Verkiezing bestuurslid namens de pensioengerechtigden

| ACTUEEL | VERKIEZING BESTUURSLID NAMENS DE PENSIOENGERECHTIGDEN |Verkiezing bestuurslid namens de pensioengerechtigden 

Per 1 januari 2020 eindigt de zittingsduur als bestuurslid C (bestuurslid namens de pensioengerechtigden) in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland van de heer J.C. (Hans) Derriks. 

Voordracht
Het bestuur stelt voor om de heer Derriks (72 jaar) per 1 januari 2020 opnieuw aan te wijzen als bestuurslid C. De heer Derriks heeft al sinds 1 januari 2013 zitting in het bestuur. Hij is oud directeur van het pensioenfonds en voldoet aan de vigerende profielschets en de beoogde aandachtsgebieden (in dit geval beleggingen en vermogensbeheer).

Tegenkandidaten mogelijk
Overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de statuten kunnen gepensioneerden andere kandidaten bij het bestuur voordragen, mits de voordracht per kandidaat is ondertekend door tenminste vijftien (15) gepensioneerden en mits de voordracht bij het bestuur is ingediend uiterlijk 10 januari 2020. Hierna toetst het bestuur of de kandidaat voldoet aan de vereisten uit de profielschets. De profielschets is te vinden op de website van het pensioenfonds.

Belangrijk vereiste: voldoet kandidaat aan de profielschets?
Een belangrijk vereiste is dat voldaan wordt aan de eerdergenoemde profielschets. In deze profielschets zijn de noodzakelijk geachte bestuursvaardigheden, competenties en kennis opgenomen. Het bestuur toetst of een kandidaat aan de profielschets voldoet. Pas nadat de kandidaat geschikt is bevonden, kan deze aan de hieronder geschetste verkiezingsprocedure meedoen. Een kandidaat die niet voldoet aan de profielschets kan geen bestuurslid worden.

Indien er één of meerdere tegenkandidaten worden voorgedragen, zal de verkiezing van het bestuurslid plaatsvinden in een extra vergadering van het verantwoordingsorgaan op 13 januari 2020. Zijn er geen tegenkandidaten, dan is de heer Derriks automatisch herkozen als bestuurslid C voor een periode van vier jaar.

Mits positief oordeel De Nederlandsche Bank
De uiteindelijke aanwijzing van een bestuurslid geschiedt steeds onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel over de deskundigheid en geschiktheid van betrokkene van De Nederlandsche Bank als bedoeld in de Pensioenwet.

Het bestuur

 HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap