Uw pensioenregeling 2022 in een notendop

  

 

  

Uw werkgever

Uw werkgever vindt uw pensioen belangrijk. Daarom betaalt Wolters Kluwer Holding Nederland een groot deel van uw pensioenpremie. Pensioen is een kostbare, maar ook een waardevolle arbeidsvoorwaarde. Wolters Kluwer Holding Nederland heeft een overeenkomst gesloten met Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenregeling die u (conform de CAO en de in de sociale pensioencommissie gemaakte afspraken) met de werkgever bent overeengekomen, goed wordt uitgevoerd. 

Uw pensioenfonds

Voor jong en oud

Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de belangen van alle werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden gelijk en evenwichtig behartigt. Het bestuur zet zich daarvoor in. De Nederlandsche Bank en de
Autoriteit Financiële Markten houden er toezicht op dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Niemand heeft dus een streepje voor. De belangen van jong en oud worden even goed behartigd. 

Uw pensioen wordt bewaakt

 • Het pensioenfonds moet nu al rekening houden met de pensioenen die in de toekomst uitgekeerd zullen worden. Alle pensioenaanspraken staan op onze balans, ook van jongere collega’s. Dit vermogen moet daarom nu al aanwezig
  zijn. U hoeft dus niet bang te zijn dat u later geen pensioen krijgt, hoe jong of oud u ook bent.
 • Voor de werknemers wordt iedere maand premie ingelegd. Het pensioenfonds belegt deze premies volgens een zorgvuldig en uitgekiend beleid. Of er genoeg vermogen is om ieders pensioen straks te kunnen betalen, wordt doorlopend
  gemonitord. Dat gebeurt onder meer met de dekkingsgraad. Bij een dekkingsgraad van 100%, is precies genoeg geld in kas om het pensioen dat u en uw (oud) collega’s is toegezegd te kunnen betalen. Het kan niet gebeuren dat “de pot op is” zodra uw pensioen moet worden uitgekeerd. Het pensioenfonds bewaakt juist dat iedereen het pensioen krijgt waar hij/zij recht op heeft. 

De werkgever en u betalen samen

De totale premie voor uw pensioenopbouw is 24% van uw vaste bruto salaris plus 8% vakantietoeslag boven € 14.802. Wolters Kluwer Nederland betaalt 2/3 (16%) van deze premie. De andere 8% betaalt u zelf. Op basis van deze premie bouwt u per jaar 1,58% van het meerdere boven € 14.802 aan pensioen bij een
pensioenrichtleeftijd van 68 jaar op. De genoemde percentages en bedrag gelden voor 2022. 

Door de historisch lage rente per ultimo 2021 bleek de pensioenpremie niet toereikend om een voor de sociale partners acceptabel opbouwpercentage van het pensioen te realiseren. Wolters Kluwer ging daarom akkoord met een eenjarige verhoging van de pensioenpremie naar 28%, zodat voor 2022 nog een opbouwpercentage van 1,58% vastgesteld kon worden. De aanvullende 4% wordt in 2022 volledig betaald door Wolters Kluwer Nederland.

Voor het jaar 2023 en verder zal door de sociale partners een nieuw besluit over de premie worden genomen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de premie 24% zal bedragen. Op basis van de rente per ultimo 2021 is de verwachting dat het
opbouwpercentage bij een premie van 24% in 2023 beduidend lager zal uitvallen dan de 1,58% die voor 2022 is vastgesteld. 

Reparatie partner- en wezenpensioen

In het verlengde van de verlaging van het opbouwpercentage in 2022 van 1,875% naar 1,58%, zal het partner- en wezenpensioen voor actieve participanten ook lager uitvallen. Sociale partners vonden dit ongewenst en hebben daarom afgesproken dit zoveel mogelijk te repareren. Daarom wordt bij overlijden van actieve participanten tijdens het dienstverband, voor de toekomstige pensioenopbouw (vanaf het moment van overlijden tot 68 jaar) voor de vaststelling van het uit te keren partner- en wezenpensioen gerekend met een opbouwpercentage van 1,875% in plaats van met 1,58%. Een verlaging van het partner- en wezenpensioen bij vooroverlijden wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt.

Waar betaalt u voor?

 • Ouderdomspensioen voor u zelf
 • Partner- en wezenpensioen voor uw gezin na uw overlijden
 • (Gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op

U bouwt ieder jaar een stukje op van uw uiteindelijke pensioen-uitkering. De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dit betekent dat de jaarlijkse opbouw gekoppeld is aan het vaste salaris plus 8% vakantietoeslag dat u in dat jaar verdient. Dit houdt in dat uw uiteindelijke pensioen een afspiegeling is, van wat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren dat u aan de pensioenregeling hebt deelgenomen. Hoe meer u verdient, hoe meer pensioen u opbouwt. U bouwt pensioen op tot een jaarsalaris van € 114.866 (bedrag 2022). 

Krijgt u straks genoeg pensioen?

De grote vraag van pensioen is: heeft u straks genoeg? Die vraag kunt alleen u beantwoorden. Het is namelijk enerzijds afhankelijk van uw uitgavenpatroon na pensioneren. En anderzijds van uw totale (gezins)inkomen later. Om u inzicht te
geven in deze vraag, is de tool “Pensioenschijf-van-vijf” beschikbaar. 

Heeft u een partner

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw pensioen ook met uw partner verbonden. Bij overlijden is er namelijk een levenslange pensioenuitkering geregeld voor uw partner. Die is er ook voor de partner met wie u samenwoont met een samenlevingsovereenkomst. U moet dan wel een kopie van de samenlevingsovereenkomst opsturen aan het pensioenfonds en zo uw partner aanmelden. Ook bij beëindiging van de relatie met uw gehuwde of geregistreerde partner is een deel van het pensioen dat u heeft opgebouwd voor uw ex-partner. Dat is wettelijk zo geregeld. Tenzij u daar samen andere afspraken over maakt. U leest er hier meer over. 

Bijna met pensioen?

Tegen de pensioendatum heeft u een aantal keuzes te maken.

 • Zo bepaalt u zelf de exacte leeftijd waarop u met pensioen gaat. Ook is het
  mogelijk om voor een deel met pensioen te gaan en voor een deel te blijven
  werken.
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet een pensioen
  voor uw partner wilt verzekeren, uit te keren vanaf uw overlijden en zo ja, in
  welke verhouding ten opzichte van uw opgebouwde ouderdomspensioen dit dan
  moet zijn.
 • Tot slot bestaat de mogelijkheid de hoogte van uw pensioenuitkering door de
  jaren te laten variëren. Eerst een periode van 5 of 10 jaar hoger en daarna lager,
  of andersom.

  Er is een handige rekenmodule, waarmee u de verschillende variaties zelf kunt doorrekenen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl