Verkiezing verantwoordingsorgaan (VO) pensioenfonds

mei 2022

In juli 2018 is de laatste verkiezing ten behoeve van het VO gehouden. De zittingsperiode van vier jaar van het huidige VO loopt dan ook af in 2022.  Voor het VO zullen op 1 juli 2022 verkiezingen gehouden worden. De procedure rond de verkiezingen is vastgelegd in het reglement VO. Het reglement staat op de website bij fondsstukken (item 6) en is op aanvraag te verkrijgen bij het pensioenbureau.

Samenstelling VO
Het VO bestaat uit tien personen. Een lid wordt aangewezen door de werkgever, twee leden gekozen door de actieve deelnemers, zes leden gekozen door de gepensioneerden en een lid door de gewezen deelnemers.

Taken en bevoegdheden van het VO
Het VO adviseert het bestuur van het pensioenfonds over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het pensioenfonds. Zo dient o.a. het jaarverslag ter kennis gebracht te worden aan het VO en treden bovendien wijzigingen in statuten en reglementen niet in werking voordat het VO ze heeft goedgekeurd.

Kandidaatstelling: tegenkandidaten mogelijk!

Zowel het bestuur als de (actieve en gewezen) deelnemers en gepensioneerden kunnen kandidaten stellen voor het VO. Het bestuur stelt conform het reglement de kandidaten voor zoals vermeld in de bijlage. Tot uiterlijk 1 juli 2022 kunnen (actieve en gewezen) deelnemers en gepensioneerden kandidaten voor hun respectievelijke kiesgroep voordragen. Een dergelijke voordracht dient per kandidaat voorzien te zijn van tenminste vijftien (15) handtekeningen van (actieve of gewezen) deelnemers respectievelijk gepensioneerden, alsmede een schriftelijke bereidstelling van de voorgedragen kandidaat.

De verkiezing
Indien er in een kiesgroep kandidaten worden voorgedragen zal er in die kiesgroep een schriftelijke stemming plaatsvinden. Kiesgerechtigden zullen in dat geval uiterlijk 15 juli 2022 een stembiljet ontvangen. Uiterlijk drie weken later zal dan de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt worden.

 Het bestuur

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl