Doelstelling, missie, visie en strategie

Doelstelling

In zijn doelstelling geeft het fonds aan wat zijn bestaansgrond is en wat het nastreeft. 

De doelstelling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is het nu en in de toekomst verlenen van nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten en het uitkeren van pensioenen aan haar participanten¹, met het streven (voorwaardelijk: voor zover de middelen van het fonds het toelaten en afhankelijk van de dekkingsgraad) naar het waardevast houden van de pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Missie

In de missie wordt beschreven waarvoor het fonds staat en welke waarden en identiteit het fonds kenmerken.

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland wil een zo goed mogelijke invulling geven aan de uitvoering van de pensioenovereenkomst die Wolters Kluwer Holding Nederland B.V.² (‘de werkgever’) heeft gesloten met haar (gewezen) werknemers. De uitvoering dient correct, evenwichtig, transparant, risicobewust, maatschappelijk verantwoord en efficiënt te geschieden. Het fonds wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat zijn ambities en verplichtingen naar zijn participanten waar kan maken, nu en in de toekomst.

Visie

In de visie wordt beschreven waarvoor het fonds gaat, en wat ten grondslag ligt aan het handelen van het fonds.

De toekomst van het pensioenlandschap is vanwege het nieuwe pensioenakkoord en de daarmee samenhangende stelselwijziging onzeker. Zeker is echter dat het opbouwen van een goed pensioen onverminderd belangrijk blijft voor de participanten van het fonds. Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland wil daarom klaar zijn voor de toekomst, ongeacht hoe het pensioenlandschap zich gaat ontwikkelen. Dat betekent dat het fonds een professioneel, efficiënt en wendbaar pensioenfonds wil zijn dat in staat is om snel in te spelen op veranderingen en tijdig acteert om de belangen van zijn participanten op de lange termijn te waarborgen.

Een solvabele en stabiele financiële positie en een bijdrage leveren van een positieve maatschappelijke impact zijn essentieel voor het vertrouwen in het fonds. Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland voert daarom een transparant, verantwoord en simpel beleggingsbeleid met aandacht voor duurzaamheid. Het fonds wil klantgericht zijn en dicht bij zijn participanten staan. Het fonds realiseert transparantie naar en betrokkenheid bij zijn participanten door de communicatie zodanig vorm te geven dat het zijn participanten en de werkgever daadwerkelijk helpt om de juiste pensioenkeuzes te maken en zo goed mogelijk inzicht geeft in de risico’s (waaronder de mate van toeslagverlening en eventuele kortingen van opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken en pensioenrechten) en (toekomstige) koopkracht. Het bestuur streeft na dat de grootste meerwaarde voor de belanghebbenden wordt gecreëerd en heeft voortdurend aandacht voor de continuïteit van het fonds.

Strategie

Met de strategie wordt aangegeven hoe het fonds de doelstelling, missie en visie wil waarmaken, welke middelen het fonds daartoe wil inzetten en op welke manier.

Om de doelstelling, missie en visie van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland te kunnen uitvoeren, streeft het bestuur - als onderdeel van periodieke management- en planningscycli – een solide en professioneel beleid na, in overeenstemming met wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen. Belangrijke onderdelen van de strategie zijn onder meer het beleggingsbeleid, de beheersing van de uitvoerings- en vermogensbeheerkosten, het premiebeleid, het toeslagen– en kortingsbeleid, de medezeggenschap van alle belanghebbenden, de beginselen van goed pensioenfondsbestuur en een gedegen risicomanagement- en communicatiebeleid. Het bestuur toetst periodiek of de uitkomsten en zijn handelen in overeenstemming zijn met de doelstelling, missie, visie en strategie van het fonds en legt hierover verantwoording af. Externe dienstverlenende partijen worden zorgvuldig uitgekozen en regelmatig geëvalueerd.

Gezien de vele (praktische) onzekerheden en nog te maken keuzes rondom het pensioenakkoord is het bestuur van mening dat het op dit moment niet wenselijk is om voor te sorteren op één specifiek en duurzaam toekomstig gewenst scenario en/of gewenste situatie. Een analyse van sterke en zwakke punten van de huidige situatie, in combinatie met een analyse van de verschillende uitvoeringsvormen, heeft geleid tot de strategische keuze om op dit moment het ondernemingspensioenfonds in stand te houden. Een aanpassing van het bestuursmodel of het uitvoeringsmodel is op dit moment ook niet wenselijk. Ook is er voor het bestuur op dit moment geen aanleiding om het strategische beleggingsbeleid drastisch te herzien.

Zodra meer inzicht ontstaat in eventueel gewijzigde afspraken tussen de sociale partners en/of nieuwe wet- en regelgeving, zal het fonds zich opnieuw beraden op de toekomstbestendigheid en het bestuurs- en uitvoeringsmodel. Om structuur te geven aan de discussie omtrent de toekomstbestendigheid van het fonds, zal het fonds met de werkgever en sociale partners een projectteam opzetten om gezamenlijk de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord te adresseren. Door tijdig de veranderingen van het nieuwe pensioenakkoord te identificeren, wil het fonds goed voorbereid zijn om tijdig, effectief en efficiënt de wijzigingen van een eventuele stelselwijziging door te voeren.

1 Onder participanten  wordt verstaan: actieve (‘werknemers’) en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

2 Onder Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. wordt verstaan: Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van de tussen het fonds en de werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst.        

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl