Pensioenpremie en opbouwpercentage 2022

januari 2022

Door de lage rente ultimo 2021 bleek de pensioenpremie van 24% niet toereikend om een voor de sociale partners acceptabel pensioenopbouwpercentage te realiseren. Wolters Kluwer ging daarom akkoord met een eenjarige verhoging van de pensioenpremie naar 28%, zodat voor 2022 nog een opbouwpercentage van 1,58% vastgesteld kon worden. De aanvullende 4% wordt in 2022 volledig betaald door Wolters Kluwer Nederland.
Wat betekent dit verlaagde pensioenopbouwpercentage concreet? Een voorbeeld:
Bij een pensioengevend salaris van € 50.000 bruto per jaar,
min de AOW-franchise 2022 van: € 14.802
wordt de pensioengrondslag: € 35.198

  • Pensioenopbouw 2021: € 35.198*1,875% = € 660 bruto per jaar vanaf 68 jaar (levenslang)
  • Pensioenopbouw 2022: € 35.198*1,58% = € 566 bruto per jaar vanaf 68 jaar (levenslang)

Vanaf eind maart 2022 is het nieuwe opbouwpercentage verwerkt in jouw persoonlijke pensioenopgave op www.mijnpensioenoverzicht.nl en kun je daar zien wat dit voor jou betekent. Door middels van tools op onze website zoals de rekenmodule en de pensioenschijf-van-vijf kun je het nog meer toespitsen op je persoonlijke situatie.

Premie en pensioenopbouw na 2022
Vooralsnog wordt er ook voor de toekomst doorgerekend met het verlaagde opbouwpercentage van 1,58%. Het opbouwpercentage van 1,58% geldt in ieder geval voor 2022, in 2023 moet dit opnieuw bezien worden. Voor het jaar 2023 en verder zal door de sociale partners een nieuw besluit over de premie worden genomen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de premie 24% zal bedragen. Op basis van de rente ultimo 2021 is de verwachting dat het opbouwpercentage bij een premie van 24% in 2023 beduidend lager zal uitvallen dan de 1,58% die voor 2022 is vastgesteld.

Reparatie partner- en wezenpensioen
In het verlengde van de verlaging van het opbouwpercentage in 2022 van 1,875% naar 1,58%, zal het partner- en wezenpensioen voor actieve participanten ook lager uitvallen. Sociale partners vonden dit ongewenst en hebben daarom afgesproken dit zoveel mogelijk te repareren. Daarom wordt bij overlijden van actieve participanten tijdens het dienstverband, voor de toekomstige pensioenopbouw (vanaf het moment van overlijden tot 68 jaar) voor de vaststelling van het uit te keren partner- en wezenpensioen gerekend met een opbouwpercentage van 1,875% in plaats van met 1,58%. Een verlaging van het partner- en wezenpensioen bij vooroverlijden wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt.

De pensioenpremie voor 2022 bedraagt in totaal dus 28% van de pensioengrondslag, hiervan is
■ werknemerspremie 8,0% (gelijk aan 2021)
■ werkgeverspremie 16,0% (gelijk aan 2021)
■ extra bijdrage werkgever 4%

De bedragen van 2022 voor de franchise, het maximaal pensioengevend salaris en maximum pensioengrondslag zijn wél gewijzigd ten opzichte van 2021.
■ franchise € 14.802,- (in 2021 was dit € 14.544,-)
■ maximaal pensioengevend salaris € 114.866,- (in 2021 was dit € 112.189,-)
■ maximum pensioengrondslag € 100.064,- (in 2021 was dit € 97.645,-)

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl