(Tijdelijk) minder werken - onbetaald verlof

Niet alleen werknemers met een voltijd dienstverband bouwen een pensioen op. U neemt ook deel aan de pensioenregeling als u (tijdelijk) in deeltijd werkt. Hoe de pensioenopbouw geregeld is, hangt af van de oorzaak waarom u niet voltijd werkt.

Er kan sprake zijn van:
■ Deeltijd arbeidsovereenkomst;
■ Ouderschapsverlof;
■ Onbetaald verlof;
■ Zwangerschapsverlof.

Indien u in deeltijd werkt, bijvoorbeeld 20 uur per week, wordt de opbouw als volgt berekend:

Stel u heeft een dienstverband van 20 uur en een daarbij behorend brutomaandsalaris van € 1.667. Een dienstverband van 20 uur betekent een deeltijdpercentage van 20/36 = 55,56%.

■Bij een voltijd dienstverband zou uw pensioengevend salaris € 1.667 : 0,5556 × 12,96 = € 38.880 bedragen.
■Uw pensioengrondslag is dan € 38.880 − € 16.322 (de AOW-franchise) = € 22.558.
■Het opgebouwde ouderdomspensioen is dan in dat jaar 1,875% van € 22.558 = € 422,96.

U werkt echter 20 uur.

■Dit is een deeltijdpercentage van 55,56%.
■Het door u opgebouwde ouderdomspensioen is dan (0,5556 × 1,875% × € 22.558 =) € 234,99.

Als u halverwege het jaar overschakelt van een voltijd baan naar een deeltijd baan en vanaf 1 juli 20 uur per week gaat werken, wordt de opbouw voor dat jaar als volgt berekend:

  • 0,5 jaar × 100% van 1,875% van € 22.558 is € 211,48.
  • 0,5 jaar × 55,56% van 1,875% van € 22.558 is € 117,50.
  • Dit betekent een opbouw in dat jaar van (€ 211,48 + € 117,50 =) € 328,98.

Deeltijd arbeidsovereenkomst

Als u in deeltijd werkt, vindt de opbouw van uw pensioen plaats op basis van uw aantal overeengekomen arbeidsuren per week ten opzichte van de normale arbeidsduur per week, zoals dat in de CAO is vastgelegd.
Ook als u in de loop van het jaar minder (of meer) gaat werken wordt dat meegenomen in de berekening van uw pensioen.

Geboorte- en ouderschapsverlof

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 is daar het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) bijgekomen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Ouderschapsverlof is een wettelijk recht op onbetaald verlof van in totaal 26 maal het aantal uren dat u gemiddeld per week werkt. Het verlof kan worden genoten tot de achtste verjaardag van uw kind. Voorwaarde is dat u minimaal één jaar in dienst bent bij WKNL.

Gedurende het geboorteverlof werkt u niet en gedurende het ouderschapsverlof gaat u minder werken. U blijft in beide gevallen wel pensioen opbouwen alsof u geen verlof heeft opgenomen. Dit betekent dat u en de werkgever ook de volledige pensioenpremie blijven betalen.

Meer informatie over geboorte en ouderschapsverlof is te vinden op de HR portal en de website www.rijksoverheid.nl.

Onbetaald verlof

WKNL kent een onbetaald verlofregeling. De verlofregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om naast de wettelijke vormen van verlof, extra onbetaald verlof op te nemen voor zorgtaken, een studie, een time-out of om eerder te stoppen met werken.

Tijdens een periode van onbetaald verlof blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst bestaan, alleen de verplichting tot het verrichten van arbeid en salarisbetaling vervalt.

De pensioenopbouw kan maximaal drie maanden worden voortgezet als u tijdens een onbetaaldverlofperiode minstens een levensloopuitkering heeft van 70% van uw laatstverdiende salaris, is dat niet het geval dan stopt uw pensioenopbouw tijdens de onbetaald verlof periode. Het partnerpensioen blijft gedurende de gehele onbetaald verlofperiode verzekerd op basis van de op de dag voorafgaand aan het verlof geldende pensioengrondslag. Als u zich verzekerd heeft voor het ANW-hiaat, kunt u deze verzekering gewoon voortzetten.

Generatiepact

In de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO UB), zijn in 2018 afspraken over het zogenoemde Generatiepact gemaakt. Het Generatiepact is een regeling voor de werktijdvermindering van werknemers. Dit is de zogenaamde X/Y/Z-regeling. De doelgroep van de X/Y/Z-regeling wordt gevormd door de werknemers vanaf 5 jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd die vallen onder de cao-UB. De X/Y/Z-regeling maakt het voor medewerkers mogelijk minder te gaan werken met behoud van een groot deel van het salaris en met volledige pensioenopbouw. Daarbij staat X voor het percentage arbeidsduur, Y voor het percentage salaris en Z voor het percentage pensioenopbouw ten opzichte van de huidige arbeidsduur. X moet tussen 50% en 100% liggen, Z is altijd 100% en Y wordt berekend door (100%+X)/2.

Zo kunnen, onder andere, de volgende varianten worden afgesproken: 50/75/100, 60/80/100, 70/85/100 of 80/90/100.

Zwangerschapsverlof

Het zwangerschapsverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Deze loopt onverkort door en u en uw werkgever blijven de pensioenpremie betalen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl