Toeslagen- en kortingenbeleid

Vanaf 1 januari 2015 geldt het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Deze nieuwe regels hebben ook geleid tot aanpassingen van het toeslagen- en kortingsbeleid. De Pensioenwet schrijft de regels voor toeslagverlening explicieter voor. Eventuele kortingen (verlagingen) mogen over een langere periode worden uitgespreid.

Hoe wordt de hoogte van de toeslagverlening vastgesteld?

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland kent geen recht op toeslagverlening (indexatie) op opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen. Het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het pensioenfonds reserveert namelijk geen geld om de opgebouwde aanspraken in de toekomst te verhogen. En de actieve deelnemers betalen geen extra premie voor toeslagverlening.

Het pensioenfonds financiert de toeslagverlening uit de beleggingsrendementen. Is de opbrengst hoog? Dan is de kans groter dat het pensioenfonds uw pensioen verhoogt. Is de opbrengst laag, dan is de kans kleiner. Het bestuur van het pensioenfonds besluit jaarlijks of ze de pensioenen wel of niet (geheel of gedeeltelijk) zal verhogen.
Dit besluit is namelijk ook afhankelijk van de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Hoe gezonder het fonds, hoe groter de kans dat het pensioenfonds de pensioenen verhoogt. 

Maar als het pensioenfonds financiële problemen heeft, behoort verlagen van de opgebouwde en uit te keren pensioenen ook tot de mogelijkheden.

Als het fonds meer dan voldoende financiën heeft om alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen, is het pensioenfonds financieel gezond. Heeft het pensioenfonds net voldoende financiële middelen of zelfs te weinig, dan is het ongezond en moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen.

De toezichthouder (De Nederlandsche Bank) houdt dit goed in de gaten. De verhouding tussen de financiële middelen en de pensioenverplichtingen heet de dekkingsgraad. Het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden is de beleidsdekkingsgraad. De toezichthouder heeft in strikte regels vastgelegd hoe pensioenfondsen hun beleidsdekkingsgraad moeten berekenen. De beleidsdekkingsgraad is dus een maatstaf voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Hieronder staat aangegeven bij welke hoogte van de beleidsdekkingsgraad het pensioenfonds het pensioen mag verhogen.

Beleid toeslagverlenging bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Toeslagverlening afgelopen vijf jaar

Het fonds probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Om een beeld te schetsen of dit de afgelopen jaren ook daadwerkelijk is gebeurd, staat hieronder een overzicht van de toeslagverlening over de afgelopen vijf jaar.  Dit heet de voorwaardelijkheidsverklaring.

Wanneer verlaagt het fonds de pensioenen?

Het pensioenfonds zal de pensioenaanspraken en ook de al lopende pensioenuitkeringen verlagen als er een vermogenstekort is en er geen andere middelen zijn om binnen drie jaar op de beleidsdekkingsgraad te komen die hoort bij het minimaal vereist eigen vermogen (van 104%), of binnen acht jaar op de beleidsdekkingsgraad die hoort bij het vereist eigen vermogen (van ongeveer 118%).
Als zo'n situatie zich voordoet zal het fonds alle belanghebbenden daarover schriftelijk informeren. Pensioengerechtigden moeten tenminste drie maanden voordat een verlaging wordt doorgevoerd hierover worden geïnformeerd. Voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden is die termijn één maand.

Als we uitgaan van de hoogte van de feitelijke dekkingsgraad per einde van het vorig kwartaal, verwachten we dat we ook in de komende jaren de pensioenrechten niet hoeven te verlagen. Echter, bij ongunstige economische ontwikkelingen kan een verlaging van de pensioenrechten niet worden uitgesloten.

Kan het fonds een verlaging later weer herstellen?

Als het fonds in een jaar of jaren de pensioenen heeft verlaagd, kan door het bestuur van het fonds worden besloten om deze verlagingen te herstellen. Dit wordt incidentele toeslagverlening of inhaalindexatie genoemd. Incidentele toeslagverlening kan worden verleend, zodra volledige toeslagverlening mogelijk is en:

  • Indien die toeslagverlening geen gevolgen heeft voor de toeslagverlening in de toekomst;
  • De beleidsdekkingsgraad het niveau van het vereist eigen vermogen behoudt;
  • en in enig jaar ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor deze toeslagverlening beschikbaar is, wordt aangewend.

Overzicht verleende toeslagen Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Indien en voor zover de financiële positie van het fonds het toelaat, vindt er jaarlijks per 1 januari een voorwaardelijke toeslagverlening plaats. Er bestaat dus geen recht op toeslagverlening. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenaanspraken en -rechten worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd. De voorwaardelijkheid geldt niet alleen voor de toeslagverlening, maar ook voor de nominale aanspraken en rechten.

De pensioenaanspraken en -rechten van de actieve deelnemers en die van de inactieve deelnemers (gewezen deelnemers en pre)pensioengerechtigden) worden jaarlijks verhoogd met maximaal de stijging van de prijsindex over de maand september ten opzichte van het prijsindexcijfer over de maand september in het voorgaande jaar (Consumenten Prijsindexcijfer Alle Huishoudens, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld). Voor de actieve deelnemers vond tot 2013 jaarlijkse verhoging plaats op basis van wijziging die had plaatsgevonden in de loonindex. De loonindex werd berekend overeenkomstig de structurele loonsverhoging volgens de CAO voor het Boeken- en Tijdschriften-uitgeverijbedrijf gedurende de periode na 1 januari in het voorgaande jaar en die van 1 januari in het betreffende jaar. 

N.B. De vermelde cumulatieve indexatieachterstand geldt alleen voor actieve deelnemers die over de gehele betreffende periode actieve deelnemer waren. 

N.B. De vermelde cumulatieve indexatieachterstand geldt alleen voor inactieve deelnemers die over de gehele betreffende periode inactieve deelnemer waren. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl