GeschiktheidscommissieHet bestuur van het pensioenfonds moet voldoen aan de geschiktheidseisen die voortvloeien uit de Pensioenwet. Het bestuur van het pensioenfonds heeft een eigen geschiktheidsprogramma opgesteld. 

De geschiktheidscommissie richt zich op het bevorderen en het waarborgen van degeschiktheid en beschikbaarheid van de (aankomende) bestuursleden en het bestuur als geheel, de sleutelfunctiehouders, de leden van de verschillende bestuurscommissies, de medewerkers van het pensioenbureau, de leden van de raad van toezicht en de (reserve)leden van het verantwoordingsorgaan.  

Voorts richt de geschiktheidscommissie zich op de opvolging bin­nen het bestuur en de overige fondsorganen door middel van het opstellen van een successieplanning en door vroegtijdig te anticiperen op de invulling van verwachte vacatures, waarbij rekening wordt gehouden met complementariteit en de diversiteitsuitgangspunten van het fonds.  Ter borging van het kennisniveau zijn voor alle posities bin­nen het bestuur en de overige fondsorganen profielen opgesteld op basis waar­van deskundigheid en geschiktheid jaarlijks worden getoetst. Het fonds voorziet de bestuursleden en de leden van de overige fondsorganen van een ontwikkel- en opleidingsplan om het vereiste kennisniveau permanent op peil te houden. Aan het begin van ieder jaar wordt een geschiktheidsprogramma opgesteld en ieder kwartaal wordt over de voortgang van dit programma gerapporteerd aan het bestuur. 

Samenstelling van de geschiktheidscommissie

Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma - Voorzitter - namens bestuur
De heer D. (Dirk) Blees - namens bestuur
Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden - namens pensioenbureau

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl