Maatschappelijk verantwoord beleggen
 

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk investment belief van het pensioenfonds.

Het pensioenfonds wil graag een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Dit betreft ten minste drie gebieden: het beleid en de prestaties van bedrijven op sociaal en milieuvlak en op het gebied van (goed) bestuur, ook wel aangeduid als ESG-factoren (environmental, social and governance).

Het pensioenfonds heeft de visie dat bedrijven die zich op deze gebieden inzetten op lange termijn een beter rendement zullen laten zien dan bedrijven die hier niet bewust mee omgaan. Op korte termijn is deze relatie niet altijd aanwezig of duidelijk waarneembaar.

Daarom:

  • heeft het pensioenfonds een beleid geformuleerd om maatschappelijk verantwoord te beleggen;
  • wil het pensioenfonds meer doen dan het wettelijk minimum, maar moet de  implementatie wel praktisch haalbaar zijn;
  • maakt het pensioenfonds een afweging tussen de lange termijn mogelijkheden op dit gebied en de korte termijn risico’s;
  • gaat het pensioenfonds uit van het principe dat zolang het verwachte meerrendement niet is vastgesteld, het maatschappelijk verantwoord beleggen niet mag leiden tot significant hogere kosten;
  • stimuleert het pensioenfonds de vermogensbeheerders tot verdere ontwikkelingen op dit gebied;
  • treden vermogensbeheerders van het fonds actief op in aandeelhoudersvergaderingen volgens de richtlijnen van goed corporate governance en voeren zij een engagement beleid;
  • integreert het pensioenfonds ESG-risico’s in het risicoraamwerk;
  • worden beleggingen in producenten van controversiële wapens en bedrijven die handelen in strijd met de ‘UN Global Compact Principles’ uitgesloten;
  • legt het pensioenfonds verantwoording af over de afweging en de keuzes op dit gebied.

Het pensioenfonds heeft het IMVB-convenant ondertekend

Het pensioenfonds heeft op 28 maart 2019 het IMVB-convenant ondertekend. IMVB staat voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen. Pensioenfondsen werken samen met de overheid, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen.

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn hierbij het uitgangspunt. In deze richtlijnen staan aanbevelingen voor ondernemingen op het gebied van onder andere milieu, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, bestrijding van corruptie, consumentenbelangen en belastingen.

Door deelname aan het convenant neemt het pensioenfonds verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk bereiken van een duurzame samenleving. Hieraan wordt invulling gegeven door de beleggingen (binnen de doelstelling van het pensioenfonds voor een goed en waardevast pensioen) te richten op duurzame resultaten op de lange termijn.

Hoe wij dat doen lees je in deze rapportage.  

Het pensioenfonds belegt alleen in de aandelen van bedrijven die het best scoren op ESG-criteria

Het pensioenfonds belegt vanaf december 2018 alleen nog maar in bedrijven die goed scoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens worden producenten van controversiële wapens en tabak uitgesloten.

Het pensioenfonds blijft vasthouden aan het beleid van indexbeleggen. Vanaf er wordt een aangepaste index gevolgd, waarbij in ontwikkelde markten nog maar in ongeveer 400 van de 1600 bedrijven uit de MSCI index wordt belegd. In iedere bedrijfssector worden de bedrijven geselecteerd met de hoogste ESG-scores.

De CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen is daardoor 25% lager.
Het pensioenfonds heeft, behalve bij aandelen, invulling gegeven aan het ESG-beleid bij de beleggingen in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, waarbij een engagement beleid wordt toegepast. Bij de beleggingen in bedrijfsobligaties (credits) worden uitsluitingen toegepast op basis van de ‘UN Global Compact Principles’.

Het pensioenfonds heeft daarnaast een stem- en engagementbeleid om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de bedrijven.

Duurzaamheidsrisico’s

Het pensioenfonds is zich bewust van de risico’s van klimaatverandering. In 2019 zijn scenario’s doorgerekend van de impact op de waarde van de beleggingen van versneld doorgevoerde maatregelen tegen klimaatverandering. De komende jaren zal dit risico volop aandacht krijgen. Bij de beleggingen in aandelen heeft het pensioenfonds een eerste risico-verlagende maatregel genomen door de CO2-voetafdruk te verlagen. Verdere informatie over integratie van duurzaamheidsrisico's leest u hier.

Duurzaamheidskenmerken van de pensioenregeling

Het pensioenfonds classificeert zijn pensioenregeling als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot, waarbij gedeeltelijk in duurzame producten wordt belegd. Het pensioenfonds heeft met de pensioenregeling duurzaam beleggen niet als doel, maar wel de visie dat duurzaam beleggen bijdraagt aan zijn langetermijndoelstelling.

In de toelichting duurzaamheidsinformatie en precontracturele informatie pensioenregeling kunt u lezen wat de doelstelling van het pensioenfonds is inzake duurzaam beleggen. Daarnaast wordt er informatie verschaft over de door het pensioenfonds gehanteerde methodologieën, referentiebenchmarks, ESG-indicatoren, gegevensbronnen en screening criteria, voor zover deze al gehanteerd worden.

Hoe gaan wij om met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

De Europese verordening SFDR bepaalt dat een pensioenfonds aan moet geven of het de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt.

Het pensioenfonds houdt op dit moment geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, in de zin van artikel 4 van SFDR

Eigen afweging
Het pensioenfonds weegt verschillende ESG-criteria mee bij zijn investeringsbeslissingen. Maar het pensioenfonds weegt niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in SFDR. Het pensioenfonds heeft dus een eigen keuze gemaakt welke criteria het meeweegt.

De SFDR wetgeving is nog in ontwikkeling en is dus nog niet definitief. In 2023 worden wijzigingen verwacht in de lijst met belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en de indicatoren. Nu zijn de wijzigingen nog niet bekend. Het fonds wil zich bij zijn beleggingsbeslissingen nog niet vastleggen op die belangrijkste ongunstige effecten, zonder dat het weet wat die factoren en indicatoren exact zijn.

 Data
Daarnaast moeten pensioenfondsen die wel rekening houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ook over een grote hoeveelheid indicatoren rapporteren. Het pensioenfonds moet daarvoor aanvullende data inkopen. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Maar ook de dekking van de data en de kwaliteit daarvan is een reden om (voorlopig) de verklaring ongunstige effecten niet op te stellen.

Heroverweging keuze
Het pensioenfonds verwacht dat zowel de dekking als de kwaliteit van de data de komende jaren zal verbeteren. Het pensioenfonds zal dan de huidige keuze om geen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten in heroverweging nemen. Bij deze heroverweging neemt het pensioenfonds de kwaliteit, inspanning en kosten van de rapportages mee. Deze heroverweging kan ook nog beïnvloed worden wanneer deelnemers willen dat het fonds rekening houdt met de wettelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsrisico’s.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl