Uitkomst haalbaarheidstoets 2022

Pensioenfondsen moeten jaarlijks met behulp van een haalbaarheidstoets toetsen of de pensioenregeling op basis van het vigerende beleggings- en risicobeleid op lange termijn de resultaten oplevert die het bestuur voor ogen heeft. Er wordt onder andere gekeken naar behoud van koopkracht: kan de inflatie worden gecompenseerd en zijn de uitkomsten voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk? Om dit te kunnen beoordelen wordt er, rekening houdend met de 10.000 door DNB voorgeschreven toekomstscenario’s, vooruitgerekend over een periode van 60 jaar. 

Als uit de jaarlijkse toetsing zou blijken dat de uitkomsten aanzienlijk afwijken van de door de wet voorgeschreven en in 2021 voor het laatst uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets en de daarin vastgestelde grenzen, gaat het bestuur in overleg met de sociale partners (lees de sociale pensioencommissie) binnen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en met de belanghebbenden binnen en buiten het pensioenfonds om de vervolgstappen te bespreken.

De belangrijkste doelstelling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: fonds) is het geld dat aan het fonds is toevertrouwd zo te beheren, dat alle actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden nu en in de toekomst een goed pensioen wordt geboden. 

Daarbij is het de ambitie toeslagen te verlenen (indexatie) op de opgebouwde pensioenaanspraken en de al ingegane pensioenen op basis van maximaal de prijsindex (een zogenoemd waardevast pensioen). Deze ambitie is vertaald in de pensioenregeling, die het fonds zorgvuldig en kwalitatief zo goed mogelijk uitvoert.

In april 2022 heeft het fonds de haalbaarheidstoets uitgevoerd. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven aan wat het pensioenresultaat (* zie definitie hieronder) zal zijn ten opzichte van een jaarlijks volledig geïndexeerd pensioen. De uitkomsten van het pensioenresultaat 2022 zijn berekend uitgaande van de dekkingsgraad van 124,0% op de peildatum van 31 december 2021.

Het pensioenresultaat, zoals vastgesteld in de haalbaarheidstoets, is een momentopname. Er is geen garantie dat het onder alle omstandigheden wordt gerealiseerd. Nadrukkelijk geldt dat het resultaat een gemiddelde is over een 60-jarige periode en uitgaat van de voorgeschreven 10.000 economische scenario’s. Als de  economie zich slechter ontwikkelt dan het ‘gemiddelde scenario’, zal het pensioenresultaat lager zijn.

Het uitgewerkte toeslagen- en kortingsbeleid van het fonds kunt u hier bekijken ... lees meer ».

Uit de haalbaarheidstoets 2022 is gebleken dat de uitkomsten binnen de grenzen van de aanvangshaalbaarheidstoets vallen en dat deze ondergrenzen niet hoeven worden bijgesteld:

  • Het pensioenresultaat voor het mediaan scenario is gelijk aan 102,8% (2021: 98,5%) en is daarmee hoger dan de ondergrens van 87%.
  • De afwijking van het pensioenresultaat in het ‘slechtweerscenario’ is gelijk aan 22,3% (2021: 24,5%) en is daarmee lager dan de maximale afwijking van 35%.
  • Het pensioenresultaat van 102,8% is hoger dan volgens de haalbaarheidstoets van 2021, omdat de dekkingsgraad eind 2021 hoger is dan eind 2020.
  • Door de lage rente in veel scenario’s blijft de pensioenopbouw van actieve deelnemers achter op de ambitie (bij een veronderstelde premie van 24% in de komende jaren) en zijn de pensioenresultaten hierdoor veel minder evenwichtig verdeeld over de leeftijden dan eerder het geval was. 

Actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die geïnteresseerd zijn in de exacte resultaten van de haalbaarheidstoets van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, kunnen deze opvragen bij het pensioenbureau (pensioenfonds@wolterskluwer.com).

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl