Verkiezing reservelid pensioengerechtigden

| ACTUEEL |VERKIEZING RESERVELID PENSIOENGERECHTIGDEN VERANTWOORDINGSORGAAN |Verkiezing nieuw reservelid namens de werknemers voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds

  • Kandidaat voorgedragen door het bestuur is de heer F.J. (Fred) Diele
  • Tegenkandidaten zijn mogelijk


Verkiezing reservelid pensioengerechtigden verantwoordingsorgaan 1 september 2020


Aan de actieve deelnemers,

Verkiezing reservelid verantwoordingsorgaan (VO)
Per 1 augustus 2018 is een nieuw VO gekozen, bestaande uit 2 leden namens de actieve deelnemers, 6 leden namens de pensioengerechtigden en voor elke kiesgroep 2 reserveleden. Het VO bestaat verder uit 1 lid aangewezen door de werkgever.

Helaas is er op dit moment nog maar één reservelid namens de actieve deelnemers in plaats van de gewenste twee. Omdat de zittingstermijn van 4 jaar van het huidige VO nog maar net op de helft is, is het verstandig deze ontstane tussentijdse vacature op te vullen.

Verkiezingsprocedure bij tussentijdse vacature
De statuten geven hierover aan dat voorziening in een tussentijdse vacature plaatsvindt
zoveel mogelijk overeenkomstig de in de statuten en het reglement VO vastgelegde procedure voor de verkiezing van een volledig VO. Een exemplaar van de statuten en het reglement VO is te raadplegen via de website van het pensioenfonds www.pensioen-wk.nl of op aanvraag te verkrijgen bij het pensioenbureau.

Taken en bevoegdheden van het VO
Het VO adviseert het bestuur van het pensioenfonds over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het pensioenfonds. Zo dient o.a. het jaarverslag ter kennisneming gebracht te worden aan het VO en treden bovendien wijzigingen in statuten en reglementen niet in werking voordat het VO ze heeft goedgekeurd.

Kandidaatstelling de heer F.J. Diele
Zowel het bestuur als de deelnemers kunnen kandidaten stellen voor het VO. Het pensioenfonds kent een profielschets voor (nieuwe) leden van het VO. Het bestuur toetst of een kandidaat voldoet aan de profielschets.

Het bestuur stelt conform het reglement de heer F.J. (Fred) Diele (55 jaar en werkzaam bij WKNL Deventer) kandidaat. Het bestuur heeft vastgesteld dat de heer Diele voldoet aan de profielschets.

Tegenkandidaten
Tot uiterlijk 1 november 2020 kunnen actieve deelnemers tegenkandidaten voordragen. Een dergelijke voordracht dient per kandidaat voorzien te zijn van tenminste vijftien (15) handtekeningen van actieve deelnemers, alsmede een schriftelijke bereidstelling van de voorgedragen kandidaat. Ook tegenkandidaten dienen te voldoen aan de profielschets. Het bestuur toetst of een tegenkandidaat voldoet aan de profielschets.

De verkiezing
Indien er tegenkandidaten zijn voorgedragen door de actieve deelnemers (die voldoen aan de profielschets) zal er een schriftelijke stemming plaatsvinden in de kiesgroep actieve deelnemers. Kiesgerechtigden zullen in dat geval uiterlijk 1 december 2020 een stembiljet ontvangen. Uiterlijk 24 december 2020 zal dan de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt worden.

Het bestuur

 

HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap