Stem- en engagementbeleid

| HOME | FINANCIEEL | STEM- EN ENGAGEMENTBELEID |

Stem- en engagementbeleid

Algemeen

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: het pensioenfonds) hecht veel waarde aan goed bestuur binnen de ondernemingen waarin wordt belegd. Transparantie en aandacht voor alle stakeholders bij de bedrijven in portefeuille verdienen evengoed aandacht als het nastreven van rendement op geïnvesteerd kapitaal.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het fonds ziet het uitoefenen van stemrecht als een belangrijk onderdeel van het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast worden bedrijven benaderd om invloed op het beleid uit te oefenen (engagement). Over de uitgebrachte stemmen en het resultaat van de engagementbeleid wordt gerapporteerd. 

 
Doelstelling

Het stembeleid heeft verschillende gerelateerde doelstellingen:

1.  Beschermen van de belangen van (de participanten en andere stakeholders) van het pensioenfonds.

2.  Verbeteren van de lange termijn waardecreatie voor alle ‘stakeholders’ van de ondernemingen in portefeuille.

3.  Verbeteren van het duurzame profiel van de investeringen, door naleving van de ‘OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen’ en de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ (UNGP’s).

4.  Verbeteren van de ‘corporate governance’ van de ondernemingen in portefeuille.

5.  Bevorderen dat de ondernemingen in portefeuille een beheerst beloningsbeleid hanteren, dat in dienst staat van de hierboven genoemde doelstellingen.


Uitvoering

Het pensioenfonds belegt in aandelenindexmandaten/-beleggingsfondsen. Dit beperkt de mogelijkheden om als pensioenfonds zelf op te treden als actief aandeelhouder. Het bestuur van het pensioenfonds maakt daarom voor de uitvoering van het stem- en engagementbeleid gebruik van de diensten van de externe vermogensbeheerder BlackRock. Het beleid van BlackRock wordt periodiek door het bestuur getoetst aan bovengenoemde doelstellingen.

Het beleid van BlackRock is te vinden via de link: https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility

 

Rapportage

Via bovenstaande link zijn ook rapportages te vinden van het door BlackRock uitgevoerde stem- en engagementbeleid. De beleggingscommissie van het pensioenfonds bespreekt jaarlijks met BlackRock de uitvoering van het stem- en engagementbeleid en de resultaten daarvan. Het pensioenfonds kan langs deze weg invloed uitoefenen op het beleid van BlackRock en rapporteert daarover.
HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap