Uitkomst haalbaarheidstoets 2021

Pensioenfondsen moeten jaarlijks met behulp van een haalbaarheidstoets toetsen of de pensioenregeling op basis van het vigerende beleggings- en risicobeleid op lange termijn de resultaten oplevert die het bestuur voor ogen heeft. Er wordt onder andere gekeken naar behoud van koopkracht: kan de inflatie worden gecompenseerd en zijn de uitkomsten voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk? Om dit te kunnen beoordelen wordt er, rekening houdend met de 10.000 door DNB voorgeschreven toekomstscenario’s, vooruitgerekend over een periode van 60 jaar. 

 Als uit de jaarlijkse toetsing zou blijken dat de uitkomsten aanzienlijk afwijken van de door de wet voorgeschreven en het bestuur van de in 2015 uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets en de toen vastgestelde grenzen, gaat het bestuur in overleg met de sociale partners (lees de sociale pensioencommissie) binnen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en met de belanghebbenden binnen en buiten het pensioenfonds om de vervolgstappen te bespreken.

De belangrijkste doelstelling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: fonds) is het geld dat aan het fonds is toevertrouwd zo te beheren, dat alle actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden nu en in de toekomst een goed pensioen wordt geboden. 

Daarbij is het de ambitie toeslagen te verlenen (indexatie) op de opgebouwde pensioenaanspraken en de al ingegane pensioenen op basis van maximaal de prijsindex (een zogenoemd waardevast pensioen). Deze ambitie is vertaald in de pensioenregeling, die het fonds zorgvuldig en kwalitatief zo goed mogelijk uitvoert.

In april 2021 heeft het fonds de haalbaarheidstoets uitgevoerd. De jaarlijkse haalbaarheidstoets geeft een indicatie of, over een periode van 60 jaar gerekend, de verhoging van de pensioenuitkeringen naar verwachting de prijsindex (prijsinflatie) zal bijhouden. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven, op basis van het huidige beleggings- en risicobeleid van het fonds, aan wat het pensioenresultaat (* zie definitie hieronder) zal zijn ten opzichte van een jaarlijks volledig geïndexeerd pensioen. De uitkomsten van het pensioenresultaat 2021 zijn berekend uitgaande van de dekkingsgraad van 112,5% op de peildatum van 31 december 2020 en dienen te worden gerelateerd aan de in aanvangshaalbaarheidstoets van 2015 vastgestelde grenzen.

Het pensioenresultaat, zoals vastgesteld in de haalbaarheidstoets, is een momentopname. Er is geen garantie dat het onder alle omstandigheden wordt gerealiseerd. Nadrukkelijk geldt dat het resultaat een gemiddelde is over een 60-jarige periode en uitgaat van de voorgeschreven 10.000 economische scenario’s. Als de  economie zich slechter ontwikkelt dan het ‘gemiddelde scenario’, zal het pensioenresultaat lager zijn en is een korting niet uitgesloten.

Het uitgewerkte toeslagen- en kortingsbeleid van het fonds kunt u hier bekijken ... lees meer ».

Naar aanleiding van de wijziging begin 2021 van het strategisch beleggingsbeleid van het fonds is in april 2021 naast een reguliere haalbaarheidstoets ook een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Het doel van de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 was om te evalueren of de in de aanvangshaalbaarheidstoets van 2015 vastgestelde grenzen aanpassing behoefden.
Uit de haalbaarheidstoets 2021 is gebleken dat de uitkomsten binnen de grenzen van de in 2015 uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets vallen en dat deze ondergrenzen niet hoeven worden bijgesteld:

  • Het pensioenresultaat voor het mediaan scenario is gelijk aan 98,5% (2020: 100,0%) en is daarmee hoger dan de ondergrens van 87%.
  • De afwijking van het pensioenresultaat in het ‘slechtweerscenario’ is gelijk aan 24,5% (2020: 24,9%) en is daarmee lager dan de
    maximale afwijking van 35%.

Het pensioenresultaat van 98,5% volgens de haalbaarheidstoets 2021 is 1,5% lager dan volgens de haalbaarheidstoets van 2020, omdat in de scenario’s van DNB in 2021 lagere renteverwachtingen worden meegenomen dan in 2020 (effect -3,0%). Het aangepaste strategisch beleggingsbeleid van het fonds heeft een positief effect van 1,5% op het pensioenresultaat.

Door de lage rente in veel scenario’s blijft de pensioenopbouw van actieve deelnemers achter op de ambitie (bij een veronderstelde premie van 24% in de komende jaren) en zijn de pensioenresultaten hierdoor veel minder evenwichtig verdeeld over de leeftijden dan eerder het geval was. 
In de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 is tevens vastgesteld dat het premiebeleid haalbaar is en dat de herstelcapaciteit voldoende is

Actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die geïnteresseerd zijn in de exacte resultaten van de haalbaarheidstoets van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, kunnen deze opvragen bij het pensioenbureau (pensioenfonds@wolterskluwer.com).

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl