Financiële situatie pensioenfonds 2017

| ACTUEEL | FINANCIËLE SITUATIE PENSIOENFONDS 2017 |


                                                                               


                                                                                                                         Deventer, 1 februari 2017

Onderwerp:      Financiële situatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland per 31 december 2016 en de gevolgen voor uw
                       pensioenrechten


Geachte deelnemer, gepensioneerde of gewezen deelnemer,

Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: het fonds) heeft u de laatste jaren voortdurend geïnfor¬meerd over de financiële situatie van het fonds. Het komt waarschijnlijk niet geheel onverwacht, maar de financiële situatie van het fonds is nog steeds niet echt goed. Dat geldt ook voor veel andere pensioenfond¬sen. Met deze brief willen we u informeren over de financiële situatie van het fonds per 31 december 2016 en de gevolgen daarvan voor uw pensioenrechten.

Verlaging pensioenrechten per 1 januari 2017 is niet aan de orde
Op 31 december 2016 bedroeg de feitelijke dekkingsgraad van het fonds 106,2%. Dat wil zeggen dat we voor elke €100 die we in de toekomst moeten betalen, € 106,20 in kas hebben. Volgens de wet moet het bestuur van een pensioenfonds voor het nemen van besluiten niet van de feitelijke dekkingsgraad uitgaan maar van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maan¬den. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of het bestuur van het fonds uw pensioenrechten kan indexeren of dat er wellicht gekort moet worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u vinden op onze website www.pensioen-wk.nl onder ‘Toeslagen- en kortingsbeleid’. Eind 2016 bedroeg de beleidsdekkings¬graad van het fonds 102,6%. Het goede nieuws is dat er op grond van deze uitkomst per 1 januari 2017 niet gekort hoeft te worden. Als we uitgaan van de hoogte van de feitelijke dekkingsgraad per eind december 2016, verwachten we dat we ook in de komende jaren uw pensioenrechten niet hoeven te verlagen. Echter, bij ongunstige economische ontwikkelingen kan een verlaging van uw pensioenrechten niet worden uitgeslo¬ten.

Er wordt geen indexatie toegekend per 1 januari 2017
Zoals eerder gezegd is ook voor de beslissing over het al dan niet verlenen van toeslag (indexatie) de hoogte van de beleidsdekkingsgraad van belang. Er is wettelijk bepaald dat er geen toeslag mag worden verleend als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 110,0%. Gezien de hoogte van de beleids¬dekkingsgraad van ons fonds per 31 december 2016 kan er daarom geen toeslag worden verleend per 1 janu¬ari 2017. De verwachting voor de komende jaren is dat er ook dan niet of slechts gedeeltelijk geïndexeerd kan worden.

Onzekerheid blijft
Gelet op de dynamiek van de financiële markten moeten de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd. Aanvullende maatregelen (waaronder een eventuele bijstorting van de werkgever of het alsnog verlagen van uw pensioenrechten) kunnen in de toekomst dus nog steeds noodzakelijk worden al naar gelang de ontwikke¬lingen op de rente- en kapitaalmarkten en/of een verdere stijging van de levensverwachting. In deze finan¬cieel roerige tijden is en blijft het lastig voorspellen. 
Wij zullen u uiteraard actief op de hoogte blijven houden. De actuele maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds kunt u op de homepage van de website www.pensioen-wk.nl volgen. Eind juni 2017 kunt u op deze website ook het uitgebreide jaarverslag 2016 vinden en de maand daarna verschijnt het jaarbericht 2017.

Hebt u vragen over deze brief, e-mail of bel ons. Wij informeren u graag. 

Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland


F.A.J. van Buren                                                                 A.P. Keur
Voorzitter bestuur                                                               Directeur
Telefoon: 0172-641414                                                       Telefoon: 0570-648085
E-mail: frans.jan.van.buren@wolterskluwer.com                     E-mail: andre.keur@wolterskluwer.com


HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemapAlgemene Pagina