Uitkomst haalbaarheidstoets 2022

augustus 2022

Pensioenfondsen moeten jaarlijks met behulp van een haalbaarheidstoets toetsen of de pensioenregeling op basis van het vigerende beleggings- en risicobeleid op lange termijn de resultaten oplevert die het bestuur voor ogen heeft. Er wordt onder andere gekeken naar behoud van koopkracht: kan de inflatie worden gecompenseerd en zijn de uitkomsten voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk? Om dit te kunnen beoordelen wordt er, rekening houdend met 10.000 door DNB voorgeschreven toekomstscenario’s, vooruitgerekend over een periode van 60 jaar. 

Als uit de jaarlijkse toetsing zou blijken dat de uitkomsten aanzienlijk afwijken van de door de wet voorgeschreven en in 2021 voor het laatst uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets en de daarin vastgestelde grenzen, gaat het bestuur in overleg met de sociale partners (lees de sociale pensioencommissie) binnen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en met de belanghebbenden binnen en buiten het pensioenfonds om de vervolgstappen te bespreken.

De belangrijkste doelstelling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is het geld dat aan het fonds is toevertrouwd zo te beheren, dat alle actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden nu en in de toekomst een goed pensioen wordt geboden. 

Meer informatie vindt u op het gedeelte "Overige financiële informatie", uitkomst haalbaarheidstoets 2022.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl