Bezwaar en klachten

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland kent een klachtenprocedure. De klacht kan op verschillende manieren worden ingediend:

  • per e-mail, naar het mailadres  pensioenfonds@wolterskluwer.com ter attentie van mevrouw B.J. Lefeber-van Ark (hoofd pensioenzaken)
  • telefonisch, via de telefoonnummers 0570-648079 of 0570-648081
  • schriftelijk, via een brief naar Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, ter attentie van mevrouw B.J. Lefeber-van Ark, Postbus 23, 7400 GA Deventer.

Als een klacht schriftelijk wordt ingediend (via email of via een brief), dan krijgt u binnen vijf werkdagen een antwoord. Als er meer uitzoekwerk nodig is om een klacht te behandelen, dan wordt eerst een ontvangstbevestiging verzonden waarin ook staat wanneer het antwoord verwacht kan worden.

De klacht wordt eerst  besproken door de klachtencommissie bestaande uit de directeur van het fonds mevrouw K. Nauta-van der Linden, een vertegenwoordiger van het bestuur mevrouw D. Schaafsma en het hoofd pensioenzaken mevrouw B.J. Lefeber-van Ark. Zij bespreken samen de te nemen vervolgstappen. Indien er naar hun mening sprake is van een interpretatieverschil, wordt binnen vijftien werkdagen een schriftelijke uitleg verzonden. Als er naar de mening van de klachtencommissie sprake is van een daadwerkelijke klacht zal deze op de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering aan het bestuur worden voorgelegd. Aan de klager wordt een schriftelijk bericht met de datum van deze vergadering verzonden. Binnen vijf werkdagen na afloop van de vergadering ontvangt de klager de schriftelijke, gemotiveerde reactie van het bestuur.

Indien de klager het niet eens is met de reactie op of beslissing over de klacht, dan kan opnieuw een brief of e-mail gestuurd worden of de zaak kan voorgelegd worden aan de Ombudsman Pensioenen. Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland zal zich houden aan het advies dat de Ombudsman Pensioenen geeft aan het pensioenfonds, tenzij het bestuur vindt dat er bijzondere, zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. Het adres van de Ombudsman Pensioenen is Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070 – 349 96 20. Meer informatie is te vinden op de website www.ombudsmanpensioenen.nl. Naast bovenstaande klachtenprocedure, kan de klager ook de burgerlijke rechter raadplegen. Dit kan op elk moment.  De klager is niet gebonden aan een bepaalde handelingsvolgorde.

Bezwaren- en klachtenformulier

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl