Nieuw pensioenstelsel uiterlijk in 2026 van kracht

december 2020

In de zomer van 2019 sloten kabinet en sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar over de verdere uitwerking, maar begin juli 2020 was er eindelijk een definitief akkoord bereikt over het nieuwe pensioenstelsel.

Het nieuwe pensioenakkoord
In de zomer van 2019 sloten kabinet en sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar over de verdere uitwerking, maar begin juli 2020 was er eindelijk een definitief akkoord bereikt over het nieuwe pensioenstelsel. Het akkoord is nader uitgewerkt in een door
minister Koolmees op 16 december 2020 verschenen consultatiedocument (met een nadere detaillering van de hoofdlijnennotitie van juli 2020), waar iedereen de komende periode op kan reageren.

Waarom nieuwe regels?
Ook al is het pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat, maar het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Een ander probleem is dat jongeren nu nog te veel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele leven bij een pensioenfonds bent aangesloten. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds. Als het nieuwe pensioenstelsel van kracht is, betalen alle werknemers, net zoals dat nu het geval is. een leeftijdsonafhankelijke premie. Alleen is de pensioenopbouw straks leeftijdsafhankelijk. Op  deze manier wordt de pensioenopbouw eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met de werkgever) betalen. 

Keuze uit twee mogelijkheden
Sociale partners (werkgever en werknemers) maken afspraken over de arbeidsvoorwaardelijke toezeg-ging: de hoogte en de verdeling van de pensioenpremie, de keuze voor het soort pensioencontract, het nabestaandenpensioen en wat het pensioengevend inkomen is. Sociale partners kunnen daarbij straks kiezen tussen twee pensioencontracten (premieregelingen): de nieuwe premieovereenkomst (met uitgebreide onderlinge risicodeling) en de verbeterde premieovereenkomst met optionele elementen (en beperkte onderlinge risicodeling). Er zijn in het nieuwe pensioenstelsel geen pensioenaanspraken meer, in plaats daarvan is er voor iedereen een pensioenvermogen gereserveerd.

Het pensioenfonds maakt straks een inschatting van uw pensioen
In de premieregeling legt u samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. Het geld dat iedereen opzij heeft gezet, vormt samen met het resultaat op de beleggingen de pensioen-pot van het pensioenfonds. Elk jaar berekent het pensioenfonds wat uw deel van die pensioenpot is. Op basis daarvan maakt het pensioenfonds een inschatting
van uw pensioenuitkering bij pensionering conform de navigatiemetafoor (in een verwacht, goed en slecht weer scenario) in plaats van de huidige nominale aanspraken. De uitkomst van die berekening zal ieder jaar enigszins anders zijn. De pensioenen gaan wat meer schommelen. Het pensioen van gepensioneerden berekent het pensioenfonds ook op die
manier. Er komen wel regels waardoor de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelen.

Projectierendement in plaats van rekenrente
Het pensioenfonds hoeft niet langer met de ‘rekenrente’ terug te rekenen hoeveel vermogen het nu nodig heeft om alle pensioenaanspraken waar te kunnen maken. In plaats daarvan wordt er gerekend met een zogenaamd projectierendement.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?
Voorlopig nog niets. De nieuwe regels worden eerst vastgelegd in een wet die naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 van kracht wordt. Pas dan kunnen de sociale partners en het pensioenfonds de nieuwe regels gaan toepassen. Het pensioenfonds heeft op een aantal punten keuzevrijheid.
Zodra duidelijk is hoe de nieuwe regels zullen worden toegepast, wordt een berekening voor iedereen op maat gemaakt. Al deze stappen nemen naar verwachting een aantal jaren in beslag.

We houden u op de hoogte!

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl