Financiële situatie pensioenfonds 2014

| ACTUEEL | FINANCIËLE SITUATIE PENSIOENFONDS 2014                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Deventer, 14 februari 2014

 
Onderwerp: Financiële situatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland eind 2013 en de gevolgen voor uw pensioen


Geachte deelnemer, gepensioneerde of gewezen deelnemer,

Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft u de laatste jaren voortdurend geïnformeerd over de financiële situatie bij uw pensioenfonds. Net als vele andere pensioenfondsen heeft ook Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland het financieel zwaar sinds het uitbreken van de
financiële crisis in 2008. Met deze brief willen wij u informeren over de gevolgen van de actuele ontwikkelingen voor uw pensioenrechten.

 

 

Verlaging pensioenrechten per 1 april 2014 niet aan de orde

 

Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft begin 2009 een herstelplan moeten opstellen om in een periode van vijf jaar de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% te bereiken. Zoals ook al in de brieven van mei 2012 en februari 2013 vermeld stond, had het pensioenfonds tot uiterlijk 31 december 2013 de tijd om die dekkingsgraad te bereiken.

 

Voornamelijk dankzij het hoge rendement op de aandelen en de gestegen rente, waarmee de pensioenverplichtingen moeten worden berekend, steeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds het afgelopen jaar van 103,4% naar 107,5%. Met die dekkingsgraad van 107,5% per eind december 2013 is de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% bereikt en hoeft het fonds uw pensioenrechten daarom gelukkig niet te verlagen per 1 april 2014 en dat is goed nieuws.

 

 

Geen indexatie per 1 januari 2014

Op basis van de in de fondsdocumenten vastgelegde beleidsstaffel en het geformuleerde indexatiebeleid, zou het bestuur op grond van de dekkingsgraad van 107,5% eventueel 25% van de totale prijsinflatie van 2,45% over 2013 kunnen indexeren. Omdat het fonds echter zo dicht in de buurt zit van de minimaal vereiste dekkingsgraad, en die grens na het toekennen van een eventuele toeslagverlening van 25% van de prijsinflatie nog dichter benadert, heeft het bestuur besloten geen indexatie toe te kennen per 1 januari 2014.

Het bestuur heeft bij het nemen van dit besluit de belangen van alle belanghebbenden van het fonds uitdrukkelijk meegewogen. Deze beslissing is in lijn met het advies van De Nederlandsche Bank dat het onverstandig is om (gedeeltelijk) te indexeren bij een dergelijk lage stand van de dekkingsgraad.

 

Gegeven het feit dat het langetermijnherstelplan voor het fonds nog steeds van toepassing is en zeker ook gezien de erg onzekere en volatiele financiële markten, kunnen toekomstige tegenvallers uitdrukkelijk niet worden uitgesloten. Dit is daarom niet het tijdstip om te indexeren. Ook de komende jaren blijft indexatie uitermate onzeker.

 

 

Onzekerheid blijft

Gelet op de dynamiek van de financiële markten moeten de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. Aanvullende maatregelen (waaronder een eventuele bijstorting van de werkgever of het verlagen van uw pensioenrechten) kunnen in de toekomst dus nog steeds noodzakelijk worden al naar gelang de ontwikkelingen op de rente- en kapitaalmarkten en/of een stijging van de levensverwachting. In deze financieel roerige tijden is en blijft het erg lastig voorspellen.


Wij zullen u uiteraard actief op de hoogte houden. De actuele maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds kunt u op de website van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (www.pensioen-wk.nl) volgen. In de loop van de maand juni 2014 kunt u op de website van het fonds ook het uitgebreide jaarverslag 2013 vinden en de maand daarna verschijnt het jaarbericht 2014.

 

Heeft u vragen over deze brief, e-mail of bel ons gerust.

 

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

 

 

P.C. Kooijmans                                                        A.P. Keur

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter bestuur                                                    Directeur

 

 

Telefoon: 06-20410796                                            Telefoon: 0570-648085

E-mail:    pkooijmans@wolterskluwer.com                  E-mail:     akeur@wolterskluwer.nl 

 

HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemapAlgemene Pagina