Uitkomst haalbaarheidstoets 2020

mei 2020

Pensioenfondsen moeten jaarlijks met behulp van een haalbaarheidstoets toetsen of de pensioenregeling op basis van het vigerende beleggings- en risicobeleid op lange termijn de resultaten oplevert die het bestuur voor ogen heeft. Er wordt onder andere gekeken naar behoud van koopkracht: kan de inflatie worden gecompenseerd en zijn de uitkomsten voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk?

Om dit te kunnen beoordelen wordt er, rekening houdend met de 10.000 (tot 2019 waren dat er nog 2.000) door DNB voorgeschreven toekomstscenario’s, vooruitgerekend over een periode van 60 jaar.
Als uit de jaarlijkse toetsing zou blijken dat de uitkomsten aanzienlijk afwijken van de door de wet voorgeschreven en het bestuur van de in 2015 uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets en de toen vastgestelde grenzen, gaat het bestuur in overleg met de sociale partners binnen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en met de belanghebbenden binnen en buiten het pensioenfonds om de vervolgstappen te bespreken.

De belangrijkste doelstelling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: fonds) is het geld dat aan het fonds is toevertrouwd zo te beheren, dat alle actieve en gewezen deelnemers en pensioengerech-tigden nu en in de toekomst een goed pensioen wordt geboden.
Daarbij is het de ambitie toeslagen te verlenen (indexatie) op de opgebouwde pensioenaanspraken en de al ingegane pensioenen op basis van maximaal de prijsindex (een zogenoemd waardevast pensioen). Deze ambitie is vertaald in de pensioenregeling, die het fonds zorgvuldig en kwalitatief zo goed mogelijk
uitvoert.

In april 2020 heeft het fonds de haalbaarheidstoets uitgevoerd. De jaarlijkse haalbaarheidstoets geeft een indicatie of, over een periode van 60 jaar gerekend, de verhoging van de pensioenuitkeringen naar verwachting de prijsindex (prijsinflatie) zal bijhouden. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven, op basis van het huidige beleggings- en risicobeleid van het fonds, aan wat het pensioenresultaat (* zie definitie hieronder) zal zijn ten opzichte van een jaarlijks volledig geïndexeerd pensioen. De uitkomsten van het pensioenresultaat 2020 zijn berekend uitgaande van de dekkingsgraad van 112,0% op de peildatum van 31 december 2019 en dienen te worden gerelateerd aan de in aanvangshaalbaarheidstoets van 2015 vastgestelde grenzen.

 * Pensioenresultaat = Som verwachte pensioenuitkeringen conform fondsbeleid / Som verwachte pensioenuitkeringen zonder opbouwkorting en volledig prijsgeïndexeerd

Het pensioenresultaat, zoals vastgesteld in de haalbaarheidstoets, is een momentopname. Er is geen garantie dat het onder alle omstandigheden wordt gerealiseerd. Nadrukkelijk geldt dat het resultaat een gemiddelde is over een 60-jarige periode en uitgaat van de voorgeschreven 10.000 economische scenario’s. Als de  economie zich slechter ontwikkelt dan het ‘gemiddelde scenario’, zal het pensioenresultaat lager zijn en is een korting niet uitgesloten.

Het uitgewerkte toeslagen- en kortingsbeleid van het fonds kunt u hier bekijken ... lees meer ».

Uit de haalbaarheidstoets 2020 is gebleken dat de uitkomsten binnen de grenzen van de in 2015 uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets vallen:

  • Het pensioenresultaat voor het mediaan scenario is gelijk aan 100,0% (2019: 97,1%) en is daarmee hoger dan de ondergrens van 87%.
  • De afwijking van het pensioenresultaat in het ‘slechtweerscenario’ is gelijk aan 24,9% (2019: 30,2%) en is daarmee lager dan de maximale afwijking van 35%.

Het pensioenresultaat volgens de haalbaarheidstoets 2020 is beter dan de in toets van 2019, omdat de feitelijke dekkingsgraad begin 2020 hoger is dan begin 2019, en ook omdat de scenario’s van DNB in 2020 leiden tot betere uitkomsten (de mediaan van de lange rente ligt hoger dan in de scenarioset van vorig jaar).

De conclusie is dat de uitkomsten van de haalbaarheidstoets 2020 boven de in 2015 vastgestelde ondergrenzen liggen. Deze ondergrenzen hoeven dus niet te worden bijgesteld.

Door de coronacrisis zijn deze uitkomsten van de haalbaarheidstoets 2020 echter direct achterhaald en verslechterd. Indien de haalbaarheidstoets wordt doorgerekend op basis van de dekkingsgraad van 99,4% per 31 maart 2020 (en niet van de dekkingsgraad van 112,0% per 31 december 2019) daalt het pensioenresultaat van 100,0% naar 93,3%, maar worden de in de aanvangshaalbaarheidstoets van 2015 vastgestelde ondergrenzen vooralsnog niet overschreden.

Actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die geïnteresseerd zijn in de exacte resultaten van de haalbaarheidstoets van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, kunnen deze opvragen bij het pensioenbureau (pensioenfonds@wolterskluwer.com).

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl