Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
 
 

Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is een belangrijk investment belief van het pensioenfonds.

Het pensioenfonds wil graag een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Dit betreft ten minste drie gebieden: het beleid en de prestaties van bedrijven op sociaal en milieuvlak en op het gebied van (goed) bestuur, ook wel aangeduid als ESG-factoren (environmental, social and governance).

Het pensioenfonds heeft de visie dat bedrijven die zich op deze gebieden inzetten op lange termijn een beter rendement zullen laten zien dan bedrijven die hier niet bewust mee omgaan. Op korte termijn is deze relatie niet altijd aanwezig of duidelijk waarneembaar.

Daarom:

  • heeft het pensioenfonds een beleid geformuleerd om maatschappelijk verantwoord te beleggen;
  • wil het pensioenfonds meer doen dan het wettelijk minimum, maar moet de  implementatie wel praktisch haalbaar zijn;
  • maakt het pensioenfonds een afweging tussen de lange termijn mogelijkheden op dit gebied en de korte termijn risico’s;
  • gaat het pensioenfonds uit van het principe dat zolang het verwachte meerrendement niet is vastgesteld, het maatschappelijk verantwoord beleggen niet mag leiden tot significant hogere kosten;
  • stimuleert het pensioenfonds de vermogensbeheerders tot verdere ontwikkelingen op dit gebied;
  • treden vermogensbeheerders van het fonds actief op in aandeelhoudersvergaderingen volgens de richtlijnen van goed corporate governance en voeren zij een engagement beleid;
  • integreert het pensioenfonds ESG-risico’s in het risicoraamwerk;
  • worden beleggingen in producenten van controversiële wapens en bedrijven die handelen in strijd met de ‘UN Global Compact Principles’ uitgesloten;
  • legt het pensioenfonds verantwoording af over de afweging en de keuzes op dit gebied.

Het pensioenfonds heeft het IMVB-convenant ondertekend

Het pensioenfonds heeft op 28 maart 2019 het IMVB-convenant ondertekend. IMVB staat voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen. Pensioenfondsen werken samen met de overheid, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen.

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn hierbij het uitgangspunt. In deze richtlijnen staan aanbevelingen voor ondernemingen op het gebied van onder andere milieu, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, bestrijding van corruptie, consumentenbelangen en belastingen.

Door deelname aan het convenant neemt het pensioenfonds verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk bereiken van een duurzame samenleving. Hieraan wordt invulling gegeven door de beleggingen (binnen de doelstelling van het pensioenfonds voor een goed en waardevast pensioen) te richten op duurzame resultaten op de lange termijn.

Het pensioenfonds belegt alleen in de aandelen van bedrijven die het best scoren op ESG-criteria

Het pensioenfonds belegt vanaf december 2018 alleen nog maar in bedrijven die goed scoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens worden producenten van controversiële wapens en tabak uitgesloten.

Het pensioenfonds blijft vasthouden aan het beleid van indexbeleggen. Vanaf er wordt een aangepaste index gevolgd, waarbij in ontwikkelde markten nog maar in ongeveer 400 van de 1600 bedrijven uit de MSCI index wordt belegd. In iedere bedrijfssector worden de bedrijven geselecteerd met de hoogste ESG-scores.

De CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen is daardoor 25% lager.
Het pensioenfonds heeft, behalve bij aandelen, invulling gegeven aan het ESG-beleid bij de beleggingen in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, waarbij een engagement beleid wordt toegepast. Bij de beleggingen in bedrijfsobligaties (credits) worden uitsluitingen toegepast op basis van de ‘UN Global Compact Principles’.

Het pensioenfonds heeft daarnaast een stem- en engagementbeleid om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de bedrijven.

Het pensioenfonds heeft aandacht voor klimaatrisico’s

Het pensioenfonds is zich bewust van de risico’s van klimaatverandering. In 2019 zijn scenario’s doorgerekend van de impact op de waarde van de beleggingen van versneld doorgevoerde maatregelen tegen klimaatverandering. De komende jaren zal dit risico volop aandacht krijgen. Bij de beleggingen in aandelen heeft het pensioenfonds een eerste risico-verlagende maatregel genomen door de CO2-voetafdruk te verlagen.

Duurzaamheidskenmerken van de pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: het fonds) classificeert zijn pensioenregeling als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot, waarbij gedeeltelijk in duurzame producten wordt belegd. Het fonds heeft met de pensioenregeling duurzaam beleggen niet als doel, maar wel de visie dat duurzaam beleggen bijdraagt aan zijn langetermijndoelstelling.

In dit document wordt toegelicht wat de doelstelling van het fonds is inzake duurzaam beleggen. Daarnaast wordt er informatie verschaft over de door het fonds gehanteerde methodologieën, referentiebenchmarks, ESG-indicatoren, gegevensbronnen en screening criteria, voor zover deze al gehanteerd worden.

Duurzaamheidskenmerken overzicht per beleggingscategorie 

Tenslotte wordt in dit overzicht per beleggingscategorie aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan het ESG-beleid en welke benchmark wordt gehanteerd en hoe deze aansluit bij de ESG-kenmerken.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl