In dienst

| WERKNEMERS | IN DIENST TREDEN

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland voert
de pensioenovereenkomst uit die Wolters Kluwer Holding Nederland (WKNL) is overeengekomen met haar medewerkers. Op het moment dat u bij een van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland in dienst treedt, gaat u automatisch deelnemen aan de pensioenregeling van  Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.


Deelnemen

Het deelnemerschap start op de eerste dag van de maand waarin u in dienst treedt. Uw leeftijd, soort en omvang van uw dienstverband spelen daarbij geen rol. U hoeft uzelf niet aan te melden als deelnemer bij het pensioenfonds. Dat doet de afdeling HR Market & Service Delivery voor u.

U krijgt van het pensioenfonds een bevestiging van uw aanmelding thuisgestuurd.

U bent overigens verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling. De pensioenregeling maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden van WKNL voor haar werknemers. Met de pensioenregeling wil WKNL bijdragen aan de inkomensvoorziening voor haar medewerkers bij pensionering. Daarnaast biedt de pensioenregeling financiële zekerheid voor uw partner en uw kinderen in de vorm van een partner- en wezenpensioen in het geval dat u voor uw pensionering komt te overlijden.  (Zie onderwerp Overlijden’.)

Nu een inkomensvoorziening voor later opbouwen is verstandig, omdat u tegen de tijd dat u met pensioen gaat ongetwijfeld uw huidige levensstijl min of meer wilt voortzetten.

Als u met pensioen gaat, ontvangt u namelijk geen salaris meer. Uw inkomen of het inkomen van uw partner bestaat dan uit een:

AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet) (zie onderwerp Met pensioen’);
Pensioen opgebouwd tijdens uw dienstverband(en) en het pensioen dat uw partner eventueel tijdens diens dienstverband heeft
   opgebouwd (zie onderwerp
Met pensioen’) en
Eventuele privé-voorzieningen, zoals een spaartegoed, een lijfrente of een (gedeeltelijk) hypotheekvrije woning.


Partner aanmelden

Als u ongehuwd of ongeregistreerd samenwoont, is het belangrijk dat u uw partner zelf aanmeldt bij het pensioenfonds. Anders komt uw partner niet in aanmerking voor een partnerpensioen in het geval dat u tijdens uw dienstbetrekking komt te overlijden.


Waardeoverdracht

Als u voor uw dienstbetrekking bij WKNL al een dienstverband had, waarbij u ook deelnam aan een pensioenregeling, is het mogelijk de daar opgebouwde pensioenaanspraken bij het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland in te brengen. Dit heet waardeoverdracht. (Zie onderwerp
'Waardeoverdracht’.)


ANW-hiaatverzekering


De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een financiële ondersteuning van de overheid voor uw partner (of voor uw kinderen) wanneer u komt te overlijden. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet uw partner (of kinderen) aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de praktijk kunnen maar weinig mensen een beroep doen op de ANW. Uw partner krijgt dan te maken met een flinke inkomstenterugval. Dit heet het ANW-hiaat. Dit inkomensgat is vrijwillig te verzekeren via Wolters Kluwer Nederland. Hiervoor is een collectieve ANW-hiaat-verzekering bij ASR Verzekeringen afgesloten. Indien u zich daarvoor verzekert gaat de uitkering direct in na uw overlijden. Uw partner ontvangt de uitkering tot hij of zij de AOW datum bereikt. U kunt een ANW-hiaat-verzekering afsluiten voor een  verzekerd bedrag van € 15.500 (tarieftabel) per jaar. Aanmelding kan direct bij uw indiensttreding of zodra u een partner krijgt.

Meer informatie over de collectieve ANW-hiaatverzekering van Wolters Kluwer Holding Nederland kunt u vinden in deze brochure ,
op de HR portal, of kunt u aanvragen bij het pensioenfonds, pensioenfonds@wolterskluwer.com.
Het aanvraagformulier voor de ANW-hiaatverzekering kunt u hier downloaden.

U kunt ook terecht bij ASR Verzekeringen
www.asranwhiaat.nl

Meer informatie over de ANW vindt u op www.svb.nl.Pensioen opbouwen tijdens dienstverband


Elk jaar dat u tijdens een dienstverband deelneemt aan de pensioenregeling, bouwt u een stukje van uw pensioen op.


Pensioenregeling Wolters Kluwer Nederland

De pensioenregeling van WKNL is een middelloonregeling. De jaarlijkse pensioenopbouw is gekoppeld aan het salaris dat u in dat jaar verdient. Uw uiteindelijke pensioen is een afspiegeling van wat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren dat u aan de pensioenregeling deelneemt.


Pensioengevend salaris

De pensioenregeling verstaat onder pensioengevend salaris: twaalfmaal het vaste voltijd brutomaandsalaris, zoals dat geldt op 1 januari (of op de datum van indiensttreding), vermeerderd met de vakantietoeslag van 8%. Binnen de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland tellen het resterende Persoonlijk Keuze Budget (PKB) gedeelte van 4%, variabele beloningscomponenten (zoals overwerkvergoedingen of provisie-uitkeringen) en winstafhankelijke beloningen (zoals WDR of SOP) niet mee bij het bepalen van het jaarsalaris. Over deze inkomensbestanddelen bouwt u dus geen pensioen op. Ook is het niet mogelijk om (een deel van) het PKB te gebruiken voor de inkoop van extra pensioen.

Pensioengrondslag
Het inkomen waarover u pensioen opbouwt wordt de pensioengrondslag genoemd. Vanaf het moment dat u aan de pensioenregeling deelneemt, bouwt u per jaar een percentage van de pensioengrondslag op aan pensioen. Dit percentage is voor 2020 vastgesteld op 1,875%. Met behulp van vooraf afgesproken rekenregels is vastgesteld welk opbouwpercentage kan worden gefinancierd uit de door u en WKNL voor 2020 af te dragen bijdrage. De pensioengrondslag is gelijk aan uw pensioengevend salaris verminderd met de franchise. De pensioengrondslag is gemaximeerd. In 2020 bedraagt dit maximum € 95.944. Als uw jaarsalaris minus de franchise boven de maximale pensioengrondslag uitkomt, bouwt u over het meerdere in de basispensioenregeling geen pensioen op.

Franchise
De franchise is dat deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt,
omdat verondersteld wordt dat u over dat deel van uw inkomen een AOW-uitkering ontvangt.
In 2020 is de franchise verlaagd naar € 14.167.


Deze berekeningen zijn van toepassing bij een voltijd dienstverband. Bij deeltijd worden deze berekeningen naar rato van het deeltijdpercentage aangepast.
Uniform pensioenoverzicht
Ieder jaar ontvangt u een pensioenoverzicht, waarop u ziet hoeveel pensioen u tot nu toe hebt opgebouwd. U ziet ook welke pensioenuitkering u kunt verwachten op uw pensioendatum, als u pensioen blijft opbouwen bij Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Dit is het te bereiken pensioen. Let op: het is niet zeker dat u precies dit bedrag ontvangt. Diverse wijzigingen in uw persoonlijke situatie en in de pensioenregeling zullen dit ‘te bereiken pensioen’ in de loop der tijd waarschijnlijk veranderen. Te denken valt aan veranderingen in uw werk, het Nederlandse pensioenklimaat, de hoogte van het jaarlijkse opbouwpercentage en de inhoud van de pensioenregeling WKNL, politieke ontwikkelingen en de stijging van de levensverwachting.


Premie

Voor de financiering van uw pensioen wordt een premie afgedragen aan het pensioenfonds. Deze pensioenpremie bestaat uit een bijdrage van de werkgever en uw eigen bijdrage. Op uw maandelijkse salarisstrook kunt u zien hoe groot uw eigen bijdrage is aan de pensioenregeling en hoe groot de bijdrage van de werkgever is.

De totale premie voor de pensioenregeling bedraagt in 2020 24,0% van uw pensioengrondslag. Van deze premie neemt de werkgever 16,0% voor zijn rekening. U betaalt, als deelnemer, 8%. Dit bedrag houdt uw werkgever maandelijks in gelijke delen in op uw salaris. 

Fiscaal voordeel
 
Naast de werkgeversbijdrage heeft deelname aan een pensioenregeling nog meer voordelen, namelijk een fiscaal voordeel. Uw bijdrage in de pensioenpremie wordt in mindering gebracht op uw brutoloon. U betaalt er nu dus geen loonheffing (inkomstenbelasting en sociale premies) over. U gaat pas belasting betalen als u uw pensioen krijgt uitgekeerd. Dit is gunstig omdat het belastingtarief voor AOW- gerechtigden lager is.


 


Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Als uw pensioen aan u wordt uitgekeerd moet er, naast belasting en sociale premies, ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op uw bruto pensioen ingehouden worden.
Hoe hoger uw pensioeninkomen, hoe hoger uw bijdrage. De bijdrag voor 2020 is vastgesteld op 5,45% over een maximum bijdrage inkomen van € 57.214.

 

Toeslagverlening (indexatie) 

Daarnaast is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Met € 100 van nu zult u over tien jaar minder kunnen doen dan op dit moment. Om uw pensioen waardevast te houden, probeert de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland het opgebouwde pensioen ieder jaar te indexeren. U heeft echter geen recht op toeslagverlening en ook voor de lange termijn is het niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. 
 

Privé pensioenvoorziening

Naast de wettelijke AOW en uw pensioenvoorziening via de werkgever kunt u individueel nog aanvullende inkomensvoorzieningen voor na uw pensionering treffen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld banksparen, lijfrenten of koopsompolissen. Of u aanvullende voorzieningen nodig heeft, hangt helemaal af van w huidige persoonlijke situatie en uw toekomstige wensen en behoeften.
Veel van dergelijke producten hebben ook het fiscale voordeel dat de huidige inleg (voor een deel) onbelast is en de uitkering later pas belast is.
Uw spaarrekening of woning met weinig of geen hypotheekschuld kan natuurlijk ook voldoen om uw inkomen na uw pensionering waar nodig aan te vullen of beter gezegd uw toekomstige uitgaven te reduceren.


'Pensioenschijf-van-vijf' tool voor financiële planning

WKNL heeft een overeenkomst gesloten met Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, die de pensioenregeling uitvoert. Maar dat betekent niet dat u zelf niets hoeft te doen. U bent en blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor uw pensioen. ‘Krijg ik later genoeg pensioen?’ of ‘moet ik actie ondernemen?’. Lastige vragen misschien. Met behulp van de rekentool Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud krijgt u inzicht in uw inkomen én uitgaven na uw pensioen. U kunt de tool vinden op www.nibud.nl/consumenten/schijf-van-vijf/. De tool berekent voor u alle maandelijkse inkomstenals u met pensioen gaat. Ook de uitgaven die u kunt verwachten worden met de tool duidelijk. Zo ziet u in één oogopslag of u straks voldoende inkomen heeft om alle uitgaven te kunnen betalen.
 

HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap