Echtscheiding

Als u en uw partner uit elkaar gaan, wil het pensioenfonds hiervan op de hoogte gebracht worden.

 Uw ex-partner heeft namelijk, voor zover er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, recht op een verdeling van de opgebouwde ouderdomspensioen-aanspraken.

Andersom geldt dit ook: u heeft recht op een deel van de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken van uw ex-partner.

Bij enkel een samenlevingsovereenkomst zijn er geen wederzijdse rechten.

Samenlevingsvorm bepaalt recht op verdeling

Voor de verdeling van de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken maakt het een groot verschil of er sprake is van een samenlevingsovereenkomst of van een huwelijk/geregistreerd partnerschap. Als er namelijk sprake is van een samenlevingsovereenkomst die door u of uw partner wordt opgezegd, dan vervallen de onderlinge pensioenaanspraken. Er is geen recht op verdeling van pensioen. U dient het vervallen van de samenlevingsovereenkomst wel te melden bij het pensioenfonds.

Gaan u en uw partner echter scheiden, is uw huwelijk ontbonden na scheiding van tafel en bed of is uw geregistreerd partnerschap verbroken, dan heeft uw ex-partner wettelijk recht op uitbetaling van een deel van uw pensioen. En u heeft recht op uitbetaling van een deel van het pensioen van uw partner. Neem zo mogelijk vroegtijdig contact op met het pensioenbureau voor meer informatie over de verdeling van uw pensioen (telefoon 0570-648079 of 0570-648081 of per e-mail pensioenfonds@wolterskluwer.com).

Voor meer informatie over het verdelen van ouderdomspensioen kunt u de brochure "Verdelen van ouderdomspensioen bij echtscheiding" opvragen bij Informatie Rijksoverheid telefoonnummer 1400 of via www.rijksoverheid.nl.


Verdelen van ouderdomspensioen

U en uw ex-partner hebben ieder recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen, voor zover dit tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet het huwelijksouderdomspensioen.

Er kan ook sprake zijn van een andere verdeling van elkaars ouderdomspensioen. Dit is het geval als u dit heeft afgesproken in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Dan gelden uiteraard die afspraken. Het verdelen van de pensioenen kan via pensioenverevening of conversie.

Pensioenverevening

Bij pensioenverevening wordt het huwelijksouderdomspensioen verdeeld tussen u en uw ex-partner. Op het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt uw ex-partner een deel van uw ouderdomspensioenuitkering. U ontvangt bij pensionering van uw ex-partner een deel van zijn of haar ouderdomspensioenuitkering. Uw ex-partner ontvangt de pensioenuitkeringen rechtstreeks van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland op het moment dat u met pensioen gaat (mits dit binnen twee jaar ná de scheiding door middel van een speciaal formulier mededeling van scheiding bij het pensioenfonds is aangevraagd). Bij een al ingegaan pensioen kan de uitbetaling niet eerder ingaan dan de maand na de datum waarop het pensioenfonds het aanvraagformulier voor pensioenverevening heeft ontvangen.

Overlijden

Verder geldt bij pensioenverevening dat bij overlijden van uw ex-partner, u het aan hem/haar toebedeelde deel van uw ouderdoms-pensioen terugkrijgt. Als u echter komt te overlijden, dan stopt het deel van uw ouderdomspensioen dat aan uw ex-partner was toebedeeld.

Informatie rijksoverheid

U en/of uw ex-partner moeten de scheiding binnen twee jaar na de echtscheidingsdatum aan het pensioenfonds melden. Hiervoor is een speciaal formulier dat via www.rijksoverheid.nl te verkrijgen is, of bij formulieren op deze website te downloaden is. U en/of uw ex-partner moeten het formulier ondertekenen en in het echtscheidingsconvenant laten vastleggen dat u kiest voor verevening.

Pensioenconversie

U kunt, in plaats van het pensioen te verevenen, ook kiezen voor conversie. Conversie wil zeggen dat het door u opgebouwde pensioen wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner, en andersom natuurlijk. Het verschil met pensioenverevening is dat uw ex-partner het deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen ontvangt op het moment dat hij of zij zelf met pensioen gaat en niet op het moment dat u met pensioen gaat. Hetzelfde geldt voor u.

U ontvangt het deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner op het moment dat u zelf met pensioen gaat en niet wanneer uw ex-partner met pensioen gaat. Uiteraard ontvangt uw ex-partner de pensioenuitkeringen rechtstreeks van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Bij een al ingegaan pensioen kan de uitbetaling niet eerder ingaan dan de maand na de datum waarop het pensioenfonds het aanvraagformulier voor pensioenconversie heeft ontvangen.


Overlijden

Een ander verschil tussen pensioenverevening en pensioenconversie is dat u bij pensioenconversie bij overlijden van uw ex-partner het aan hem of haar toebedeelde deel niet terugkrijgt. Verder heeft uw overlijden geen gevolgen voor de pensioenuitkeringen van uw ex-partner. Die ontvangt zijn of haar pensioenuitkeringen uit pensioenconversie tot aan zijn of haar overlijden.

Bij conversie zal het aan u uit te keren resterende deel van uw ouderdomspensioen iets hoger zijn dan bij pensioenverevening. Conversie is overigens niet mogelijk bij scheiding van tafel en bed.

Informatie Rijksoverheid

Net zoals bij verevening moet de scheiding binnen twee jaar na de echtscheidingsdatum aan het pensioenfonds gemeld worden. Ook in dit geval moet dit met een speciaal formulier dat via www.rijksoverheid.nl te verkrijgen is, of bij formulieren op deze website te downloaden is. Bij conversie moeten u en uw ex-partner echter beiden het formulier ondertekenen en in het echtscheidingsconvenant vastleggen dat u kiest voor conversie. Verder dienen u en uw ex-partner het pensioenfonds vooraf om toestemming tot conversie te hebben gevraagd.

Voordelen en nadelen van pensioenverevening en pensioenconversie

Conversie is alleen mogelijk als u daar beiden mee instemt. Als een van beide partners hier niets voor voelt, zal de standaardverdeling van toepassing zijn. Het grote voordeel van conversie is het feit dat de band tussen beide ex-partners definitief verbroken wordt. Ook op pensioengebied zijn u en uw ex-partner dan niet meer afhankelijk van het in leven zijn van de ander. Een nadeel kan zijn dat degene die het pensioen heeft opgebouwd bij het overlijden van zijn partner, niet meer het volle ouderdomspensioen terug krijgt. Dit is wel het geval indien voor pensioenverevening gekozen is.

Bij pensioenverevening blijft u (zoals gezegd) afhankelijk van het in leven zijn van de ander. Komt u voor uw pensioendatum te overlijden, dan krijgt uw ex-partner nooit een deel van uw ouderdomspensioen uitgekeerd. Andersom geldt dit ook: indien er gekozen is voor pensioenverevening en uw ex-partner komt voor zijn of haar pensioeningang te overlijden, dan krijgt u nooit een deel van zijn of haar opgebouwde ouderdomspensioen uitgekeerd.

Laat u goed adviseren over uw persoonlijke situatie als u een keuze moet maken over de verdeling van de pensioenrechten.

Verschillen pensioenverevening en pensioenconversie
Verschillen pensioenverevening en pensioenconversie bij het verdelen van het door u opgebouwde ouderdomspensioen:

Verdelen van partnerpensioen

Het partnerpensioen kan bij echtscheiding niet verdeeld worden, omdat het op risicobasis is meeverzekerd. Er zijn dus geen opgebouwde partnerpensioenaanspraken.

Wet toekomst pensioenen en Wet pensioenverdeling bij echtscheiding tegelijk aangepast

Vanwege de inhoudelijke samenhang met de Wet toekomst pensioenen wordt de Wet pensioenverdeling bij echtscheiding (WPS) tegelijk aangepast. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl