Financiële situatie pensioenfonds (december 2011)


| ACTUEEL | FINANCIËLE SITUATIE PENSIOENFONDS

Onderwerp: financiële situatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland


Deventer, 13 december 2011

 

Geachte deelnemer, gepensioneerde of gewezen deelnemer,

De lage dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn een steeds terugkerend onderwerp in het nieuws. Ook Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft een te lage dekkingsgraad. Met deze brief informeren wij u over de gevolgen van de actuele ontwikkelingen voor uw pensioen.

 

Hoe heeft de dekkingsgraad zich ontwikkeld?

De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de bezittingen en de pensioenverplichtingen van een pensioenfonds. De minimaal vereiste dekkingsgraad van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is 104,2%.

De geprognosticeerde dekkingsgraad per 30 november 2011 van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is 95,0%. Dat betekent dat er voor elke euro pensioen die in de toekomst moet worden uitgekeerd slechts 95 eurocent in kas zit (lees: is belegd in obligaties, aandelen en vastgoed).

De economische crisis heeft grote invloed op de financiële positie van het pensioenfonds. De aandelenbeurzen renderen slecht en de pensioenverplichtingen zijn door de lage rentestand hard gestegen. Beide effecten zorgen voor een daling van de dekkingsgraad. Daarbij komt dat mensen langer leven. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het betekent ook langer van pensioen genieten. Pensioen wordt hierdoor duurder en daar moet meer geld voor opzij worden gezet.

Herstelplan, geen indexatie per 1 januari 2012 en verlagen pensioen dichterbij

Om de minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken heeft Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland zoals bekend begin 2009 een herstelplan opgesteld. Begin 2010 en 2011 is dit herstelplan geëvalueerd. Toen verliep alles nog volgens plan en waren geen aanvullende maatregelen nodig.
In bovenstaande grafiek kunt u zien dat de dekkingsgraad vanaf begin 2009 een grillig verloop heeft gehad. In het eerste kwartaal 2011 lag de dekkingsgraad nog een fractie boven het herstelplan, maar vanaf het tweede kwartaal dit jaar ziet u een scherpe daling.

Op grond van de huidige financiële situatie is het zeer onwaarschijnlijk dat de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers als ook de al ingegane uitkeringen per 1 januari 2012 worden geïndexeerd. Ook de komende jaren blijft toeslagverlening (indexatie) uitermate onzeker.

Het pensioenfonds heeft tot eind 2013 de tijd om op de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% te komen. Bij de stand van de dekkingsgraad van 95,0% per 30 november 2011, is op dit moment volgens de prognoses van het pensioenfonds eind 2013 een dekkingsgraad van 101,0% realiseerbaar. Het gat ten opzichte van de minimaal vereiste dekkingsgraad van 3,2% (het verschil tussen 101,0% en 104,2%) kan alleen worden gedicht door middel van aanvullende maatregelen die het pensioenfonds in dat geval moet gaan nemen. In eerste instantie zal het pensioenfonds een extra bijdrage vragen van Wolters Kluwer. Het is mogelijk dat het pensioenfonds deze extra bijdrage van Wolters Kluwer niet of slechts gedeeltelijk gaat ontvangen. In dat geval is het pensioenfonds genoodzaakt tot het nemen van een ingrijpende maatregel en zullen zowel de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers als ook de al ingegane uitkeringen (uiterlijk 1 april 2013) met 3,2% gekort moeten worden. Het genoemde kortingspercentage is een schatting. Gelet op de dynamiek van de financiële markten kunnen tegenvallers niet worden uitgesloten. Dan moet er meer gekort worden. Alleen bij een meevallende ontwikkeling van de dekkingsgraad kan de kortingsmaatregel (gedeeltelijk) achterwege blijven.

Het bestuursbesluit ten aanzien van de indexatie en de omvang van een eventuele korting zal in het eerste kwartaal 2012 worden genomen. Dit besluit is mede gebaseerd op de dekkingsgraad per 31 december 2011. Gedurende 2012 zullen wij u uiteraard actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De actuele maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds kunt u op de website van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (www.pensioen-wk.nl) volgen. In de loop van de maand maart 2012 kunt u  op de website ook de meest recente evaluatie van het bij De Nederlandsche Bank ingediende herstelplan vinden.

Het mogelijk verlagen van de pensioenen is een bijzonder vervelend bericht. Het is echter niet anders. Wij hebben net als alle pensioenfondsen te maken met een ernstige crisis en nemen daarom de benodigde maatregelen om het fonds door deze moeilijke tijd te loodsen.

Heeft u vragen over deze brief, e-mail of bel ons gerust.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

 

P.C.  Kooijmans
Voorzitter bestuur Pensioenfonds
Telefoon:  06-20410796
E-mail:     
pkooijmans@wolterskluwer.com

A.P.  Keur
Directeur Pensioenfonds
Telefoon: 0570-648085
E-mail: akeur@wolterskluwer.nl

 

 

 

 

 

 HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemapAlgemene Pagina