Risicobeheercommissie

De risicobeheercommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid aangaande het integraal risicobeheer. Dit omvat in ieder geval het IRM-beleid, het Compliance Handboek en het Eigen Risico Beoordeling (ERB)-beleid.

De risicobeheercommissie is onderdeel van de 2e lijn. Vanuit die verantwoordelijkheid monitort de risicobeheercommissie de implementatie van het beleid door het pensioenbureau en ondersteunt de pensioencommissie, de beleggingscommissie en het pensioenbureau (samen de 1e lijn) bij de integrale beheersing van risico's.

De risicobeheercommissie adviseert de pensioencommissie, de beleggingscommissie en het bestuur over de vaststelling en normering van de risicobereidheid op alle beleidsdomeinen van het pensioenfonds.

Samenstelling van de risicobeheercommissie

De heer R.H. (Ronald) Alsen - Voorzitter - namens bestuur
De heer A.P. (André) Keur - namens bestuur (onder voorbehoud van goedkeuring door DNB)
vacature - externe deskundige


Toehoorders

Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden - namens pensioenbureau
Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark - namens pensioenbureau
De heer R. (Rolf) Heidemans - namens pensioenbureau
De heer P.F.M. (Paul) Wind - namens pensioenbureau
De heer P.M. (Peter) van der Jagt - namens verantwoordingsorgaan

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl