Risicobeheercommissie

Het fonds heeft een risicobeheercommissie die het bestuur adviseert over het te voeren risicomanagement.
De risicobeheercommissie heeft voor een groot aantal risicothema's een monitoringsfunctie op relevante kernrisico's die belegd zijn bij de diverse bestuurscommissies en het pensioenbureau, en ondersteunt hiermee de risicobeheerfunctie.
Veel bestuursbesluiten worden genomen op advies van een van de bestuurscommissies. De taak van de risicobeheercommissie is om toe te zien op de zorgvuldigheid van de besluitvorming vanuit risicoperspectief. Het gaat dan vooral om het expliciet zichtbaar maken van de belangrijkste risico’s en overwegingen die met een advies aan het bestuur over een voorgesteld besluit samenhangen. 

De hoofddoelstelling van het risicomanagement is het vaststellen en (doen) managen van de (bestuurlijk relevante) kernrisico’s binnen de kaders van de geformuleerde risicobereidheid, ter minimalisering van de verstoring van de realisatie van de doelstellingen van het fonds. Het risicomanagementbeleid is daarmee een richtsnoer en instrument voor het gecontroleerd effectueren van de doelstellingen van het fonds. Bij IRM gaat het om de combinatie van het identificeren van risico’s, het inschatten van de noodzakelijke beheersingsmaatregelen, het uitvoeren of toezien op de uitvoering daarvan, de periodieke (her-) beoordeling en bijsturing binnen een heldere structuur en het verslagleggen daarvan. Dit is een cyclisch en interactief proces waarbij de tijdige dialoog en de kwaliteit van die dialoog met de stakeholders essentieel is.

Samenstelling van de risicobeheercommissie

De heer R.H. (Ronald) Alsen - Voorzitter - namens bestuur
Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma - namens bestuur
De heer E.P.S. (Evert) van der Steen - externe risicomanager

Toehoorders

Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden - namens pensioenbureau
Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark - namens pensioenbureau
De heer J.L. (Jaap) van Wieringen - namens pensioenbureau
De heer P.F.M. (Paul) Wind - namens pensioenbureau
Vacature - namens verantwoordingsorgaan

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl