
De statuten geven hierover aan dat voorziening in een tussentijdse vacature plaatsvindt
zoveel mogelijk overeenkomstig de in de statuten en het reglement VO vastgelegde procedure voor de verkiezing van een volledig VO. Een exemplaar van de statuten en het reglement VO is te raadplegen via de website van het pensioenfonds www.pensioen-wk.nl of op aanvraag te verkrijgen bij het pensioenbureau .

Taken en bevoegdheden van het VO
Het VO adviseert het bestuur van het pensioenfonds over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het pensioenfonds. Zo dient o.a. het jaarverslag ter kennis gebracht te worden aan het VO en treden bovendien wijzigingen in statuten en reglementen niet in werking voordat het VO ze heeft goedgekeurd.

Kandidaatstelling de heer A.C. Visser

Zowel het bestuur als de gepensioneerden kunnen kandidaten stellen voor het VO. Het pensioenfonds kent een profielschets voor (nieuwe) leden van het VO. Het bestuur
toetst of een kandidaat voldoet aan de profielschets.

Het bestuur stelt conform het reglement de heer A.C. Visser (68 jaar en werkzaam geweest bij WKNL Deventer in een Marketing & Sales functie) kandidaat. Het bestuur heeft vastgesteld dat de heer Visser voldoet aan de profielschets.

Tegenkandidaten
Tot uiterlijk 1 februari 2019 kunnen gepensioneerden tegenkandidaten voordragen. Een dergelijke voordracht dient per kandidaat voorzien te zijn van tenminste vijftien (15) handtekeningen van gepensioneerden, alsmede een schriftelijke bereidstelling van de voorgedragen kandidaat. Ook tegenkandidaten dienen te voldoen aan de profielschets. Het bestuur toetst of een tegenkandidaat voldoet aan de profielschets.

De verkiezing
Indien er tegenkandidaten zijn voorgedragen door gepensioneerden (die voldoen aan de profielschets) zal er een schriftelijke stemming plaatsvinden in de kiesgroep gepensioneerden. Kiesgerechtigden zullen in dat geval uiterlijk 1 maart 2019 een stembiljet ontvangen. Uiterlijk 25 maart 2019 zal dan de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt worden.

Het bestuur
 


HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap