Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad steeg in september van 121,1% naar 122,1%.

Dit kwam door een stijging van de rekenrente. Door een negatief resultaat op de aandelenmarkten bleef de stijging beperkt tot 1%-punt.

In de ontwikkelde markten is een aanzienlijk deel van de bevolking gevaccineerd tegen COVID-19 en worden versoepelingen van beperkende maatregelen steeds verder doorgevoerd. Een stagnatie van de vaccinatiegraad in de ontwikkelde markten, achterblijvende vaccinatie in de ontwikkelingslanden en mutaties van het COVID-19 virus zorgen echter voor mogelijke risico’s. Daarnaast zijn er geopolitieke spanningen tussen Westerse landen en bijvoorbeeld China en Rusland. Daarmee blijft er onzekerheid bestaan over de economische ontwikkeling. Een daling van de beurzen of de rente kan de komende maanden daarom niet worden uitgesloten, hoewel de afgelopen maanden een ander beeld lieten zien.

Het bestuur heeft in 2020 en begin 2021 vastgehouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 42% aandelen en vastgoed en 58% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen en uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

De beleidsdekkingsgraad steeg in september van 115,9% naar 117,1%. 

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. 

Gevolgen voor uw pensioen. 

De pensioenen werden per 1 januari 2021 niet gekort. Toeslagverlening was echter niet mogelijk, omdat de beleidsdekkingsgraad niet boven 110% is uitgekomen. 110% is de ondergrens voor toeslagverlening.

Als de stand van de beleidsdekkingsgraad tot eind 2021 ongewijzigd blijft, is een gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk per 1 januari 2022.

Wat is nu de dekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl