Uitkomst haalbaarheidstoets 2023

Pensioenfondsen moeten jaarlijks met behulp van een haalbaarheidstoets toetsen of de pensioenregeling op basis van het vigerende beleggings- en risicobeleid op lange termijn de resultaten oplevert die het bestuur voor ogen heeft. Er wordt onder andere gekeken naar behoud van koopkracht: kan de inflatie worden gecompenseerd en zijn de uitkomsten voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk? Om dit te kunnen beoordelen wordt er, rekening houdend met de 10.000 door DNB voorgeschreven toekomstscenario’s, vooruitgerekend over een periode van 60 jaar.

Als uit de jaarlijkse toetsing zou blijken dat de uitkomsten aanzienlijk afwijken van de door de wet voorgeschreven en in 2022 voor het laatst uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets en de daarin vastgestelde grenzen, gaat het bestuur in overleg met de sociale partners (de sociale pensioencommissie) binnen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en met de belanghebbenden binnen en buiten het pensioenfonds om de vervolgstappen te bespreken.

De belangrijkste doelstelling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: fonds) is het geld dat aan het fonds is toevertrouwd zo te beheren, dat alle actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden nu en in de toekomst een goed pensioen wordt geboden. 

Daarbij is het de ambitie toeslagen te verlenen (indexatie) op de opgebouwde pensioenaanspraken en de al ingegane pensioenen op basis van maximaal de prijsindex (een zogenoemd waardevast pensioen). Deze ambitie is vertaald in de pensioenregeling, die het fonds zorgvuldig en kwalitatief zo goed mogelijk uitvoert.

In april 2023 heeft het fonds de haalbaarheidstoets uitgevoerd. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven aan wat het pensioenresultaat (* zie definitie hieronder) zal zijn ten opzichte van een jaarlijks volledig geïndexeerd pensioen. De uitkomsten van het pensioenresultaat 2023 zijn berekend uitgaande van de dekkingsgraad van 123,0% op de peildatum van 31 december 2022.

Het pensioenresultaat, zoals vastgesteld in de haalbaarheidstoets, is een momentopname. Er is geen garantie dat het onder alle omstandigheden wordt gerealiseerd. Nadrukkelijk geldt dat het resultaat een gemiddelde is over een 60-jarige periode en uitgaat van de voorgeschreven 10.000 economische scenario’s. Als de  economie zich slechter ontwikkelt dan het ‘gemiddelde scenario’, zal het pensioenresultaat lager zijn.

Het uitgewerkte toeslagen- en kortingsbeleid van het fonds kunt u hier bekijken ... lees meer ».

Uit de haalbaarheidstoets 2023 is gebleken dat de uitkomsten binnen de grenzen van de aanvangshaalbaarheidstoets vallen en dat deze ondergrenzen niet hoeven worden bijgesteld:

  • Het pensioenresultaat voor het mediaan scenario is gelijk aan 99,5% (2022: 106,0%) en is daarmee hoger dan de ondergrens van 87%.
  • De afwijking van het pensioenresultaat in het ‘slechtweerscenario’ is gelijk aan 21,9% (2022: 22,1%) en is daarmee lager dan de maximale afwijking van 35%.
  • Het pensioenresultaat volgens de haalbaarheidstoets 2023 is lager dan volgens de aanvangstoets van 2022 door hogere inflatieverwachtingen, op korte en lange termijn. Het pensioenresultaat voor actieve deelnemers verbeterde wel doordat het opbouwpercentage vanaf 2023 weer op het fiscaal maximum van 1,875% is vastgesteld (2022: 1,58%).

Deelnemers die geïnteresseerd zijn in de exacte resultaten van de haalbaarheidstoets van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, kunnen deze opvragen bij het pensioenbureau (pensioenfonds@wolterskluwer.com).

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl