Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd of uit eigen beweging over alle aangelegenheden die het fonds betreffen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot het beleid inzake beloningen en inzake elk voorgenomen besluit tot ontbinding, fusie en splitsing van het pensioenfonds. Het bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. 

Het verantwoordingsorgaan vergadert minimaal twee maal per jaar met het bestuur. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld uit actieve deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. 
Van de in totaal negen zetels is er één zetel beschikbaar voor de werkgever en worden de overige acht zetels naar rato verdeeld op basis van de onderlinge getalsverhoudingen van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden per 31 december 2017. Dit betekent dat er per 1 augustus 2018 voor een periode van vier jaar twee leden namens de actieve deelnemers, zes leden namens de pensioengerechtigden en één lid namens de werkgever in het verantwoordingsorgaan zitting hebben.

Samenstelling en taakverdeling verantwoordingsorgaan 

Per 1 augustus 2018 zijn de volgende personen voor een periode van vier jaar lid van het verantwoordingsorgaan.

Leden namens de actieve deelnemers:

De heer F.G. (Ciske) Visser (voorzitter)            
0172-641494 (Wolters Kluwer Holding Nederland n.v., Alphen a/d Rijn) 
ciske.visser@wolterskluwer.com

Mevrouw B. (Linda) Damen
0172-641509 (Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn) 
linda.damen@kluwerlaw.com

Lid namens de werkgever:

De heer C.W.J. (Cor) Wellenberg 
0570-648907
(Wolters Kluwer Nederland b.v., Deventer)
cor.wellenberg@wolterskluwer.com

Leden namens pensioengerechtigden: 

De heer P.E. (Peter) Duijff (secretaris)
06-24441234 (regio Midden)
p.duijff@gmail.com

De heer J. (Jaap) van Dijk  
0570-541893 (regio Oost)
jaapsuzandijk@hetnet.nl

De heer G.J. (Gé) Gijzenij
0570-562278 (regio Oost)
g.gijzenij@gmail.com

Mevrouw J.A.M. (José) van der Meer-van der Zwet
0172-439943 (regio West)
josevdmeer@casema.nl

De heer R.G.C. (Reinhard) Crommelin
06-12135569 (regio Oost)
reinhardcrommelin@gmail.com

De heer A.C. (Ab) Visser
06-27247923 (regio Oost)
a.cvisser@kpnplanet.nl

Bekijk of download hier het Reglement Verantwoordingsorgaan

Bekijk of download de profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan.

Vragen

Wilt u een vraag stellen aan het verantwoordingsorgaan, dan kan dat via een e-mail naar: nl-verantwoordingsorgaan@wolterskluwer.com

Commissies van verantwoordingsorgaan

Juridische / reglementen commissie
leden:
De heer R.G.C. (Reinhard) Crommelin
Mevrouw B. (Linda) Damen
De heer J. (Jaap) van Dijk
De heer A.C. (Ab) Visser

Financiële commissie
leden:
De heer F.G. (Ciske) Visser
De heer J. (Jaap) van Dijk
De heer J.H.M. (René) Timmerman

Reserveleden verantwoordingsorgaan

Reserveleden namens de actieve deelnemers:
De heer J.H.M. (René) Timmerman
(Wolters Kluwer Nederland b.v., Deventer)

Reserveleden namens pensioengerechtigden:
De heer P.M. (Peter) van der Jagt
(regio Oost)

- Vacature -

Nevenfuncties (reserve)leden

verantwoordingsorgaan
De heer F.G. (Ciske) Visser :  
Manager Consolidation & Group Reporting Wolters Kluwer Holding Nederland N.V.

Mevrouw B. (Linda) Damen:  
Sales Channel & Affiliate Representative Kluwer Law International

De heer C.W.J. (Cor) Wellenberg:
Manager Accounting Wolters Kluwer Nederland B.V.
Interim penningmeester Wijhe '92

De heer P.E. (Peter) Duijff:
Zelfstandig docent engineering
Secretaris Stichting Lettergieten, Westzaan

De heer G.J. (Gé) Gijzenij:
Penningmeester bij 't Olster Erfgoed en Infocentrum IJssel Den Nul
Voorzitter VVE Oosterhout 2, 4, 6

De heer R.G.C. (Reinhard) Crommelin:
Voorzitter bestuur afdeling Deventer PCOB 

De heer A.C. (Ab) Visser:
Wijkcoördinator Nierstichting

De heer P.M. (Peter) van der Jagt:
Vrijwilliger voor Huis der Taal (organisatie verbonden aan bibliotheek Deventer)
Bestuurslid/penningmeester van de Stichting Duurzaamheidscentrum Deventer

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl