Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad steeg in april van 128,8% naar 131,3%.

Dit kwam door een stijging van de rekenrente. Het resultaat op de aandelenmarkten was juist negatief.

Het bestuur blijft in 2022 vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 42% aandelen en vastgoed en 58% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, onderlinge sancties tussen het Westen en Rusland en de gevolgen op de wereldeconomie zorgen voor onzekerheid op de financiële markten. Bovendien is de inflatie sterk opgelopen, vooral als gevolg van schaarste van energie en andere grondstoffen, en de verwachting is dat de inflatie op een hoger niveau blijft dan voorgaande jaren. Dat verhoogt de druk op centrale banken om  renteverhogingen door te voeren.

De beleidsdekkingsgraad steeg in april van 122,3% naar 123,2%. 

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Per 1 januari 2022 is een gedeeltelijke toeslagverlening toegekend van 2,12%. 

Wat is nu de dekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl