Verkiezing verantwoordingsorgaan

| ACTUEEL | VERKIEZING VERANTWOORDINGSORGAAN |


                         


Verkiezing verantwoordingsorgaan 1 augustus 2018


Aan de deelnemers en gepensioneerden,

Verkiezing verantwoordingsorgaan
In juli 2014 is de laatste verkiezing ten behoeve van het verantwoordingsorgaan gehouden. De zittingsperiode van vier jaar van het huidige verantwoordingsorgaan loopt dan ook af in 2018.  Voor het verantwoordingsorgaan  zullen op 1 augustus 2018 verkiezingen gehouden worden. De procedure rond de verkiezingen is vastgelegd in het reglement verantwoordingsorgaan. Een exemplaar van het reglement is te raadplegen via de website van het pensioenfonds www.pensioen-wk.nl of op aanvraag te verkrijgen bij het pensioenbureau .

Samenstelling verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit negen personen. Een lid wordt aangewezen door de werkgever, twee leden gekozen door de deelnemers en zes leden gekozen door de gepensioneerden. De verhouding is evenredig aan het aantal deelnemers en gepensioneerden. Per kiesgroep kunnen meer kandidaten worden voorgedragen dan het vastgestelde aantal zetels. De niet gekozen kandidaten worden reserve-lid ten behoeve van een tussentijdse vacature.

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van het pensioenfonds over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het pensioenfonds. Zo dient o.a. het jaarverslag ter kennis gebracht te worden aan het verantwoordingsorgaan en treden bovendien wijzigingen in statuten en reglementen niet in werking voordat het verantwoordingsorgaan ze heeft goedgekeurd.

Kandidaatstelling
Zowel het bestuur als de deelnemers en gepensioneerden kunnen kandidaten stellen voor het verantwoordingsorgaan. Het bestuur stelt conform het reglement de kandidaten voor zoals vermeld in de bijlage.

Tot uiterlijk 4 juli 2018  kunnen deelnemers en gepensioneerden kandidaten voor hun respectievelijke kiesgroep voordragen. Een dergelijke voordracht dient per kandidaat voorzien te zijn van tenminste vijftien (15) handtekeningen van deelnemers respectievelijk gepensioneerden, alsmede een schriftelijke bereidstelling van de voorgedragen kandidaat.

De verkiezing
Indien in een kiesgroep kandidaten zijn voorgedragen door deelnemers of gepensioneerden zal er een schriftelijke stemming plaatsvinden in die kiesgroep. Kiesgerechtigden zullen in dat geval uiterlijk 1 augustus 2018 een stembiljet ontvangen. Uiterlijk 24 augustus 2018 zal dan de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt worden.

Het bestuur
Kandidatenlijst

Het bestuur stelt conform het reglement de volgende kandidaten voor:


Kiesgroep deelnemers:

1.   F.G. (Ciske) Visser (49)                                             finance                                            Wolters Kluwer Alphen aan den Rijn
2.   mevr. B. (Linda) Damen (47)                                     sales manager                                  Kluwer Law International

3.   J.H.M. (René) Timmerman (56)                                 FM                                                   Wolters Kluwer Deventer
4.   mevr. M.W.J. (Marieke) Godschalk (39)                      HRM                                                 Wolters Kluwer DeventerKiesgroep gepensioneerden:

1.  J. (Jaap) van Dijk (79)                                               ICT                                                   Kluwer Deventer
2.   G.J. (Gé) Gijzenij (71)                                               finance                                              Kluwer Deventer
3.   mevr. J.A.M. (José) van der Meer-van der Zwet (69)    uitgever / productmanager                  Kluwer Alphen aan den Rijn
4.   H.J.A.D. (Huub-Derk) van der Staak (65)                    uitgever                                             Kluwer Deventer
5.   P.E. (Peter) Duijff (64)                                              uitgever                                            Wolters Noordhoff Houten
6.   P.G. (Peter) Berlijn (70)                                            redacteur / auteur                              Kluwer Alphen / Deventer

7.  R.G.C. (Reinhard) Crommelin (66)                               bureaured./Electr. Prod. Coördinator    Kluwer Deventer
8.  H.D. (Harry) Konijnenbelt (65)                                    contentmanagement                           Kluwer Deventer


 


HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap