Intern toezicht           

De raad van toezicht is ingesteld om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur, legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, en doet verslag daarvan in het jaarverslag van het fonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en is hierdoor medebeleidsbepalend. Conform artikel 19 van de statuten heeft het bestuur een reglement intern toezicht opgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd.

Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht is, na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, ingesteld door het bestuur en bestaat uit drie leden:

  • de heer E.C.H. (Erik) Klijn (voorzitter),  eklein@pfsupport.nl, met de aandachtsgebieden governance, pensioenregeling en communicatie;
  • de heer E.R. (Erwin) Capitain, ecapitain@awbm.nl, met de aandachtsgebieden risicomanagement en financiële opzet; en
  • mevrouw L.F. (Liesbeth) Rutgers, liesbeth@triple-r.nl, met de aandachtsgebieden vermogensbeheer en balansmanagement.

Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht

Mr. E.C.H. (Erik) Klijn CPE

21-07-1963

Zelfstandig ondernemer Pf Support
MBO-'coach' (samenwerking Zadkine, JINC, Rabobank)
Lid monitoringcommissie Rabobank ondersteunt
Lid ledenraad Rabobank Rotterdam e.o.
Voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds DOW
Voorzitter visitatiecommissie: Pensioenfonds Yara, Pensioenfonds Fysiotherapeuten en Pensioenfonds Verloskundigen
Lid van de visitatiecommissie van Pensioenfonds Ecolab en Pensioenfonds Total
Secretaris raad van toezicht SPT
Compliance officer bij Pensioenfonds NEG en Pensioenfonds SPOA
Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Henkel 
Voorzitter visitatiecommissie Pensioenfonds Ecolab

Drs. E.R. (Erwin) Capitain

23-12-1957

Voorzitter raad van toezicht De Kinderkliniek
Lid van de Board van Friends of EUROCLIO
Voorzitter Stichting Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum
Lid raad van commissarissen van Mosadex Holding B.V.
Lid raad van toezicht van de CDC fondsen van ING en van Pensioenfonds Heineken
Lid van de visitatiecommissie van Pensioenfonds Hal en Pensioenfonds Yara.
Compliance Officer Bank ten Cate & Cie N.V.
Voorzitter monitoringcommissie VITP
Bestuurslid (penningmeester) Stichting Nationaal Register (kenniscentrum)

Drs. L.L.F. (Liesbeth) Rutgers

07-01-1962

Eigenaar van DGA Triple R B.V.
Penningmeester Jane Goodall Instituut Nederland
Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Yara en Pensioenfonds Ecolab
Raad van toezicht Philips Foundation
Raad van toezicht Stichting Burgersweeshuis en Roomsch Catholiek Jongeren Weeshuis (BWRCJW)
Bestuurslid van de Stichting Cool Foundation

Bekijk of download hier de Visie van de raad van toezicht

Bekijk of download hier het Reglement Intern Toezicht

Bekijk of download de profielschets voor (nieuwe) leden van de raad van toezicht.

Bekijk hier het verslag van de raad van toezicht 2021 en de reactie van het bestuur.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl