Arbeidsongeschikt

Iedereen is wel eens ziek. De een langer dan de ander. Dat kan u ook overkomen. Bij arbeidsongeschiktheid is het belangrijk dat u contact opneemt met de afdeling HR Market & Service Delivery (telefoon: 0570-648800). Er zijn allerlei wettelijke regels waaraan voldaan moet worden.

Pensioenopbouw eerste twee ziektejaren

Op basis van de CAO wordt in het eerste jaar van uw ziekte 100% van uw salaris doorbetaald. In het tweede jaar wordt 70% van uw salaris doorbetaald. Als u aan het re-integreren bent, worden de door u gewerkte uren, ook de uren op arbeidstherapeutische basis, voor 100% doorbetaald. Gedurende deze twee jaar loopt uw pensioenopbouw volledig door. U betaalt zelf gewoon de werknemerspremie en de werkgever draagt de werkgeverspremie bij.

WIA

Als u na twee jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk bent, krijgt u te maken met de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en volgt een keuring van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De UWV-arts en de arbeidsdeskundige bepalen uw arbeids(on)geschiktheid. Dat gebeurt door het zogeheten ‘loonverlies’ vast te stellen, dat wat u door ziekte of handicap minder kunt verdienen dan daarvoor.

Meer informatie over de WIA is te vinden op de HR portal

Mate van arbeidsongeschiktheid

  • Bij een loonverlies van minder dan 35% bent u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. U gaat (weer) aan het werk en blijft in dienst van uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken. Bijvoorbeeld door ander werk, aanpassing van de werkplek of werken bij een andere werkgever. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u worden ontslagen. U kunt dan in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering.
  • Bij een loonverlies van minstens 35% maar minder dan 80% valt u onder de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
  • Bij een loonverlies van minstens 80% met een redelijke kans op herstel, is uw arbeidsongeschiktheid tijdelijk. U valt onder de Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
  • Bij een loonverlies van minstens 80% zonder of met zeer kleine kans op herstel, valt u onder de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).

WGA-hiaat

De WIA kijkt naar wat mensen nog wel kunnen, in plaats van naar wat ze niet meer kunnen. Het is in de WIA zo geregeld dat u er altijd financieel op vooruit gaat, als u (gedeeltelijk) blijft werken. Maar er is ook een uitkering als u echt niet meer aan de slag kunt.
Bent u echter gedeeltelijk arbeidsgeschikt en niet in staat om nog (voldoende) te werken, dan valt u na enige tijd terug naar bijstandsniveau of lager. Om een dergelijke inkomensval te voorkomen is door CAO-partijen een WGA-hiaatverzekering gesloten.

WIA Excedent-verzekering

De uitkeringen van de WIA zijn gebaseerd op uw inkomen voor u arbeidsongeschikt raakte, maar deze uitkeringen kennen wel een maximum. Voor het loon boven dit maximum is er geen uitkering. 
Medewerkers met een inkomen boven het maximum WIA-dagloon (2023: € 66.956 op jaarbasis) zijn daarom via de WIA Excedent- verzekering verzekerd voor arbeidsongeschiktheid boven het maximum WIA dagloon tot een inkomen van maximaal € 250.000. Verzekerd is een uitkering gelijk aan 70% van het verschil tussen het jaarsalaris en 261 maal het maximum WIA-dagloon. Als u dit niet wilt, kunt u een afstandsverklaring tekenen.

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

Uw arbeidsongeschiktheid heeft ook gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Volledig arbeidsongeschikt

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, kan WKNL na twee jaar het dienstverband met u beëindigen. Als u wordt ontslagen, vanwege uw volledige arbeidsongeschiktheid, wordt uw pensioenopbouw premievrij voortgezet op basis van uw laatst geldende pensioengrondslag. De pensioenopbouw gaat dus gewoon door, zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. De premievrije voortzetting gaat door zolang er sprake is van arbeidsongeschiktheid, doch uiterlijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Als u na uw ontslag en voor uw AOW-leeftijd mogelijk nog gedeeltelijk herstelt en minder arbeidsongeschikt bent, leidt dit wel tot een verlaging van het opbouwpercentage per jaar. Mocht u zelfs volledig herstellen of niet langer meer dan 15% arbeidsongeschikt zijn, dan vervalt vanaf dat moment uw recht op een premievrije pensioenopbouw.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en uw dienstverband ongewijzigd blijft, wordt uw pensioenopbouw volledig en ongewijzigd voortgezet. Als de omvang van uw dienstverband wordt verminderd of beëindigd als gevolg van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% maar niet minder dan 15%, komt er wel een wijziging in uw pensioenopbouw. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent wordt uw pensioenopbouw voortgezet zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. Dit gaat door zolang er sprake is van deze arbeidsongeschiktheid, doch uiterlijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Voor het deel dat u een dienstverband blijft houden komt er geen wijziging in uw pensioenopbouw.

Meer informatie is te vinden in Artikel 19 van het pensioenreglement

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl