Doelstelling, missie, visie en strategie


INFORMATIE | DOELSTELLING,  MISSIE, VISIE EN STRATEGIE
  

Doelstelling, missie, visie en strategie van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

 
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: ‘het fonds’) heeft een doelstelling, missie, visie en strategie vastgesteld.

Doelstelling
In zijn doelstelling geeft het fonds aan wat zijn bestaansgrond is en wat het nastreeft.

De doelstelling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is het nu en in de toekomst verlenen van pensioenaanspraken en pensioenrechten en het uitkeren van pensioenen aan haar participanten¹, met het streven (voorwaardelijk: voor zover de middelen van het fonds het toelaten en afhankelijk van de dekkingsgraad) naar het waardevast houden van de pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Missie
In de missie wordt beschreven waarvoor het fonds staat en welke waarden en identiteit het fonds kenmerken.

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland wil een zo goed mogelijke invulling geven aan de uitvoering van pensioenovereenkomst die Wolters Kluwer Holding Nederland B.V.² (‘de werkgever’) heeft gesloten met haar (gewezen) werknemers. De uitvoering dient correct, evenwichtig, transparant, risicobewust, maatschappelijk verantwoord en efficiënt te geschieden. Het fonds wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat zijn ambities en verplichtingen naar zijn participanten waar kan maken, nu en in de toekomst.

Visie
In de visie wordt beschreven waarvoor het fonds gaat, en wat ten grondslag ligt aan het handelen van het fonds.

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland wil klantgericht zijn en dicht bij haar participanten staan. Het fonds realiseert transparantie naar en betrokkenheid bij zijn participanten door de communicatie zodanig vorm te geven dat het zijn participanten en de werkgever daadwerkelijk helpt om de juiste pensioenkeuzes te maken en inzicht te geven in de risico’s, rechten en koopkracht. Het bestuur streeft na dat de grootste meerwaarde voor de belanghebbenden wordt gecreëerd en heeft voortdurend aandacht voor de continuïteit van het fonds.


Strategie
Met de strategie wordt aangegeven hoe het fonds de doelstelling, missie en visie wil waarmaken, welke middelen het fonds daartoe wil inzetten en op welke manier.

Om de doelstelling, missie en visie van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland te kunnen uitvoeren, streeft het bestuur - als onderdeel van periodieke management- en planningscycli – een solide en professioneel beleid na, in overeenstemming met wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen. Belangrijke onderdelen van de strategie zijn onder meer het beleggingsbeleid, de beheersing van de uitvoerings- en vermogensbeheerkosten, het premiebeleid, het toeslagen– en kortingsbeleid, de medezeggenschap van alle belanghebbenden, de beginselen van goed pensioenfondsbestuur en een gedegen risicomanagement- en communicatiebeleid. Het bestuur toetst periodiek of de uitkomsten en zijn handelen in overeenstemming zijn met de doelstelling, missie, visie en strategie van het fonds en legt hierover verantwoording af. Externe dienstverlenende partijen worden zorgvuldig uitgekozen en regelmatig geëvalueerd.

Een goed pensioen is belangrijk voor de participanten en de werkgever. Het fonds moet daarom wendbaar en klaar zijn voor de toekomst met een mogelijke wijziging van het pensioenstelsel in Nederland.
Een analyse van sterke en zwakke punten van de huidige situatie, in combinatie met een analyse van de verschillende uitvoeringsvormen, heeft geleid tot de strategische keuze om het huidige bestuursmodel of het uitvoeringsmodel op dit moment niet aan te passen.
Zodra
meer inzicht ontstaat in eventueel gewijzigde afspraken tussen de sociale partners en/of nieuwe wet- en regelgeving , zal het fonds zich opnieuw beraden op de toekomstbestendigheid en het bestuurs- en uitvoeringsmodel.


1 Onder participanten wordt verstaan: actieve (‘werknemers’) en gewezen deelnemers (‘slapers’), andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden.
2 Onder Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. wordt verstaan: Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van de tussen het fonds en de werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst.HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap