Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad steeg in juni van 120,9% naar 121,2%.

Dit kwam door een goed resultaat op de aandelenmarkten.

In de ontwikkelde markten is een aanzienlijk deel van de bevolking gevaccineerd tegen    COVID-19 en worden versoepelingen van beperkende maatregelen doorgevoerd. Achterblijvende vaccinatie in de ontwikkelingslanden zorgt echter voor mogelijke risico’s. Daarnaast zijn er geopolitieke spanningen tussen Westerse landen en bijvoorbeeld China en Rusland. Daarmee blijft er onzekerheid bestaan over de economische ontwikkeling. Een daling van de beurzen of de rente kan de komende maanden daarom niet worden uitgesloten, hoewel de afgelopen maanden een ander beeld lieten zien.

Het bestuur heeft in 2020 en begin 2021 vastgehouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 41% aandelen en vastgoed en 59% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen en uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

De beleidsdekkingsgraad steeg in mei van 112,0% naar 113,5%. 

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. 

Gevolgen voor uw pensioen. 

De pensioenen werden per 1 januari 2021 niet gekort. Toeslagverlening was echter niet mogelijk, omdat de beleidsdekkingsgraad niet boven 110% is uitgekomen. 110% is de ondergrens voor toeslagverlening.

De komende jaren blijft toeslagverlening nog steeds onzeker, ondanks het recente herstel van de dekkingsgraad.

Wat is nu de dekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl