Waardeoverdracht


| EX-WERKNEMERS | WAARDEOVERDRACHT
 

U kunt als u van werkgever verandert uw opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Het is vooral handig omdat u dan van de nieuwe werkgever op één overzicht alle pensioen-informatie krijgt. U krijgt met waardeoverdracht te maken als u in dienst treedt of als u uit dienst gaat.


In dienst

Als u op of na 1 januari 2015 in dienst bent getreden bij WKNL kunt u op elk moment waardeoverdracht aanvragen. Bent u al voor 1 januari 2015 in dienst getreden dan had dit binnen zes maanden na indiensttreding gemoeten. U krijgt van het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland bij uw aanmelding als deelnemer een aanvraagformulier voor de waardeoverdracht. Als u dit invult, ontvangt u van het pensioenbureau een offerte met daarin de pensioen-rechten die u krijgt na de waardeoverdracht. Tevens ontvangt u een overzicht met de opgebouwde aanspraken bij de vorige pensioenuitvoerder. Op basis van deze gegevens kunt u besluiten de waardeoverdracht wel of niet door te laten gaan.
Wel of geen waardeoverdracht

Of waardeoverdracht gunstig is, is vooral afhankelijk van de verschillen tussen de pensioenregelingen, de financiële positie en het toeslag- en kortingsbeleid van de oude en de nieuwe pensioenuitvoerder. Er zit echter geen verschil in de geldwaarde tussen het oude en het nieuwe pensioen op het tijdstip van overdracht. Dat mag namelijk niet. De naar het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland overgedragen pensioenaanspraken worden toegevoegd aan de bij WKNL al opgebouwde en nog op te bouwen pensioenaanspraken. Wanneer er eventueel een toeslagverlening plaatsvindt, is dit ook van toepassing op de overgedragen pensioenaanspraken. Daar staat tegenover dat eventueel 'korten' ook geldt voor aanspraken uit waardeoverdracht.

In 1994 is het wettelijk recht op waardeoverdracht geregeld. Het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland werkt echter ook als er geen wettelijk recht op waardeoverdracht is (vrijwillig) mee. Dit kan alleen als de andere pensioenuitvoerder ook akkoord gaat met de waardeoverdracht.


Medewerkers Noordhoff Uitgevers b.v.
Voor de gewezen deelnemers van het fonds afkomstig van (Wolters-)Noordhoff en per 1 januari 2008 betrokken bij de outsourcing, is waardeoverdracht slechts mogelijk zodra het dienstverband met Noordhoff Uitgevers b.v. is beëindigd. Dit is zo afgesproken met Noordhoff Uitgevers b.v. bij de beëindiging van het deelnemerschap aan het PFWKNL.
Afkoop kleine pensioenen en automatische waardeoverdrachtVanaf 1 januari 2019 heeft iedere pensioenuitvoerder het recht om kleine pensioenen, die op of na 1 januari 2018 premievrij zijn geworden, automatisch over te dragen. Vanaf 2020 mogen ook kleine pensioenen die voor 1 januari 2018 premievrij zijn geworden automatisch overgedragen worden. Onder een klein pensioen wordt verstaan een pensioen dat minder bedraagt dan de afkoopgrens uit 2020 van € 497,27 bruto per jaar. Heel kleine pensioenen, van minder dan € 2,– bruto per jaar komen te vervallen. Kleine pensioenen mogen vanaf 1 januari 2019 niet meer worden afgekocht. Dit betekent dat kleine pensioenbedragen niet meer mogen worden uitbetaald aan iemand die nog niet met pensioen is.

Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland maakt gebruik van het recht op automatische waardeoverdracht voor deze kleine pensioenen. Automatische waardeoverdracht betekent dat de overdracht kan plaatsvinden op initiatief van de overdragende pensioenuitvoerder en zonder dat de deelnemer daar een rol in heeft. Het kleine pensioen wordt daarmee ondergebracht bij de pensioenuitvoerder, waar iemand op dat moment zijn pensioen opbouwt. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om binnenkomende automatische waardeover-drachten te accepteren en te verwerken. Het doel van de automatische waardeoverdracht is het behoud van de pensioenbestemming
van kleine pensioenaanspraken. Het recht op automatische waardeoverdracht is in de plaats gekomen van het recht op tussentijdse afkoop van kleine pensioenaanspraken. De mogelijkheid van afkoop op de pensioendatum blijft wel bestaan.

Uit dienst

Wanneer u bij een werkgever met een andere pensioenuitvoerder gaat werken, kunt u bij de nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht doen.

HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap