Minder werken & onbetaald verlof


| WERKNEMERS | MINDER WERKEN & ONBETAALD VERLOF

Niet alleen werknemers met een voltijd dienstverband bouwen een pensioen op. U neemt ook deel aan de pensioenregeling als u (tijdelijk) in deeltijd werkt.

Hoe de pensioenopbouw geregeld is, hangt af van de oorzaak waarom u niet voltijd werkt.


Er kan sprake zijn van:

Deeltijd arbeidsovereenkomst;
Ouderschapsverlof;
Onbetaald verlof;
Zwangerschapsverlof.

  

Deeltijd arbeidsovereenkomst

Als u in deeltijd werkt, vindt de opbouw van uw pensioen plaats op basis van uw aantal overeengekomen arbeidsuren per week ten opzichte van de normale arbeidsduur per week, zoals dat in de CAO is vastgelegd. Ook als u in de loop van het jaar minder (of meer) gaat werken wordt dat meegenomen in de berekening van uw pensioen.

 

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijk recht op onbetaald verlof van in totaal 26 maal het aantal uren dat u gemiddeld per week werkt. Het verlof kan worden genoten tot de achtste verjaardag van uw kind. Voorwaarde is dat u minimaal één jaar in dienst bent bij WKNL.
Gedurende het ouderschapsverlof gaat u minder werken. U blijft wel pensioen opbouwen alsof u geen verlof heeft opgenomen. Dit betekent dat u en de werkgever ook de volledige pensioenpremie blijven betalen.

Meer informatie over ouderschapsverlof is te vinden op de HR portal en de website
www.rijksoverheid.nl.


Onbetaald verlof

WKNL kent een onbetaald verlofregeling. De verlofregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om naast de wettelijke vormen van verlof, extra onbetaald verlof op te nemen voor zorgtaken, een studie, een time-out of om eerder te stoppen met werken.

Tijdens een periode van onbetaald verlof blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst bestaan, alleen de verplichting tot het verrichten van arbeid en salarisbetaling vervalt.

De pensioenopbouw kan maximaal drie maanden worden voortgezet als u tijdens een onbetaaldverlofperiode minstens een levensloopuitkering heeft van 70% van uw laatstverdiende salaris, is dat niet het geval dan stopt uw pensioenopbouw tijdens de onbetaald verlof periode. Het partnerpensioen blijft gedurende de gehele onbetaald verlofperiode verzekerd op basis van de op de dag voorafgaand aan het verlof geldende pensioengrondslag. Als u zich verzekerd heeft voor het ANW-hiaat, kunt u deze verzekering gewoon voortzetten.


Regeling werktijdvermindering - Generatiepact

Werknemers die niet langer dan drie jaar verwijderd zijn van de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen in overleg met hun werkgever afspraken maken over werktijdvermindering: de werktijd kan verlaagd worden naar 80% tegen 90% salaris en 100% voortzetting pensioenopbouw (dit onder handhaving van de bestaande premieverdeling werkgever/werknemer). In onderling overleg zijn lagere percentages mogelijk.

In de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO UB), zijn in 2018 afspraken over het zogenoemde Generatiepact gemaakt, waarbij het eerste jaar als pilotjaar werd beschouwd. Deze afspraken zijn nu verlengd tot en met 31 december 2022.  Het Generatiepact betekent dat er naast de bestaande Regeling Werktijdvermindering oudere werknemers (80/90/100-regeling), ook een ruimere regeling werktijdvermindering voor werknemers is afgesproken. Dat is de zogenaamde X/Y/Z-regeling.  De doelgroep van de X/Y/Z-regeling wordt gevormd door de werknemers vanaf 5 jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd die vallen onder de cao-UB. De X/Y/Z-regeling maakt het voor medewerkers mogelijk minder te gaan werken met behoud van een groot deel van het salaris en met volledige pensioenopbouw. Daarbij staat X voor het percentage arbeidsduur, Y voor het percentage salaris en Z voor het percentage pensioenopbouw ten opzichte van de huidige arbeidsduur. X moet tussen 50% en 100% liggen, Z is altijd 100% en Y wordt berekend door (100%-X)/2. Zo kunnen, onder andere, de volgende varianten worden afgesproken: 50/75/100, 60/80/100, 70/85/100 of 80/90/100.


Zwangerschapsverlof

Het zwangerschapsverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Deze loopt onverkort door en u en uw werkgever blijven de pensioenpremie betalen.


HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap