Verkiezing bestuurslid namens de werknemers voor het pensioenfonds

april 2023

Foto Chris
  • Kandidaat voorgedragen door het bestuur is de heer C.E. (Chris) Gijsbers
  • Tegenkandidaten mogelijk

Per 1 juli 2023 stopt de heer R.A. (Ronald) Alsen als bestuurslid B (bestuurslid namens de werknemers) van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Voordracht
Het bestuur stelt voor om Chris Gijsbers (64 jaar) per 1 juli 2023 aan te wijzen als bestuurslid B. Chris is sinds 1985 werkzaam bij Wolters Kluwer in Nederland, op dit moment in de functie van Manager Content Management & Publishing bij Wolters Kluwer Legal & Regulatory. Hij voldoet aan de vigerende profielschets. 

Tegenkandidaten mogelijk
Overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de statuten kunnen deelnemers andere kandidaten bij het bestuur voordragen, mits de voordracht per kandidaat is ondertekend door tenminste vijftien (15) deelnemers en mits de voordracht bij het bestuur is ingediend uiterlijk 23 juni 2023. Hierna toetst de RvT of de kandidaat voldoet aan de vereisten uit de profielschets. Indien er tegenkandidaten komen zal de verkiezing van het bestuurslid dan plaatsvinden in een extra vergadering van het verantwoordingsorgaan op 30 juni 2023. Zijn er geen tegenkandidaten dan is Chris automatisch gekozen voor een periode van 4 jaar als bestuurslid B (namens de werknemers).

Belangrijk vereiste: voldoet kandidaat aan de profielschets?
Een belangrijk vereiste is dat voldaan wordt aan de eerdergenoemde profielschets. In deze profielschets zijn de noodzakelijk geachte bestuursvaardigheden, competenties en kennis opgenomen. Het bestuur toetst of een kandidaat aan de profielschets voldoet. Pas nadat de kandidaat geschikt is bevonden, kan deze aan de hier geschetste verkiezingsprocedure meedoen. Een kandidaat die niet voldoet aan de profielschets kan geen bestuurslid worden.

Mits positief oordeel De Nederlandsche Bank
De uiteindelijke aanwijzing van een bestuurslid geschiedt steeds onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel over de deskundigheid en geschiktheid van betrokkene van De Nederlandsche Bank als bedoeld in de Pensioenwet.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl