Pensioenbegrippenlijst

Wilt u weten wat bepaalde begrippen of termen, zoals dekkingsgraad of toeslagverlening, betekenen? We hebben de meest voorkomende pensioenbegrippen voor u op een rij gezet.

Actieve deelnemer

Personeelsleden die in dienst zijn van een van de in Nederland gevestigde dochterbedrijven van Wolters Kluwer en deelnemen aan de pensioenregeling.

ANW

Algemene Nabestaandenwet; wettelijke uitkering voor uw partner (tot zijn of haar AOW-leeftijd jaar) bij uw overlijden.

AOW

Algemene Ouderdomswet; wettelijke pensioenuitkering.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

CAO

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO UB), de CAO voor de Vaktijdschriftjournalisten (CAO VAK) of de CAO WKNL.

Beleidsdekkingsgraad

Alle pensioenfondsen moeten gebruikmaken van de zogenaamde 'beleidsdekkingsgraad'. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Bereikbare pensioenaanspraak

Het pensioenbedrag dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 68e had deeelgenomen aan de pensioenregeling.

Conversie

Het bij scheiding splitsen van de opgebouwde pensioenaanspraken in twee eigen pensioenen voor u en uw ex-partner.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad drukt de verhouding uit tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen.

Einddatum huwelijk of geregistreerd partnerschap

De dag waarop de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan wel de dag waarop ontbinding van huwelijk na scheiding van tafel en bed in die registers is ingeschreven.

Ex-partner 

De man of de vrouw die is gescheiden, de ex-geregistreerde partner of de nog met elkaar getrouwde man of vrouw na scheiding van tafel en bed.

Feitelijke dekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding op enig moment weer tussen de bezittingen aan de ene kant en de huidge en toekomstige pensioenuitkeringen aan de andere kant. Indien de bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds precies overeenkomen, dan is de dekkingsgraad 100%.

Franchise

Het deel van uw salaris waarover u geen pensioenrechten opbouwt, omdat verondersteld wordt dat over dat deel van uw inkomen het AOW-pensioen toereikend is.

Gewezen deelnemer

Oud-werknemer van een Wolters Kluwer onderneming die heeft deelgenomen aan de pensioenregeling, waarvoor geen pensioenpremie meer betaald hoeft te worden maar die nog wel aanspraak maakt op pensioen.

Huwelijkse voorwaarden

Schriftelijke afspraken die voor of tijdens het huwelijk bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het huwelijksvermogen valt.

Huwelijksouderdomspensioen

Ouderdomspensioen dat tussen huwelijkssluiting en echtscheiding of scheiding van tafel en bed is opgebouwd.

Indexatie

Zie toeslagverlening.

Indexering

Zie toeslagverlening.

Koopsompolis

Dit is een aanvullende privé inkomensverzekering voor later.

Korten

Het verlagen van de pensioenaanspraken en afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Kritische dekkingsgraad

Deze dekkingsgraad wordt jaarlijks berekend en vastgesteld op het niveau waaronder herstel binnen 3 jaar naar de minimaal vereiste dekkingsgraad niet mogelijk wordt geacht.

Lijfrente

Dit is een verzekering bedoeld als (aanvullende)  privé pensioenvoorziening.

Middelloon

Pensioenregeling waarbij het uiteindelijke pensioen een afspiegeling is van wat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren dat u aan de pensioenregeling deelneemt.

Medewerker

Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij een Wolters Kluwer Holding Nederland-onderneming.

Navigatiemetafoor

Een afbeelding van drie pijlen waarin het toekomstig bedra van het pensioen zichtbaar wordt gemaakt in een verwacht, een pessimistisch en een optimistisch scenario.

Ouderdomspensioen

Pensioen, bestemd voor de financiële verzorging van de gerechtigde, nadat deze de in de pensioenregeling omschreven pensioenleeftijd heeft bereikt.

Partner

Voor de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is uw partner degene met wie u (op het moment van overlijden):
■ Getrouwd bent,
■ Een geregistreerd partnerschap heeft of
■ Een samenlevingsovereenkomst heeft en u deze partner heeft aangemeld bij het pensioenfonds. Zolang dat niet is gebeurd, is uw partner ook niet verzekerd.

Partnerpensioen

Pensioenuitkering aan partner. Voorheen werd dit nabestaanden- of weduwe- en weduwnaarspensioen genoemd.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 is een communicatiemiddel over de pensioenregeling dat uit drie lagen bestaat, met een vast aantal onderwerpen, teksten en iconen.

Pensioenaanspraak

Het door u tot op heden opgebouwde ouderdomspensioen.

Pensioenbreuk

Situatie waarin er een periode geen of onvoldoende pensioen wordt opgebouwd omdat u bijvoorbeeld niet of minder heeft gewerkt of een situatie waarin het reeds opgebouwde pensioen na wisseling van baan niet meer of onvoldoende wordt verhoogd, onder invloed van latere loon- of prijsstijgingen.

Pensioenchecker

Pensioenchecker – Gratis app om snel en eenvoudig het pensioen te checken.

Algemene Ouderdomswet; wettelijke pensioenuitkering.

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO UB), de CAO voor de Vaktijdschriftjournalisten (CAO VAK) of de CAO WKNL.

Pensioenconversie

Zie conversie.

Pensioengevend salaris

De inkomenselementen die pensioengevend zijn. In deze pensioenregeling is dit 12 x het vaste voltijd brutomaandsalaris, zoals dat geldt op 1 januari (of de datum van indiensttreding) + 8% vakantiegeld. Andere variabele inkomensbestanddelen tellen niet mee.

Pensioengrondslag

Pensioengevend salaris minus franchise.

Pensioenopbouw

De manier waarop u jaarlijks pensioen opbouwt.

Pensioenovereenkomst

De afspraken die Wolters Kluwer Holding Nederland met werknemers maakt over het pensioen.

Pensioenoverzicht

Ook wel UPO genoemd. Een overzicht van het opgebouwde pensioen (pensioenaanspraken) en het te bereiken pensioen.

Pensioenpremie

Voor de opbouw van uw pensioen wordt een premie afgedragen aan het pensioenfonds. Deze pensioenpremie bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. De totale premie voor uw pensioenregeling bedraagt in 2022 24% van de pensioengrondslag. Van deze premie neemt de werkgever 16% (2/3 deel) voor zijn rekening.
U betaalt, als deelnemer, 8% (1/3 deel) van de pensioengrondslag.

Pensioenreglement

De regels die van toepassing zijn op uw pensioenregeling.

Pensioenrichtleeftijd

De in de regeling gedefinieerde leeftijd waarop het ouderdomspensioen ingaat. De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar (de 1e dag van de maand van de 68e verjaardag).

Pensioenschijf-van-vijf

Een rekentool van het Nibud waarmee u inzicht krijgt in uw inkomen én uitgaven na uw pensioendatum.

Pensioenuitvoerder

Pensioenfonds of verzekeraar die ouderdomspensioen uitkeert.

Pensioenverevening

Zie verevening.

Pensioenvergelijker

De Pensioenvergelijker is onderdeel van Pensioen 1-2-3. Het doel van de Pensioenvergelijker is de deelnemer duidelijk maken dat pensioenregelingen van elkaar verschillen en dat het nuttig is om deze verschillen te bekijken.

Premievrij

Pensioen waarvoor u geen premie meer inlegt.

Privacyverklaring

Hierin wordt uitgelegd met welke persoonsgegevens SPWKN werkt en hoe daarmee wordt omgegaan. Ook staat er informatie in over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens.

Scheiding van tafel en bed

Uitspraak van de rechter waarbij de verplichting van echtgenoten om samen te wonen is opgeheven en boedelverdeling plaatsvindt.

Standaardverdeling

Verdeling waarbij elke ex-partner de helft krijgt van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Toeslagverlening 

Jaarlijkse aanpassing van de (slapende) pensioenaanspraken aan de gestegen prijzen.

UPO

Uniform pensioenoverzicht.

Verevening

Verdelen van de opgebouwde pensioenaanspraken bij echtscheiding.

Waardeoverdracht

Overdracht van de waarden van reeds opgebouwd pensioen, van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever.

Waardevast

Toeslagverlening van de opgebouwde en ingegane pensioenen op basis van prijsindexatie.

Wezenpensioen

Een uitkering van nabestaandenpensioen dat wordt uitgekeerd aan de kinderen jonger dan 18 jaar of jonger dan 27 jaar en studerend, van de overleden actieve, gewezen of gepensioneerde deelnemer van het fonds.

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

WIA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

WKNL

De Wolters Kluwer Holding-ondernemingen in Nederland die een gezamenlijk arbeidsvoorwaardenbeleid volgen.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer nv of een in Nederland gevestigde directe of indirecte dochtervennootschap, waarvan Wolters Kluwer nv meer dan 50% van de gewone aandelen bezit.

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO UB), de CAO voor de Vaktijdschriftjournalisten (CAO VAK) of de CAO WKNL.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl